Show simple item record

dc.contributor.advisorKeklik, İbrahim
dc.contributor.authorKimsesiz, Kübra Nur
dc.date.accessioned2022-07-29T07:28:28Z
dc.date.issued2022-07-14
dc.date.submitted2022-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26592
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine resilience stories of women lived under harsh circumstances; the study explored these women’s experiences to delineate protective and risk factors in their stories. This study intended to thoroughly examine stories of late adult women with crucial risk factors and who have remarkably defeated these risk factors. A convenient sample of 16 women aging ranging between 50-70 years heterogeneous backgrounds and living in different regions of Turkey. Semi-Structured Interview Form prepared by the researcher which was used for data collection through online interviews. The form involves questions about the participants’ life stories, their childhood and past lives, the difficulties they have experienced and their struggles, their support system and the factors that might influence their developmental outcomes. Analysis which resulted in five main themes. These themes were; (1) strength, (2) perceptions of current and past life, (3) protective factors, and (4) risk factors. Each theme has sub-themes. The findings were examined under these themes and sub-themes. The results showed that women experience many problems in society and some individual, economic and family factors contribute to their coping. One striking finding was the presence of strong personal characteristics. The results of the study, its limitations, implications, and recommendations for practitioners, researchers, and policymakers were discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectKadın sorunları
dc.subjectDezavantajlı kadın
dc.subjectPsikolojik sağlamlık
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleZorlu Yaşam Koşullarına Maruz Kalmış Kadınların Psikolojik Sağlamlık Öyküleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, zorlu yaşam koşullarına maruz kalmış kadınların psikolojik sağlamlık öykülerini incelemek, bu kadınların güçlü yanlarına odaklanmak, onların gözünden güçlü olmalarını sağlayan etmenlerin neler olduğunu araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 50-70 yaş aralığında 16 kadın oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından çevrimiçi olarak yapılan görüşmelerde katılımcıların yaşam hikayelerine, çocukluk ve geçmiş yaşantılarına, yaşamış oldukları zorluklara ve vermiş oldukları mücadelelere, sosyal destek sistemine, güçlü olmalarına sebep olan etmenlere yönelik sorular mevcuttur. İçerik analizi yöntemiyle elde edilen bulgular dört ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar; (1) güçlü olma, (2) geçmiş ve şimdiki hayata yönelik algılar, (3) koruyucu faktörler ve (4) risk faktörleridir. Her bir temanın alt temaları bulunmaktadır. Bulgular bu alt temalar kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları kadınların toplumda birçok sorun yaşadığını ve bireysel, ekonomik, ailevi bazı faktörlerin baş etmelerinde onlara katkı sağladığını göstermiştir. Özellikle kişisel güçlü özelliklerin varlığının kadınların baş etmelerinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, sınırlılıkları, doğurguları, uygulamacılar, araştırmacılar ve politika yapıcılar için öneriler tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentRehberlik ve Psikolojik Danışmanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T07:28:28Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record