Show simple item record

dc.contributor.advisorÇoban, Aysel
dc.contributor.authorİlhan, Tülay
dc.date.accessioned2018-03-16T07:51:31Z
dc.date.available2018-03-16T07:51:31Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-12-22
dc.identifier.citationİLHAN, T. (2017). Ebeveynlerin duygu sosyalleştirme stratejileri ile çocukların sosyal yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4400
dc.description.abstractThe aim of this research is to explain the relationship between parental emotional socialization strategies and social competence level of children. Convenient sampling method is used to select 364 children who are 36-72 months old, attending private and public preschools and preschools of primary and secondary schools in Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Kazan and Çamlıdere districts of Ankara as the sample of the study. In the study, correlational model which is one of the methods of quantitative research is used. Personal Information Form, Responses to Children’s Emotions (RCE) Questionnaire and Social Competence and Behavior Evaluation-30 (SYDD-30) Scale are used as data collection tools. The data was analyzed through Pearson’s correlation coefficient, t test and oneway anova. As a result of the study, reward and neglect subscales of mothers’ emotion socialization strategies and children’s social competence were found to be significantly related. On the other hand, no relationship found between fathers’ emotion socialization strategies and children’s social competence. In addition, findings indicate that the subscales of mothers’ and fathers’ emotion socialization strategies differ in accordance with parent’s gender, age, education level, occupation, number of children and child’s gender. It is also found that children’s social competence levels differ significantly according to parent’s education level.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY.................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ......................................... iii ETİK BEYANNAMESİ ........................................................................................... iiv TEŞEKKÜR.............................................................................................................v ÖZ ………………. .................................................................................................. vi ABSTRACT ........................................................................................................... vii İÇİNDEKİLER......................................................................................................vviii TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................................. xi SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ................................................................ xiii 1. GİRİŞ...................................................................................................................1 1.1. Problem Durumu ..........................................................................................3 1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi: ....................................................................3 1.3. Problem Cümlesi:.........................................................................................3 1.3.1. Alt Problemler:........................................................................................3 1.4. Sayıltılar: ......................................................................................................4 1.5. Sınırlılıklar: ...................................................................................................4 1.6. Tanımlar:......................................................................................................5 1.7. Araştırmanın Kuramsal Temeli.....................................................................6 1.7.1. Duygu.....................................................................................................6 1.7.1.1. Duyguların Temelini Oluşturan Kuramlar ...................................7 1.7.1.1.1. Bilişsel Teoriler........................................................................7 1.7.1.1.2. Biyolojik Yaklaşım ...................................................................8 1.7.2. Erken Çocuklukta Duygusal Gelişim ......................................................9 1.7.3. Duygu Düzenleme................................................................................10 1.7.4. Duygu Sosyalleştirme...........................................................................11 1.7.4.1. Duygu Sosyalleştirme Mekanizmaları ......................................11 1.7.4.2. Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Temelindeki Kuramlar...........................................................................................12 1.7.4.2.1. Davranışçı Kuramlar..............................................................13 1.7.4.2.2. Ekolojik Sistemler Kuramı......................................................14 1.7.4.2.3. Sosyo-Kültürel Kuram............................................................15 1.7.4.2.4. Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı...........................................17 1.7.4.2.5. Bell’in Duygu Sosyalleştirme Modeli......................................18 1.7.5. Sosyal Yetkinlik ....................................................................................19 1.7.5.1. Sosyal Yetkinliğin Temelini Oluşturan Yaklaşımlar...................20 1.7.5.1.1. Sosyal Beceri Yaklaşımı........................................................20 1.7.5.1.2. Akran Yaklaşımı ....................................................................21 1.7.5.1.3. İlişki Yaklaşımı.......................................................................21 1.7.5.1.4. İşlevsel Yaklaşım...................................................................21 ix 2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR....................................................................................22 2.1. Duygu Sosyalleştirme ile İlgili Çalışmalar................................................22 2.2. Sosyal Yetkinlik ile İlgili Çalışmalar .........................................................26 2.3. İlgili Araştırmalar Özet .............................................................................29 3. YÖNTEM...........................................................................................................31 3.1. Araştırmanın Yöntemi ................................................................................31 3.2. Çalışma Grubu...........................................................................................31 3.2.1. Çalışma Grubunun Özellikleri...............................................................31 3.2.2. Katılımcılarla İlgili Demografik Bilgiler .................................................31 3.3. Veri Toplama Araçları ................................................................................34 3.3.1. Kişisel Bilgi Formu................................................................................34 3.3.2. Çocukların Duygularına Tepkiler Ölçeği ...............................................34 3.3.2. Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği .......................35 3.4. Veri Toplama Araçlarının Uygulanışı..........................................................35 3.5. Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi ........................................................36 3.6. Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği.....................................................................36 3.6.1. Araştırmanın İç Geçerliği......................................................................36 3.6.2. Araştırmanın Dış Geçerliği ...................................................................37 4. BULGULAR VE TARTIŞMA ..............................................................................38 4.1. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ........................................388 4.1.1. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejilerinin Ebeveyn Cinsiyetine Göre İncelenmesi………………………………………………. 38 4.1.2. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejilerinin Ebeveyn Yaşına Göre İncelenmesi .................................................................................. 40 4.1.3. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Ebeveyn Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi .......................................................46 4.1.4. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Ebeveyn Mesleğine Göre İncelenmesi.................................................................52 4.1.5. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Çocuk Sayısına Göre İncelenmesi ...................................................................56 4.1.6. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Çocuğun Doğum Sırasına Göre İncelenmesi…………………………...................62 4.1.7. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejilerinin Çocuğun Cinsiyetine Göre İncelenmesi……………………………. ………………63 4.2. Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeyleri ........................................................66 4.2.1. Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeylerinin Ebeveynlerin Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi ..................................................................66 4.2.2. Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeylerinin Ebeveynlerin Mesleğine Göre İncelenmesi…………………………………………………………….69 4.2.3. Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi …………………………………………………………………71 4.2.4. Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeylerinin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi………………………………………………………………….72 x 4.2.5. Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeylerinin Doğum Sırasına Göre İncelenmesi…………………………………………………………..73 4.3.1. Ebeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi………………...74 4.3.1.1. Annelerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ………74 4.3.1.2. Babaların Duygu Sosyalleştirme Stratejileri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ……...75 5. SONUÇ ve ÖNERİLER .....................................................................................77 5.1. Sonuçlar.....................................................................................................77 5.2. Öneriler ......................................................................................................78 5.2.1. Araştırmaya Dönük Öneriler.................................................................78 5.2.2. Uygulamaya Dönük Öneriler ................................................................79 KAYNAKÇA...........................................................................................................80 EKLER DİZİNİ .......................................................................................................92 EK 1. ETİK KOMİSYONU ONAY BİLDİRİMİ .........................................................93 EK 2. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA İZNİ .........................................94 EK 3. ORJİNALLİK RAPORU................................................................................95 EK 4. ÇOCUKLARIN DUYGULARINA TEPKİLER ÖLÇEĞİ KULLANIM İZNİ.......97 EK 5. SOSYAL YETKİNLİK VE DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ KULLANIM İZNİ ..........................................................................................98 EK 6. ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................99tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectOkul öncesi dönem, ebeveyn, duygu sosyalleştirme stratejileri, sosyal yetkinliktr_TR
dc.subjectOkul öncesi dönem
dc.subjectEbeveyn
dc.subjectDuygu sosyalleştirme stratejileri
dc.subjectSosyal yetkinlik
dc.titleEbeveynlerin Duygu Sosyalleştirme Stratejileri İle Çocukların Sosyal Yetkinlik Düzeyleri Arasındaki İlişkitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı ebeveynlerin kullandıkları duygu sosyalleştirme stratejileri ile çocukların sosyal yetkinlik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya Ankara Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Kazan ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan bağımsız resmi anaokulu, özel anaokulları ve bünyesinde anasınıfı olan ilkokul ve ortaokullardan uygun örneklem yöntemi ile seçilen 36-72 aylık 364 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Çocukların Duygularına Tepkiler Ölçeği ve Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30) ölçeği yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde pearson korelasyon katsayısı, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, annelerin kullandığı duygu sosyalleştirme stratejilerinin alt boyutları olan ödül ve ihmal stratejisi ile çocukların sosyal yetkinlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Babaların kullandığı duygu sosyalleştirme stratejileri ile çocukların sosyal yetkinlik düzeyleri ise ilişkili bulunmamıştır. Bunun yanı sıra, anne ve babaların kullandığı duygu sosyalleştirme stratejilerinin ebeveyn cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, mesleği, ailedeki çocuk sayısı ve çocuk cinsiyeti değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Çocukların sosyal yetkinlik düzeylerinin ise ebeveyn eğitim düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİlköğretimtr_TR
dc.contributor.authorID247933tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record