Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuş, Mustafa
dc.contributor.authorMsakhuradze, Malvina
dc.date.accessioned2019-04-24T07:19:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-02-08
dc.identifier.citationAkdoğan, G. (1993). Yabancıların Türkçe Öğretiminde Ad Durumu ve Çekim Açısından Sık Rastlanan Yanlışlar ve Nedenleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara Üniversitesi TÖMER. (2012). Yeni Hitit 1-2 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (4. bs.). Ankara, Ankara Üniversitesi Basimevi. Arabuli, A. ve Gogolaşvili, G. (2016). Akhali Kartuli Ena (Yeni Gürcü Dili). Tbilisi: TSU Gamomtsemloba. Banguoğlu, T. (2015). Türkçenin Grameri (10. Bs.). Ankara: Turk Dil Kurumu Yayınları. Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler [Elektronik Sürüm]. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 1 (1), 19-30. Barın, E. (1994). Yabancılara Türkçenin Öğretimi Metodu. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 17, 53-54. Barın, E. ve Demir, C. (2008). Türk Dil Bilgisi 2: Biçim Bilgisi. Ankara: Öncü Yayınları. Bayraktar, N. (2014). Dil Bilimi (4.bs.). Ankara: Nobel Yayınları. Bayyurt, Y. ve Yayılı, D. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler (2.bs.). Ankara: Anı Yayıncılık. Biçer, N., Çoban, İ. ve Bakır, s. (2013). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar, Atatürk Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 125-125. Comrie, B. (2005). Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi (İ. Ulutaş, Çev.). Ankara: Hece Yayınları. Çikobava, A. (1998). Qartuli Enis Zogadi Daxasiateba (Gürcü Dilinin Genel Özellikleri), Tbilisi: Kartuli Enis Gamomtsemloba. Çimke, H., Peikrişvişi, J. ve Sağinadze, R. (2015). Gürcü Dili. Rize: STS Yayınları. Çimke, H. (2017). Gürcücede Hâl Kategorisi ve Fonksiyonları Üzerine. Karadeniz Araştirmaları Merkezi. 14(54), 41-62. Demir, N. ve Yılmaz, E. (2013). Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayınları. Demir, N. ve Yılmaz, E. (2014). Türk Dili El Kitabı. (7.bs.) Ankara: Grafiker Yayınları. Demirci, K. (2014). Türkoloji İçin Dilbilim (Konular Kavramlar Teoriler). Ankara: Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. (2011). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegen Yayınları. Duman, G. B. (2013). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Materyallerin Etkin Kullanımı. Ana Dili Eğitim Dergisi, 1(2), 1-8. Durmuş, M. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Ankara: Grafiker Yayınları. Durmuş, M. (2013). Türkçenin Yabancılara Öğretimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yabancılara Türkçe Öğretiminin Geleceğiyle İlgili Görüşler. Adyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. 6(11), 208-228. Durmuş, M. ve Okur, A. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları. Erdem, İ. ve Çelik, M. (2011). Dil Bilgisi Öğretim Yöntemi Üzerine Değerlendirmeler. Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Terature and History of Turkic, 6 (1), 1057-1069). Ergin, M. (2013). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları. Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ Yayınları. Güven, E. (2007). Yabancıların Türkçe Öğrenirken Ad Durum Eklerinde Yaptıkları Hataların Çözümlenmesi ve Bu Hataların Giderilmesine Yönelik Öneriler, Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. İslıoğlu, S. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Nesne Durum Ekinin Kullanımı İle İlgili Yanlışlar ve Çözüm Önerileri. Rout Educational and Social Science Journal, 1(2), 102-115. Johanson, L. (2007). Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler (N. Demir, Çev.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kapucu, K. N. (2008). Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Yönteminin Kullanımının Öğrencilerin Bilişsel Senaryo Oluşturma Becerileri, Erişi, Öğrenmelerinin Kalıcılığı ve Derse Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla. Karahan, L. (2013). Türkçede Söz Dizimi (19. Bs.). Ankara: Akçağ Yayınları. Karahan, L. (1999). Yükleme (accusative) Ve İlgi (Genitive) Hâli Ekleri Üzerine Bazı Düşünceler. http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/leyla_karahan_yukleme.pdf Kerimoğlu, C. (2014). Genel Dilbilime Giriş (2.bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Korkmaz, Z. (2014). Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Krashen, S. ve Terell, T. (1983). The Natural Approach: Language Asquisition in The Classroom. Hayward/California: Alemany Press. MEB, (2009). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme–Öğretme- değerlendirme. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Melanlıoğlu, D. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Hâl Eklerinin Öğretimine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. İnternational Periodical For the Languages, Literature and History og Turkish or Turkic Volume, 7(4), 2402-2411. Nackebia, M. (2012). Kartuli Sakhelis Brunebis Paradigma (Gürcücede İsmin Çekimlenmesinin Paradigması). Tbilisi: Meridianis Gamomtsemloba. Özkan, A. A. (1992). Yabancıların Türkçeyi Öğrenme Esnasında Yaptıkları İsim Hâl Ekleri Yanlışları ve Bu Konunun Değerlendirilmesi Nedenleri (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Peikrişvişi J. ve Saginadze, R. (2014). Kartuli Enis Morfologia (Gürcü Dilinin Biçimbilimi). Tbilisi: Universalis Gamomtsemloba. Sezer, A., Oğuzkan, F., Özdemir, E. ve Göğüş, B. (1991). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıkoğretim Fakültesi yayınları. Şanidze, A. (1962). Kartuli Enis Gramatika I (2.bs.). Tbilisi: Tbilisis Sakhekmtsifo Universitetis Gamomtsemloba. Şaverdaşvili, E. (2014). Utskhouri Enebis Stsavlebis Sapudzvlebi. Tbilisi: İlias Sakhelmtsipo Universitetis Gamomtsemloba. Türk Dil Kurumu, (1998). Türkçe Sözlük (9. bs.), Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınalrı. Türk Dil Kurumu, (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları. Yılmaz, F. Ve Temiz, Ç. (2015). İsim Hâl Eklerinin Yabancı Dil Öğrencilere Etkinliklerle Öğretimi. The Jurnal of Academic Social Science Studies İnternational Jurnal of Social Science Number: 36, p. 139-155 Summer II. Yunus Emre Enstitüsü. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar 2 (1.bs.). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi Yayınları. Wagner, K. H. (1982). Kontrastive Linguistik. D. Aksan içinde, Dilbilim Seçkisi: Günümüz Dilbilimiyle İlgili Yazılardan Çeviriler (E. Sözer, Çev.). Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6703
dc.description.abstractWhile learning/teaching any language people face with some problems and make mistakes. In case of teaching Turkish as foreign language there are also many problems. During last years it has been seen that Georgians who tried learning Turkish also encountered these problems. In the basis of our work we discuss what kind of problems encountered Georgian students while teaching them Turkish case suffixes, what kind of mistakes students were making; and in order to avoid the repetition of these mistakes we offer possible solutions for the encountered problems. In our work we identified mistakes related to the case suffixes contained in the paperworks of Georgian students who learn Turkish, the mistakes were grouped according to the noun cases; there is an attempt to find out the causes of these mistakes and to propose solutions in their teaching. The functions of Turkish and Georgian noun cases have been also emphasised. The suffixes of absolute, accusative, ablative, locative, instrumental and dative cases are given along with their functions. The database of our work consists of written questionnaires of 43 students with knowledge of Turkish at Basic and Intermediate levels from Turcology department of the Batumi Shota Rustaveli State University. The mother tongue of students who study at Turcology department is Georgian. It is hoped that the conclusions and proposed solutions in our work will be useful to those in Georgia who learn and teach Turkish case suffixes as foreign language.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi TABLO LİSTESİ ix KISALTMALAR x GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: DİLLERİN SINILANDIRILMASI 5 1.1. Köken Bakımından Dil Sınıflandırmaları 6 1.2. Yapılarına Göre Dil Sınıflandırmaları 9 1.2.1. Yalınlayan Diller 9 1.2.2.Çekimli (Bükümlü) Diller 9 1.1.3. Eklemeli Diller 10 1.3. Türkçenin Tipolojik Özellikleri 12 1.4. Gürcücenin Tipolojik Özellikleri 15 2. BÖLÜM: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 18 2.1. Gürcistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 20 2.3. Yabancı Dil Oğretiminde Dil Bilgisinin Yeri 22 2.4. Yabancılara Türkçe Dil Bilgisinin Öğretimi 24 3. BÖLÜM: AD DURUM EKLERİ 27 3.1. Türkçe Ad Durum Ekleri 27 3.1.1. Türkçede Çekim Kategorileri 27 3.1.2 Türkçe Ad Durum Eklerinin Tanımı 28 3.1.3. Yalın (Nominatif) Durum 30 3.1.4. Belirtme (Akkuzatif) Durum 32 3.1.5. Yönelme (Datif) Durumu 33 3.1.6. Bulunma (Lokatif) Durumu 35 3.1.7. Uzaklaşma (Ablatif) Durumu 37 3.1.8. İlgi (Genetif) Durumu 38 3.1.9. Vasıta (İnstumental) Durumu 40 3.1.10. Eşitlik Durumu 40 3.2. Gürcüce Ad Durum Ekleri 43 3.2.1. Gürcücede Ad Durumların Anlambilimsel Fonksiyonları 43 3.2.2. Sakhelobiti Brunva (AdınYalın Durumu) 44 3.2.3. Motkhrobiti Brunva (Adın Eden Durumu) 45 3.2.4. Mitsemiti Brunva (Adın Yönelme Durumu) 46 3.2.5. Natesaobiti Brunva (Adın İlgi Durumu) 47 3.2.6. Mokmedebiti Brunva (Adın Vasıta Durumu) 49 3.2.7. Vitarebiti Brunva (dın Eşitlik Durumu) 49 3.2.8. Tsodebiti Brunva (Adın Hitap Durumu) 51 3.3. Türkçe Ad Durum Ekleri ve Gürcü Ad Durum Eklerinin Karşılaştırılması 53 4. BÖLÜM: TÜRKÇE ÖĞRENEN GÜRCÜ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM ÇALIŞMALARINDA TESPİT EDİLEN AD DURUM EKİ YANLIŞLARI 54 4.1. Temel Düzeyde (A1-A2) Ad Durum Ekleri İle İlgili Yapılan Yanlışlar 55 4.1.1. Yalın Durum İle İlgili Yanlışlar 55 4.1.2. Belirtme Durumu İle İlgili Yapılan Yanlışlar 57 4.1.3. Yönelme Durumu İle İlgili Yanlışlar 60 4.1.4. Bulunma Durumu İle İlgili Yanlışlar 63 4.1.5. Uzaklaşma Durumu İle İlgili Yanlışlar 65 4.1.6. İlgi Durumu İle İlgili Yanlışlar 67 4.2. Orta Düzeyde (B1-B2) Ad Durum Ekleri İle İlgili Yapılan Yanlışlar 70 4.2.1. Yalın Durum İle İlgili Yanlışlar 70 4.2.2. Belirtme Durumu İle İlgili Yanlışlar 72 4.2.3.Yönelme Durumu İle İlgili Yanlışlar 77 4.2.4. Bulunma Durumu İle İlgili Yanlışlar 80 4.2.5. Uzaklaşma Durumu İle İlgili Yanlışlar 81 4.2.6. İlgi Durumu İle İlgili Yanlışlar 84 4.3. Yazılı Anlatım Kâğıtlarının İncelenmesi Sonucunda Elde Edilen Bulgular 88 4.3. Gürcü Öğrencilere Ad Durum Ekleri Öğretimine Yönelik Bir Model Denemesi 93 4.4. Gürcü Öğrencilere Türkçe Ad Durum Ekleri Öğretiminde Etkinlik Önerileri: 99 SONUÇ VE ÖNERİLER 104 KAYNAKÇA 113 EKLER 117 EK 1. Temel Düzey (A1-A2) Öğrenci Kağıtları 117 EK 2. Orta Düzey (B1-B2) Öğrenci Kağıtları 124 EK 3. Etik Kurul İzni Muafiyeti Formu 130 EK 4. Orijinallik Raporu 131 EK 5. Turnitin Benzerlik İndeksi 132tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAd durum ekleri
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimi
dc.titleTürkçe Ad Durum Eklerinin Gürcü Öğrencilere Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHerhangi bir dil öğrenirken/öğretirken, bazı sorunlarla karşılaşılarak hatalar yapılmaktadır. Türkçeyi öğretirken de pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeye çalışan Gürcülerin de bu zorluklarla karşılaştığı görülmektedir. Çalışmamızın temelinde, Gürcü öğrencilere Türkçe ad durum ekleri öğretilirken nasıl sorunlarla karşılaşıldığını, öğrencilerin ne tür yanlışlar yaptıklarını; bu yanlışların tekrarlanmaması için karşılaşılan sorunların çözebilmesine yönelik neler yapılabileceği yer almaktadır. Çalışmamızda Türkçe öğrenen Gürcü öğrencilerin yazılı anlatım kâğıtlarındaki ad durumları ile ilgili yapılan yanlışlar tespit edilmiş, yanlışlar ad durumlarına göre ayrı gruplandırılmış; bu yanlışların sebepleri saptanmaya ve öğretimi ile ilgili çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Türkçe ile Gürcüce ad durumlarının işlevleri de vurgulanmıştır. Adın yalın, belirtme, bulunma, yönelme, uzaklaşma ve ilgi durumları eklerle ve fonksiyonlarla birlikte ele alınmıştır. Çalışmamızın uygulama verilerini, Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünde Temel ve Orta düzeylerde Türkçe öğrenmiş 43 öğrencinin yazılı anlatım kağıtları oluşturmaktadır. Türkoloji bölümünde öğrenim gören öğrencilerin ana dili Gürcücedir. Çalışmamızın sonucunun ve sunulmuş önerilerinin Gürcistan’da yabancı dil olarak Türkçe ad durum ekleri öğretenler ile öğrenenlere faydalı olacağını ümit edilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.contributor.authorID10221579tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2021-04-25T07:19:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record