Show simple item record

dc.contributor.advisorArastaman, Gökhan
dc.contributor.authorAlkaç Yıldırım, Ümran
dc.date.accessioned2023-03-13T05:23:58Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2022-12-21
dc.identifier.citationAPA 7tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/29481
dc.description.abstractThis study aims to research the relation between female school managers’ social support perception and work life balance by some variables. Quantitative correlation study being one of the quantitative analysis methods was used. 207 female school managers working in public schools in the central districts Keçiören, Altındağ, Çankaya of Ankara, Türkiye, 2021-2022 educational year took part in. “Multidimensional Scale of Perceived Social Support” developed by Zimet and others (1998) and its factor analysis, validity and reliability was studied by Eker, Arkar and Yaldız (1995) were applied to female school managers for the purpose of predicting social support perceptions. “Work-Life Balance Scale” developed by Apaydın (2011) was used with the aim of analyzing female school managers’ work-life balance. Having analyzed the validity and reliability of the scales, SPSS 22 was used in data analysis. Descriptive statistics, One Way Anova, and Pearson Correlation were carried out. According to study results, female school managers’ social support perceptions were high, and did not differ by marital status, educational status, seniority, number of children and age. Having analyzed the relation between social support perceptions, work life balance and sub-dimensions, family social support’s increasement affects work life balance positively. Findings show that increasement in friend social support makes work life balance easier. Someone special sub-dimension affects social support perception positively. Results show meaningful, low and positive relation between social support perception and work-life balance. It was determined that female school managers’ social support perception is a significant predictor of their work life balance.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKadın okul yöneticisi
dc.subjectSosyal destek algısı
dc.subjectİş-yaşam dengesi
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleKadın Okul Yöneticilerinin Sosyal Destek Algıları ile İş-Yaşam Dengeleri Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı kadın okul yöneticilerinin sosyal destek algıları ile iş-yaşam dengeleri arasındaki ilişkiyi bazı değişkenlere göre incelemektir. Nicel ilişkisel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma Ankara ili Keçiören, Çankaya, Altındağ ilçelerinde kamu kurumlarında 2021-2022 eğitim öğretim yılında yöneticilik yapmakta olan 207 kadın okul yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma da kadın okul yöneticilerinin sosyal destek algılarını yordamak amacıyla Zimet ve ark. (1998) tarafından geliştirilen, faktör yapısı, geçerliliği ve güvenirliliği Eker, Arkar ve Yaldız (1995) tarafından incelenen “Çok Boyutlu Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Kadın okul yöneticilerinin iş-yaşam dengelerini incelemek için ise, Apaydın (2011) tarafından geliştirilen “İş Yaşam Dengesi Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik sonuçları kabul edilebilir düzeyde bulunmuş ve veriler SPSS 22 kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Tek Yönlü Varyans analizi, Pearson Korelasyon yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kadın okul yöneticilerinin sosyal destek algılarının yüksek olduğu, sosyal destek algıları ile medeni durumları, eğitim durumları, mesleki kıdemleri, sahip oldukları çocuk sayısı ve yaş değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sosyal destek algısı ile iş yaşam dengesi ve alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde, aile sosyal destek algısı arttıkça iş yaşam dengesinin de artacağı söylenebilmektedir. Arkadaş sosyal destek algısının artması iş yaşam dengesini kurmayı kolaylaştırmaktadır. Özel biri alt boyutu da sosyal destek algısını pozitif yönde etkilemektedir. Sosyal destek algısı ile iş yaşam dengesi arasında anlamlı ve pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur. Kadın okul yöneticilerinin sosyal destek algısının iş yaşam dengelerinin anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-03-13T05:23:58Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record