Show simple item record

dc.contributor.advisorAtar , Burcu
dc.contributor.authorSeef, Nesrin
dc.date.accessioned2020-08-05T13:11:38Z
dc.date.issued2020-04
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22525
dc.descriptionBu çalışmada CTONI-2 testi ilk defa Türkiye’de uygulanmıştır. Bu tür zeka testlerinin Türkiye’de daha sık kullanılması önerilir. Bu test 6 yaşından 90 yaşına kadar uygulanabilir. Fakat bu çalışma sadece 8-10 yaş aralıkları ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle bu testin yaygınlaştırılması ve daha çok uygulanıyor olması gerekir. Bu test, bireyin zeka gelişimi görmek açısından önemli bir rol oynar. Herhangi bir dil şartı aranmadığından, Türkiye’de bir çok farkı millete uygulanabilme özelliğini taşımaktadır. Bu test eğitimciler ve psikologlar tarafından uygulanır. Bu zeka testi ile eğitimci ya da psikolog kişinin sözel olmayan zekasını ölçebilir. Bu test bireyin şekiller arasındaki benzerlik ve farklılıkları fark edebilme ve dağınık parçalardan bütün bir şekil oluşturabilme yeteneğini ortaya çıkarmaktadır. Bu tür yetenek, kişinin mekânsal ilişkileri kurabilmesini sağlar. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, gelecekte CTONI-2 testiyle ilgili çalışma yapmayı planlayan araştırmacılara yönelik öneriler aşağıda sunulmuştur: • Bu araştırmanın örneklemi 8 ve 10 yaşındaki çocuklar ile sınırlandırılmıştır. CTONI-2 testi 6 ve 90 yaş arasındaki bireyler için geliştirilmiştir. Diğer yaşlar için de gerekli olan uyarlama ve standardizasyon çalışmalarının yapılması önerilir. • CTONI-2 testinin ne için, nasıl ve kimlere uygulanacağı konusundaki aydınlatıcı bilgilerin psikolojik danışman, özel eğitim uzmanları ve öğretmenlere yönelik yapılacak hizmet içi eğitim çalışmalarında yer alması sağlanmalıdır. • Okul ve klinik ortamlarında bireylere uygulanacak zeka testinin uygulanmasının uygun koşulları yeteri kadar sağlanamamaktadır. CTONI-2 testinin okullarda ve klinik alanda uygulanabilme özelliği bulunmaktadır. Bu testin yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesi önerilir. • Cinsiyet ve ülke değişkenlerine göre DMF gösteren maddelerin yanlılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için uzman desteği önerilir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is to perform validity and reliability studies for the adaptation of the second version of Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence - CTONI-2 developed by Pearson, Donald, and Wierdeholt (2009) to 8-10 years old Turkish and Arabic students. Turkish and Arabic students living in Ankara and Istanbul provinces consisted of the participants of CTONI-2 test. Within the scope of validity study, CTONI-2 and Raven Standard Progressive Matrices test were administered to a group of students to collect evidence of criterion validity. Pearson correlation coefficients were found between 0.48-0.58. Evidence of construct validity was collected using confirmatory factor analysis. Accordingly, standardized factor loadings for one-factor confirmatory factor analysis model varied between 0.55-0.64 in Turkish and 0.54-0.76 in Arabic groups. As a result of CFA, it is seen that the one-factor structure of the test is acceptable for Turkish and Arabic groups. Within the scope of reliability study, Kuder-Richardson 20 (KR-20) and test-retest reliability coefficients were calculated for the total test and subtest scores obtained from the test. KR-20 coefficients ranged between 0.79-0.94 in Turkish and 0.76-0.95 in Arabic groups. Stability coefficients for the test-retest method varied between 0.81-0.96 in Turkish and 0.74-0.96 in Arabic groups. In this study, Mantel-Haenszel and logistic regression DIF (differential item function) analyzes were carried out for the items in CTONI-2 for the Turkish and Arabic groups by country and gender. It was found that the items did not show DIF by country but some items showed DIF by gender.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectCTONI-2 testitr_TR
dc.subjectSözel olmayan zeka testitr_TR
dc.subjectGüvenirlik,tr_TR
dc.subjectGeçerliktr_TR
dc.subjectDeğişen madde fonksiyonutr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleSözel Olmayan Kapsamlı Zeka Testinin İkinci Versiyonunun Türk ve Arap Kültürüne Uyarlanmasıtr_TR
dc.title.alternativeAdaptatıon Of Comprehensıve Test Of Nonverbal Intellıgence-II To Turkısh And Arabıc Culturetr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı Pearson, Donald ve Wierdeholt (2009) tarafından geliştirilen Sözel Olmayan Kapsamlı Zeka Testinin ikinci versiyonunun (Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence – CTONI-2) 8-10 yaşındaki öğrenciler için Türkçe ve Arapçaya uyarlanmasına yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. CTONI-2 testinin katılımcılarını Ankara ve İstanbul illerinde yaşayan 8-10 yaşları arasındaki Türk ve Arap 1000 öğrenci oluşturmuştur. Geçerlik çalışması kapsamında bir gruba Sözel Olmayan Kapsamlı Zeka Testi-2 ve bu teste benzer Raven Standart Progresif Matrisler (SPM) Testi uygulanarak ölçüt geçeliğine ilişkin kanıt toplanmıştır. Uygulanan iki testten elde edilen puanlar arasındaki Pearson korelasyon katsayıları 0.48-0.58 arasında bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılarak, yapı geçeliğine ilişkin kanıt toplanmıştır. Buna gore tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi (DFA) modeli için standartlaştırılmış faktör yükleri Türk çalışma grubunda 0.55-0.64 arasında, Arap çalışma grubunda 0.54-0.76 arasında değişkenlik göstermiştir. DFA sonucunda Türk çalışma grubu ve Arap çalışma grubu için testin tek faktörlü yapısının kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Güvenirlilik çalışması kapsamında testten elde edilen toplam test ve alt test puanlarına ilişkin Kuder-Richardson 20 (KR-20) katsayıları ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. KR-20 katsayıları Türk çalışma grubunda 0.79-0.94 arasında, Arap çalışma grubu için 0.76-0.95 arasında değişkenlik göstermiştir. Test-tekrar testi yöntemi için kararlılık katsayıları Türk çalışma grubunda 0.81-0.96 arasında, Arap çalışma grubunda 0.74-0.96 arasında değişkenlik göstermiştir. Bu çalışmada, Arap ve Türk çalışma grupları için CTONI-2’de yer alan maddeler için ülkeye ve cinsiyete göre Mantel-Haenszel ve lojistik regresyon DMF (değişen madde fonksiyonu) analizleri yürütülmüştür. DMF analizlerinin sonuçları incelendiğinde, maddelerin ülkelere göre DMF göstermediği ancak bazı maddelerin cinsiyete göre DMF gösterdiği bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-05T13:11:38Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess