Show simple item record

dc.contributor.advisorMetin, Emine Nilgün
dc.contributor.advisorMetin, Emine Nilgün
dc.contributor.authorAtlan, Nihan
dc.date.accessioned2019-06-10T12:31:41Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.date.submitted2019-04-05
dc.identifier.citationAtlan, N. Ortaokula Devam Eden Kaynaştırma Öğrencilerinin Yaşam Doyumları, Aile İşlevleri Ve Kaynaştırma Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7441
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine family function levels and the attitudes of students to integration on life satisfaction of students with special needs. The participants of the study consist of students with mental, hearing, physical disability and learning difficulties and their families. 176 students participated in the study. 55 students with mental retardation, 42 physical disability, 46 hearing disabilities and 33 learning disabilities are 91 female and 85 male students. The Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale, Family Assessment Scale and Survey Form of Special Needs Students’ Opinion on Mainstreaming were used. After application; while applying appropriate statistical analyzes, each data from the demographic information form’s related of the students' life satisfaction, family function levels and attitudes towards inclusion were determined. In addition, the correlation between the data obtained from all scales was determined. At the end of the study, it was found that the students with high life satisfaction had high family functioning levels and their attitudes towards mainstreaming were positive.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine family function levels and the attitudes of students to integration on life satisfaction of students with special needs. The participants of the study consist of students with mental, hearing, physical disability and learning difficulties and their families. 176 students participated in the study. 55 students with mental retardation, 42 physical disability, 46 hearing disabilities and 33 learning disabilities are 91 female and 85 male students. The Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale, Family Assessment Scale and Survey Form of Special Needs Students’ Opinion on Mainstreaming were used. After application; while applying appropriate statistical analyzes, each data from the demographic information form’s related of the students' life satisfaction, family function levels and attitudes towards inclusion were determined. In addition, the correlation between the data obtained from all scales was determined. At the end of the study, it was found that the students with high life satisfaction had high family functioning levels and their attitudes towards mainstreaming were positive.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜRLER vi ÖZET vii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii TABLOLAR xiii 1.GİRİŞ 1 1.1.Çalışmanın Amaç ve Önemi 2 1.2.Araştırmanın Temel Amacı 3 1.3.Temel Problem 3 1.4.Alt Problem 4 1.5.Sayıltılar 4 1.6.Sınırlılıklar 5 2.GENEL BİLGİLER 6 2.1.Özel Gereksinimli Olmak 6 2.1.1.Özel Gereksinim Tanımı 6 2.1.2.Özel Gereksinim Tipleri 8 2.1.3.Araştırma Kapsamında Çalışılan Özel Gereksinim Tipleri 15 2.2.Kaynaştırma 24 2.2.1.Kaynaştırma Tanımı 24 2.2.2.Kaynaştırmanın Temel Unsurları 27 2.2.3.Kaynaştırmanın Yararları 32 2.2.4.Kaynaştırma Tipleri 33 2.2.5.Kaynaştırma Uygulamaları 34 2.2.6.Kaynaştırma Hakkındaki Görüşler 38 2.2.7.Kaynaştırmaya ilişkin Görüşleri Etkileyen Faktörler 42 x 2.3.Aile İşlevi 45 2.3.1.Aile İşlevi Tanımı 45 2.3.2.Aile İşlev Düzeyini Etkileyen Faktörler 48 2.4.Yaşam Doyumu 53 2.4.1.Yaşam Doyumu Tanımı 53 2.4.2.Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ailelerinin Yaşam Doyumları 55 2.4.3.Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörler 55 3.YÖNTEM 58 3.1. Araştırma Modeli 58 3.2. Evren ve Katılımcılar 58 3.3. Veri Toplama Araçları 61 3.3.1. Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği 61 3.3.2. Aile Değerlendirme Ölçeği 63 3.3.3. Kaynaştırma Öğrencilerinin Kaynaştırma Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Anket Formu 65 3.3.4. Demografik Bilgi Formu 66 3.4. Veri Toplama İşlemi 66 3.4.1. Veri Toplama İşleminde Yaşanan Güçlükler 67 3.5.Verilerin Analizi 68 4.BULGULAR 70 4.1. Ölçeklerin Tanımlayıcı Bilgilerine İlişkin Bulgular 70 4.2. Araştırmanın Problemlerine İlişkin Bulgular 71 5. TARTIŞMA 89 6.SONUÇ VE ÖNERİLER 96 6.1. Sonuç 96 6.2. Öneriler 98 6.2.1.Özel Eğitim Kurumlarına ve Okullara Yönelik Öneriler 98 6.2.2.Araştırmacılara Yönelik Öneriler 99 6.2.3. Ailelere Yönelik Öneriler 100 7.KAYNAKÇA 101 xi 8.EKLER 110 EK-1: Kaynaştırma Öğrencilerinin Kaynaştırma Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Anket Formu EK-2:Demografik Bilgi Formu EK-3: Aile Değerlendirme Ölçeği EK-4: Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği EK-5: Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İzni EK-6: Tez Çalışması Orijinallik Raporu 9.ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectKaynaştırma, özel gereksinimli çocuklar, yaşam doyumu, aile işlev düzeyi.tr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleORTAOKULA DEVAM EDEN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARI, AİLE İŞLEVLERİ VE KAYNAŞTIRMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.title.alternative-tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı; kaynaştırmaya devam eden özel gereksinimli öğrencilerin yaşam doyumları ile, özel gereksinimli öğrenci ailelerinin işlev düzeylerinin ve özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin arasındaki ilişki olup olmadığını incelemektir. Çalışmanın katılımcılarını; Ankara’da kaynaştırma eğitimine devam eden zihinsel, işitsel, bedensel yetersizliği ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri oluşturmaktadır. Çalışmaya 176 öğrenci katılmıştır. 55 zihinsel yetersizlik, 42 bedensel yetersizlik, 46 işitsel yetersizlik ve 33 öğrenme güçlüğü tanılı öğrencinin 91’i kız, 85’i erkektir. Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği ve araştırmacı tarafından tasarlanan Kaynaştırma Öğrencilerinin Kaynaştırma Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Anket Formu kullanılmıştır. Uygulama sonrasında uygun istatistiksel analizler uygulanarak demografik bilgi formundan elde edilen verilerin her birinin öğrencilerin yaşam doyumları, aile işlev düzeyleri ve kaynaştırmaya ilişkin görüşleri ile ilişkisi ortaya konmuştur. Buna ek olarak bütün ölçeklerden elde edilen verilerin arasındaki korelasyon saptanmıştır. Çalışma sonucunda yaşam doyumu yüksek öğrencilerin aile işlev düzeylerinin yüksek olduğu ve kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-10T12:31:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess