Show simple item record

dc.contributor.advisorGürlen, Eda
dc.contributor.authorÖzçelik, Tünay
dc.date.accessioned2017-08-11T09:16:39Z
dc.date.available2017-08-11T09:16:39Z
dc.date.issued2018-07-01
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.uriDR-40741
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3899
dc.description.abstractThe needs of the gifted & talented individuals differ during their educational process due to their above general and specific abilities, high level of task commitment and high level of creativity. It is required to provide the gifted individuals with the educational environment that is favorable for their needs in order to ensure their individual development, disclose their skills and to present them to benefit of the society. Even though some institutional organizations provide services to the gifted individuals, a specific curriculum for the gifted & talented does not exist in Turkey. The purpose of the research is to develop a differentiated curriculum design for the gifted & talented in Turkey and to determine the efficiency of the design. In this research, the curriculum designs widely implemented for the gifted & talented education throughout the world were analyzed and a differentiated curriculum design that is compatible with the curriculum of the Ministry of National Education of Turkey (MoNE) was developed. Mathematics curriculum for the 2nd-grade level was developed in line with the design and the effectiveness of this curriculum was tested. Differentiated objectives for the gifted & talented in social- emotional and cognitive domains were implemented in line with the design during the 14 weeks of the implementation process. In this experimental study, qualitative and quantitative data collection instruments were jointly used. Interview form, achievement test, observation form, peer and self-assessment forms were utilized. In this study, original mathematics curriculum design was developed for the gifted & talented. Developed differentiated 2nd-grade mathematics curriculum is effective in terms of increasing the success of children in math class, improvement of their social skills and creativeness. Recommendations about the practices on arrangements that can be implemented for the gifted & talented education in the MoNE and the universities were presented on the base on the results obtained from this research.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL ve ONAY ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ………………………..…iii ETİK BEYANNAMESİ iv TEŞEKKÜR v ÖZ vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x TABLOLAR DİZİNİ xiii ŞEKİLLER DİZİNİ xv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ xvi 1. GİRİŞ 1 1.1. Problem Durumu 1 1.1.1. Üstün Yeteneklilik Tanımı …………………………………………….. 2 1.1.2. Üstün Yetenekli Bireylerin Özellikleri ve Değerlendirilmesi ……...... 7 1.1.3. Yurt Dışında Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ……..………………..…...11 1.1.4. Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi …………………………….14 1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi: 16 1.3. Problem Cümlesi: 18 1.3.1. Alt Problemler: 18 1.4. Sayıltılar: 19 1.5. Sınırlılıklar: 19 1.6. Tanımlar: 19 1.7. Araştırmanın Kuramsal Temeli 21 1.7.1. Üstün Yeteneklilik Programlarının Kuramsal Temelleri 23 1.7.2. Üstün Yeteneklilik Eğitimini Etkileyen Zekâ Kuramları 25 1.7.3. Üstün Yeteneklilik Eğitim Programı Modelleri 42 1.7.4. Üstün Yeteneklilik Eğitim Programlarında Farklılaştırma ……..… 72 2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 80 2.1. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar…..……………………………..……....80 2.2. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 86 2.5. İlgili Araştırmalar Özet 91 3. YÖNTEM 92 3.1. Araştırmanın Yöntemi 94 3.2. Çalışma Grubu 94 3.3. Veri Toplama Araçları 98 3.3.1. İhtiyaç Analizi Görüşme Formu.. 100 3.3.2. Başarı Testi…..………………………………………….……………...100 3.3.3. Görüşme Formu….………………………………………………….....101 3.3.4. Değerlendirme Formu.……………………...…………………………101 3.3.5. Gözlem Formu ..……………………………………………………….102 3.4. Veri Toplama Araçlarının Uygulanışı 102 3.5. Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi 103 3.6. Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği 105 3.6.1. Araştırmanın İç Geçerliği 105 3.6.2. Araştırmanın Dış Geçerliği 106 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 107 4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 107 4.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular………………………………...……..136 4.3 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular……….…………………….……...138 4.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular……..……………………..….…139 4.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular……..……………………….……..141 4.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular………………..……………….……145 4.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular………………..……….…………..149 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 154 5.1. Sonuçlar 154 5.2. Öneriler 165 KAYNAKÇA 167 EKLER DİZİNİ 177 EK 1. ETİK KOMİSYONU ONAY BİLDİRİMİ 178 EK 2. ORİJİNALLİK RAPORU 179 EK 3. İŞLEM – ZAMAN ÇİZELGESİ ……….……………………………………..180 EK 4. İHTİYAÇ ANALİZİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU ……………….. 181 EK 5. İHTİYAÇ ANALİZİ VELİ GÖRÜŞME FORMU ………………………… 182 EK 6. İHTİYAÇ ANALİZİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞME FORMU ………………….. 183 EK 7. PROGRAMA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU ……………..184 EK8. ÜSTÜN YETENEKLİLERE YÖNELİK FARKLILAŞTIRILAN EĞİTİM PROGRAMI HEDEFLERİ ………………………….. …………….186 EK 9. ÖĞRETİM PROGRAMI ETKİNLİK ÖRNEĞİ ………………………..…. . 192 EK 10. BAŞARI TESTİ…………………………………………………………..….196 EK 11. AKRAN VE ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU ………………….……… 206 EK 12. GÖZLEM FORMU ………………………………………………………... 207 ÖZGEÇMİŞ 209tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÜstün yeteneklilik eğitimi-Gifted and talented educationtr_TR
dc.subjectüstün yeteneklilik program tasarımı-gifted and talented curriculum design
dc.subjectfarklılaştırılmış eğitim programı-differentiated educational curriculum
dc.subjecteğitimde farklılaştırma-differentiation in education
dc.subjecthızlandırma-acceleration
dc.subjectzenginleştirme-enrichment
dc.titleÜstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Farklılaştırılmış Matematik Dersi Öğretim Programının Etkililiğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÜstün yetenekli bireylerin sahip oldukları ortalama üstü genel ve özel yetenekleri, uzun süre göreve odaklanma (motivasyon) ve üst düzey yaratıcı niteliklerden dolayı eğitim sürecindeki ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Üstün yeteneklilerin bireysel gelişimlerini sağlamak, sahip oldukları yetenekleri açığa çıkarmak ve toplumun gelişimine sunmak için ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamı sağlamak gerekmektedir. Türkiye'de bazı kurumsal oluşumlar üstün yeteneklilere hizmet vermesine rağmen üstün yeteneklilere uygun, örgün eğitimde işe koşulacak eğitim programı bulunmamaktadır. Araştırmanın amacı Türkiye'deki üstün yeteneklilere yönelik farklılaştırılmış eğitim programı tasarısı oluşturmak ve tasarının etkililiğini belirlemektir. Çalışmada dünyada yaygın olarak üstün yeteneklilerin eğitiminde işe koşulan program tasarımları incelenmiş ve MEB programı ile uyumlu farklılaştırılmış eğitim program tasarısı oluşturulmuştur. Tasarıya uygun olarak 2. sınıf düzeyinde matematik dersi öğretim programı geliştirilmiş ve etkililiği test edilmiştir. Sosyal ve bilişsel alanlarda üstün yeteneklilere yönelik farklılaştırılmış hedefler 14 hafta süren uygulama sürecinde tasarıma uygun olarak işe koşulmuştur. Deneysel yöntemle yapılan bu çalışmada nicel ve nitel veri toplama araçları birlikte kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formu, başarı testi, gözlem formu, akran ve öz değerlendirme formları kullanılmıştır. Araştırmada üstün yeteneklilere yönelik özgün matematik program tasarısı oluşturulmuştur. Geliştirilen 2. sınıf matematik dersi öğretim programının üstün yetenekli öğrencilerin matematik başarısına, sosyal becerilerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak üstün yeteneklilerin eğitimi için yapılabilecek düzenlemelere ilişkin MEB ve üniversite uygulamalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10159235tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record