Show simple item record

dc.contributor.advisorBilge, Filiz
dc.contributor.authorBüyükçolpan, Hakan
dc.date.accessioned2019-02-22T11:23:41Z
dc.date.issued2019-02
dc.date.submitted2019-01-17
dc.identifier.citationBüyükçolpan, H. (2019). Üniversite öğrencilerinde nomofobi, bağlanma biçimleri, depresyon ve algılanan sosyal destek. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5955
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the nomophobia levels of university students in terms of gender, age, educational status of parents, the duration of having a smartphone, the average usage time and number of controls per day, attachment styles, depression and perceived social support variables. The participants consisted of 498 (244 female, 254 male) students aged between 18-24 who continue their education in various faculties of a state university in Ankara. In this study the Nomophobia Questionnaire, Experiences in Close Relationships-Revised, Beck Depression Inventory, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Personal Information Form were used in order to collect data. In the study, while the attachment styles, depression, perceived social support and demografic data are independent variables, nomophobia is dependent variable. The multiple regression analysis was utilized to determine the predictive power of the level of nomophobia. The relationship between sex, the number of controls per day and nomophobia levels of students was examined by independent samples t test. One-way ANOVA was used in the analysis of nomophobia levels, parental education status, the duration of having smartphones and the average usage time of smartphones per day. SPSS 23.0 was used for the statistical analysis of the data. According to the findings, avoidant and anxious attachment, depression, perceived social support from family and special person significantly and positive predicted the nomophobia. The nomophobia levels of university students is significantly different according to sex, the number control and average usage times per day.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini x Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xi Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 5 Araştırma Problemi 7 Sayıltılar 7 Sınırlılıklar 7 Tanımlar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 10 Nomofobi 10 Bağlanma 16 Depresyon 20 Algılanan Sosyal Destek 23 İlgili Araştırmalar 26 Bölüm 3 Yöntem 33 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 33 Veri Toplama Süreci 36 Veri Toplama Araçları 37 Verilerin Analizi 41 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 45 Nomofobinin Yordayıcılarına İlişkin Bulgu ve Yorumlar 45 Nomofobi Düzeyinin Bireysel ve Çevresel Özelliklere Göre Değişip Değişmediğine İlişkin Bulgu ve Yorumlar 46 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 54 Sonuç 54 Tartışma 55 Öneriler 70 Kaynaklar 74 EK-A. Ölçeklerin Kullanım İzinleri 90 EK-B. Gönüllü Katılım Formu 94 EK-C. Örnek Ölçek Maddeleri 95 EK-Ç: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 100 EK-D: Etik Beyanı 101 EK-E: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 102 EK-F: Thesis Originality Report 103 EK-G: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 104tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNomofobi
dc.subjectBağlanma Biçimleri
dc.subjectDepresyon
dc.subjectAlgılanan Sosyal Destek
dc.subjectNomophobia
dc.subjectAttachment Styles
dc.subjectDepression
dc.subjectPerceived Social Support
dc.titleÜniversite Öğrencilerinde Nomofobi, Bağlanma Biçimleri, Depresyon Ve Algılanan Sosyal Destektr_TR
dc.title.alternativeNomophobia, Attachment Styles, Depression And Perceived Social Support Among University Studentseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerini cinsiyet, yaş, anne babanın eğitim durumu, akıllı telefona sahip olma süresi, telefonu günde ortalama kullanım süresi ve kontrol etme sayısı, bağlanma biçimleri, depresyon düzeyi ve algılanan sosyal destek değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’da bir devlet üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenimine devam eden 18-24 yaş arası 498 (244 kadın, 254 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Nomofobi Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Beck Depresyon Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Destek Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada bağımsız değişkenler bağlanma biçimleri, depresyon, algılanan sosyal destek ve demografik bilgiler; bağımlı değişken ise nomofobidir. Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerini yordama gücünü belirlemede çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin cinsiyet ve akıllı telefonu günde ortalama kontrol etme sayılarına göre değişip değişmediğini belirlemede bağımsız örneklemler için t testinden yararlanılmıştır. Akıllı telefona sahip olma süreleri, akıllı telefonu günde ortalama kullanım sürelerine ve anne-baba eğitim durumuna göre nomofobi düzeylerinin karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS 23.0’dan yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre kaçınan ve kaygılı bağlanma, depresyon, aile ve özel bir insandan algılanan sosyal destek üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerini anlamlı ve olumlu yordamaktadır. Bağımsız değişkenlerin yordama gücü sırasıyla kaygılı bağlanma, aileden algılanan sosyal destek, kaçınan bağlanma, depresyon ve özel bir insandan algılanan sosyal destektir. Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin cinsiyet, akıllı telefonlarını günde ortalama kontrol etme sayıları ve günde ortalama kullanma sürelerine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.contributor.authorID261169tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-02-22T11:23:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record