Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Murat
dc.contributor.authorMünüsoğlu, Zehra
dc.date.accessioned2022-07-29T07:25:19Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-24
dc.identifier.citationMünüsoğlu, Z. (2022). Sosyal Adalet Liderliği ve Okul İklimi Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğrenci Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26584
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine the relationship between social justice leadership (SJL) and school climate according to the views of students studying in 9th grade at Anatolian High Schools, Anatolian Religious High Schools and Technical and Vocational Anatolian High Schools. In this context 396 students in total answered the questions on Social Justice Leadership Scale developed by Özdemir and Kütküt (2015) and School Climate Scale developed by Çalık and Kurt (2010). Before handing out the scales to the students, four demographical questions such as gender, school district, school type and family monthly income had been placed. The independent variable of the study is determined as social justice leadership and the dependent one is school climate. The relation between variables and demographical questions were analyzed through t-test and one-way ANOVA. To determine the students’ perceptions about the variables, mean and standard deviation techniques were used. Also, the correlation between the variables was analyzed through Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Multiple Regression Analysis was the technique used to define the impact of social justice leadership on school climate. The results have shown that the perceptions of students’ social justice leadership of school principals and school climate are midlevel. Perceived SJL and school climate differed according to demographic variables. Also, a positive, high, and statistically correlation is found between SJL and school climate. In addition to these, SJL is statistically found as a significant predictor of school climate in secondary schools.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSosyal adalet liderliğitr_TR
dc.subjectOkul iklimitr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleSosyal Adalet Liderliği ve Okul İklimi Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğrenci Görüşleritr_TR
dc.title.alternativeStudents’ Opınıons On The Relatıonshıp Between Socıal Justıce Leadershıp And School Clımatetr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışları ve okul iklimi arasındaki ilişkiye yönelik öğrenci görüşleri incelenmiştir. Araştırmada 2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde dokuz metropoliten ilçede Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Liselerde eğitim gören 9. Sınıf öğrencilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda toplam 396 öğrenciye “Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği” ve “Okul İklimi Ölçeği” olmak üzere iki ölçek uygulanmıştır. Ölçekler öğrencilere dağıtılmadan önce cinsiyet, okulun bulunduğu ilçe, okul türü ve ailenin aylık geliri olmak üzere dört kişisel soru eklenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni sosyal adalet liderliği ve bağımlı değişkeni ise okul iklimi olarak belirlenmiştir. Bu değişkenlerle kişisel bilgiler arasındaki ilişkiler t- testi ve tek yönlü ANOVA kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin değişkenlere ilişkin görüşleri ortalama ve standart sapma teknikleriyle çözümlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler ise Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları ile hesaplanmıştır. Sosyal adalet liderliğinin okul iklimini yordama düzeyi ise Çoklu Doğrusal Regresyon analizi yapılarak hesaplanmıştır. Bu tekniklerden elde edilen sonuçlar, öğrencilerin müdürlerin sosyal adalet liderliği ve okul iklimi algılarının orta seviyede olduğunu göstermiştir. Sosyal adalet liderliği ve okul iklimi arasında pozitif, istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişki görülmüştür. Ayrıca diğer önemli bir sonuca göre, sosyal adalet liderliği okul ikliminin %56’sını açıklamakta olan anlamlı bir yordayıcısıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T07:25:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record