Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorLengerlioğlu, Yasin
dc.date.accessioned2019-09-16T06:17:00Z
dc.date.issued2019-08
dc.date.submitted2019-07-12
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8912
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the effects of TV series, as curricular activities, in the target language on the speaking skills development of the students studying at the preparatory school of a state university in Turkey. Therefore, 48 students participating the study were divided into two groups; the control group and the experimental group. While the control group and the experimental group were subjected to the same curriculum carried out by the school, the experimental group additionally watched one 25-minute episode of “How I Met Your Mother” series every week for thirteen weeks. After the learners watched the episodes, they formed groups of 4 or 5, and they had conversations where they expressed their feelings and thoughts about the episode that they had just watched. In the present study, a mixed method research design was used. Quantitative data were collected through two speaking examinations, and qualitative data were collected via interviews with the participants of the treatment group to find out the learners’ perception of the usage of TV series in language learning. The results indicated that the experimental group surpassed the control group with a statistically significant difference in terms of the general speaking scores and interaction scores of the post-test. Furthermore, the interviews carried out with the learners revealed that most of the learners (87,5%) found the TV series very useful in their language learning process. Among all the participants, 70,8% of them explicitly indicated that TV series helped them to improve their speaking skills.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectAuthentic materialstr_eng
dc.subjectCommunicative competencetr_eng
dc.subjectTelevisiontr_eng
dc.subjectSeriestr_eng
dc.subjectAudiovisualstr_eng
dc.subjectSpeakingtr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleThe Effects of TV Series as Curricular Activities on Speaking Skills of English Language Learnerstr_eng
dc.title.alternativeMüfredat Etkinliği Olarak Televizyon Dizilerinin İngilizce Öğrenenlerin Konuşma Becerileri Gelişimi Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, televizyon dizilerinin müfredat etkinliği olarak kullanımının Türkiye'de bir devlet üniversitesinin hazırlık okulunda okuyan öğrencilerin konuşma becerileri gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu nedenle çalışmaya katılan 48 öğrenci iki gruba ayrılarak kontrol grubu ve deney grubu oluşturulmuştur. Kontrol grubu ve deney grubu okul tarafından yürütülen aynı müfredata maruz kalırken, deney grubu ek olarak on üç hafta boyunca her hafta 25’er dakikalık bir "How I Met Your Mother" dizisi bölümü izlemiştir. Öğrenciler bölümleri izledikten sonra, 4 veya 5 kişilik gruplar oluşturmuş ve izledikleri bölüm hakkındaki duygularını ve düşüncelerini ifade ettikleri konuşmalar yapmışlardır. Bu çalışmada karma yöntem araştırma tasarımı kullanılmıştır. Nicel veriler, uygulama sürecinden önce ve sonra yapılan iki konuşma sınavı aracılığıyla toplanmıştır ve nitel veriler, öğrencilerin TV dizilerinin dil öğreniminde kullanımına ilişkin algılarını öğrenmek için deney grubunun katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Sonuçlar, son testte genel konuşma puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu ve deney grubunun kontrol grubunun önüne geçtiğini göstermiştir. Ayrıca, alt konuşma becerileri sonuçları açısından, “etkileşim” puanlarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, öğrencilerle yapılan görüşmeler, öğrencilerin çoğunun (%87,5) TV dizilerini dil öğrenme süreçlerinde çok yararlı bulduğunu ortaya koymuştur. Tüm katılımcıların %70,8'i TV dizilerinin konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu açıkça belirtmiştir. Ayrıca, görüşme sonuçları, öğrencilerin TV dizilerinden kelime bilgisi, telaffuz ve dinleme becerileri, hedef kültür bilinci, motivasyon, günlük yaşam diline maruz kalma ve dilbilgisi bilgisi açılarından da yararlandıklarını göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Learning and Perceptiontr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess