Show simple item record

dc.contributor.advisorBurgaz, Berrin
dc.contributor.authorYüner, Berna
dc.date.accessioned2018-03-16T07:37:24Z
dc.date.available2018-03-16T07:37:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-16
dc.identifier.citationYüner, B. (2018). Okul yönetişimi ile okul iklimi arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4389
dc.description.abstractThis study aimed to find out the relationship between school governance and school climate. The opinions of teachers working in public and special high schools located in the central distincts of Kayseri were analyzed in terms of gender, marital status, age, school type, professional seniority, working years in current school, union membership and socioeconomic status of the school. The study was designed as a quantitative research. Sample of the study consisted of 375 teachers working in the public and special high schools in Kayseri during 2016-2017 academic years. To measure levels of the current school governance and the expected school governance “School Governance Questionary” was developed. To measure the teachers’ perception of school climate “Organizational Climate Index” developed by Hoy, Smith and Sweetland (2002) was adapted into Turkish. Data were analyzed with t-test, ANOVA, LSD as post hoc tests, multiple correlation and multiple regression techniques. The construct validity of data collection tools was tested by confirmatory factor analysis (CFA). The fit-good values obtained as a result of CFA showed that the factor structures of the scales were verified. For the reliability of the scales, Cronbach's alpha coefficients were calculated. The Cronbach alpha value of the “School Governance Questionary” was .91 for “Current School Governance” and .95 for “Expected School Governance”. The Cronbach alpha value of the adapted “School Climate Questionary” was calculated .88. A moderate significant positive relationship was observed between all dimensions of school governance and all dimensions of school climate. “Rule of Law” and “Participation” dimensions were identified as significant predictors of school climate. The study showed that school type, gender, marital status, union membership, professional seniority, working years in current school, socioeconomic status of school were significant variables which differ the teachers’ opinions.tr_TR
dc.description.tableofcontentsBölüm 1 Giriş Problem Durumu Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırma Problemi Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar Yönetişim Tarihsel Gelişimi. Ekonomik nedenler: Küresel nedenler: Demokratik nedenler: Yönetişimin temel özellikleri. Yönetimden yönetişime. Yönetişim ilkeleri. Hukukun üstünlüğü ilkesi. Katılım ilkesi. Şeffaflık ilkesi. Hesap verebilirlik ilkesi. Etkinlik ilkesi Eşitlik ilkesi Cevap verebilirlik ilkesi. Stratejik vizyon ilkesi. Türkiye’de yönetişime geçiş çabaları. Yönetişimin eğitime yansımaları. Okul yönetişimi. İklim İkliminin boyutları. Litwin ve Stringer’in sınıflandırması Schneider, Brief ve Guzzo’nun sınıflandırması. Zammuto ve Krackover’in sınıflandırması. Okul iklimi. Okul iklimini etkileyen unsurlar. Yönetici tutum ve davranışları. Öğretmen tutum ve davranışları. Öğrenci tutum ve davranışları. Okulun kurumsal tutumu. Okul ikliminin boyutları. Okul iklimine ilişkin iki metafor: kişilik ve sağlık. Okul kişiliği. Okul sağlığı. Okul iklimine birleştirici bir bakış açısı. İlgili Araştırmalar Okul yönetişimi ile ilgili çalışmalar. Yurt dışı çalışmalar. Yurt içi çalışmalar. Okul iklimi ile ilgili çalışmalar Yurt dışı çalışmalar. Yurt içi çalışmalar. Bölüm 3 Yöntem Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi Okul yönetişimi ölçeği. Okul iklimi ölçeği. Veri Toplama Araçlarının Uygulanışı Verilerin Analizi ve Yorumu Bölüm 4 Bulgular ve Tartışma Okul Yönetişimine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Gerçekleşen ve Hedeflenen Okul Yönetişiminin Arasındaki Farkın İncelenmesi Okul Yönetişiminin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Okul İklimine İlişkin Bulgular ve Yorumlar Okul İkliminin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Okul Yönetişimi ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Okul Yönetişiminin Okul İklimini Yordama Gücü Bölüm 5 Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Öneriler Araştırmaya dönük öneriler. Uygulamaya dönük önerilertr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectokul yönetişimitr_TR
dc.subjectokul iklimi
dc.subjecthukuka bağlılık
dc.subjectkatılım
dc.subjectşeffaflık
dc.titleOkul yönetişimi ile okul iklimi arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yönetişimi ile okul iklimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çerçevede kamu ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen görüşlerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, okul türü, meslekteki hizmet yılı, bulunduğu okuldaki hizmet yılı, sendika üyesi olma durumu ve okulun sosyoekonomik düzeyi değişkenlerine göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Bu araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kayseri ili merkez ilçelerinde bulunan (Melikgazi, Kocasinan ve Talas) kamu ve özel ortaöğretim kurumlarda görev yapan 375 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiş nicel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak okullardaki mevcut yönetişim düzeyini ve hedeflenen yönetişim düzeyini belirlemek amacıyla “Okul Yönetişimi Ölçeği” araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Okul iklimini saptayabilmek için Hoy, Smith ve Sweetland (2002) tarafından geliştirilen “Okul İklimi Ölçeği” Türkçeye uyarlanmıştır. Verilerin analizinde t-testi, ANOVA ve post hoc testlerinde LSD testi, Pearson Korelasyon katsayısı ve çok değişkenli regresyon analizinden yararlanılmıştır. Veri toplama araçlarının geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile sınanmış ve analiz sonucunda uyum iyiliği değerleri, ölçeklerin faktör yapılarını doğrulamıştır. Ölçeklerin güvenirliği için Cronbach alfa katsayı incelenmiştir. “Okul Yönetişimi Ölçeği” içerisinde “Gerçekleşen Yönetişim Ölçeği” için Cronbach alfa katsayısı .91, “Hedeflenen Yönetişim Ölçeği” için .95 olarak hesaplanmıştır. “Okul İklimi Ölçeği”nin Cronbach alfa katsayısı ölçeğin bütünü için .88 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, okul yönetişimi ile okul iklimi boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyli anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Okul yönetişiminin “Hukuka Bağlılık” ve “Katılım” boyutlarının okul ikliminin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Okul yönetişiminin okul türü, cinsiyet, medeni durum, sendika üyeliği, meslekteki hizmet yılı, bulunduğu okuldaki hizmet yılı, okulun sosyoekonomik durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Okul ikliminde ise okul türü, yaş, mesleki kıdem ve okulun sosyoekonomik durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID261679tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record