Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, İbrahim
dc.contributor.authorGök, Ayşe
dc.date.accessioned2019-07-26T08:27:01Z
dc.date.issued2019-06
dc.date.submitted2019-05-27
dc.identifier.citationGök, A. (2019). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8045
dc.description.abstractThis study aimed to investigate university students’ attitudes towards seeking psychological help in terms of the study variables such as their insight into the Department of Psychological Counseling and Guidance, place of stay, degree of satisfaction with the attended program, presence of a close relationship with the opposite sex, presence of a person with psychological problems in the family, receiving social support, self-concealment and gender roles. The study group consisted of approximately 20.000 students attending a vocational school and five faculties in a public university in the Spring term of the 2017-2018 academic year. A total of 707 students consisting of 477 women (67.75%) and 228 men (32.25%) were selected using the convenience sampling strategy. Personal Information Form, BEM Sex Role Inventory – Short Form (BSRI-S) and Attitudes towards Seeking Psychological Help Scale– Short Form (ATSPHS-S) were used as data collection tools. Factorial ANOVA was used to compare the mean differences of the participants in line with the research questions of this study. The relationship between gender roles and seeking psychological help was investigated by Multiple Regression Analyses. The findings of this study demonstrated that the variables including insight into the Department of Psychological Counseling and Guidance, degree of satisfaction with the attended program, receiving social support, self-concealment, and gender roles significantly predicted university students’ attitudes towards seeking psychological help. It was concluded that there was not a strong correlation among presence of a close relationship with the opposite sex, presence of a person with psychological problems in the family, place of stay, and participantts’ attitudes towards seeking psychological help.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini viii Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 8 Araştırma Problemi 10 Sayıltılar 11 Sınırlılıklar 11 Tanımlar 11 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 13 Psikolojik Yardım Arama Tutumu 13 Toplumsal Cinsiyet Rolleri 17 Kadınsı Cinsiyet Rolü 18 Erkeksi Cinsiyet Rolü 19 İlgili Araştırmalar 20 Bölüm 3 Yöntem 30 Araştırma Modeli 30 Araştırma Grubu 30 Veri Toplama Süreci 32 Veri Toplama Araçları 32 Verilerin Analizi 34 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 36 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 42 Sonuç 42 Tartışma 43 Öneriler 52 Kaynaklar 55 EK-A. Ölçeklerin Kullanım İzinleri 76 EK-B. Gönüllü Katılım Formu 78 EK-C. Örnek Ölçek Maddeleri 79 EK-Ç. Artıkların Saçılım Grafiği 82 EK-D: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 83 EK-E: Etik Beyanı 84 EK-F: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 85 EK-G: Thesis Originality Report 86 EK-H: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 87  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCinsiyettr_TR
dc.subjectKadınsı cinsiyet rolü
dc.subjectErkeksi cinsiyet rolü
dc.subjectPsikolojik yardım arama tutumu
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarıtr_TR
dc.title.alternativePsychological Help Seeking Attitudes Of University Studentstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumlarını cinsiyet, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programına ilişkin farkındalık, kalınan yer, öğrenim görülen programdan memnuniyet derecesi, karşı cinsle yakın duygusal ilişkiye sahip olma, ailede psikolojik sorunları olan bir kişinin varlığı, sosyal destek alma, kendini saklama ve cinsiyet rolleri değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 bahar döneminde orta düzey bir devlet üniversitesinde bir meslek yüksekokulu ve beş fakültede öğrenimine devam eden yaklaşık 20.000 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar, uygun örnekleme yoluyla seçilen 479’u kadın (%67.75) ve 228’i erkek (%32.25) toplamda 707 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, BEM Cinsiyet Rolü Envanteri - Kısa Formu (BCRE-K) ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği – Kısa Formu (PYTÖ-K) kullanılmıştır. Araştırmada cevap aranan sorular doğrultusunda ortalamalar arası farkları incelenirken verilerin analizinde faktöriyel ANOVA tekniği kullanılmıştır. Cinsiyet rolleriyle psikolojik yardım arama tutumu arasındaki ilişki çoklu regresyon analiziyle incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre cinsiyet, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programına ilişkin farkındalık, öğrenim görülen programdan memnuniyet derecesi, sosyal destek alma, kendini saklama ve cinsiyet rolleri değişkenleri, üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumlarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Karşı cinsle yakın duygusal ilişkiye sahip olma, kalınan yer ve ailede psikolojik sorunları olan bir kişinin varlığı değişkenleri ile üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım arama tutumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-7544-5800tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record