Show simple item record

dc.contributor.advisorGerçek , Cem
dc.contributor.authorBektaşlı , Filiz
dc.date.accessioned2019-03-04T06:07:39Z
dc.date.issued2018-07-24
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.citationBektaşlı, F. (2018). Fen ve biyoloji öğretmen adaylarının arkebakteri, bakteri ve protista âlemleri hakkındaki bilgi düzeyleri ve kavram yanılgıları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.other516676
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6002
dc.description.abstractThis study aimed to reveal knowledge levels and the misconceptions of preservice science and biology teachers about archaeabacteria, bacteria and protista kingdoms. In this context, pre-service science and biology teachers’ learning levels about these kingdoms were determined and the misconceptions and knowledge levels of the two groups were compared. The research was carried out with 9 preservice science and 9 pre-service biology teachers in the Department of Mathematics and Science Education of Hacettepe University in 2017-2018 academic year. The current study is a qualitative study. The data were collected through semi-structured interviews. For the purpose of the interview, 12 open ended questions were asked in three main themes: archaeabacteria, bacteria and protista. The drawing technique was also used to provide data diversity during the interview. The collected data were by content analysis. As a result of the data analysis, it has been determined that science and biology teacher candidates have misconceptions about the structural characteristics, definition and general characteristics of archaeabacteria, bacteria, and protists. In addition, participants were not adequate in relating these three kingdoms to each other. As a result of the study, it was determined that both pre-service science and biology teachers did not have sufficient knowledge about archebacteria, bacteria and protista kingdoms. In this context, it has become necessary to teach these three kingdoms more effectively.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİçindekiler Öz ............................................................................................................................ ii Abstract .................................................................................................................. iii Teşekkür................................................................................................................. iv Tablolar Dizini ........................................................................................................ vii Şekiller Dizini ........................................................................................................ viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ................................................................................ ix Bölüm 1 Giriş .......................................................................................................... 1 Problem Durumu ................................................................................................. 3 Araştırmanın Amacı ve Önemi ............................................................................ 7 Araştırma Problemi ............................................................................................. 8 Alt Problemler ..................................................................................................... 8 Sayıltılar .............................................................................................................. 8 Sınırlılıklar ........................................................................................................... 9 Tanımlar .............................................................................................................. 9 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar............................... 11 Biyolojinin Tanımı .............................................................................................. 11 Canlıların Sınıflandırılması ................................................................................ 12 Arkebakteriler Âlemi (Arkeler) ........................................................................... 14 Bakteriler Âlemi ................................................................................................. 17 Protista Âlemi .................................................................................................... 19 Bilgi Düzeyi ....................................................................................................... 21 Öğrenme ve Öğrenme Teorileri ........................................................................ 22 Kavram .............................................................................................................. 24 Kavram Yanılgısı ............................................................................................... 24 Biyolojide Kavram Yanılgıları ............................................................................ 33 Biyoloji Eğitiminde Çizim Tekniği....................................................................... 38 vi Bölüm 3 Yöntem ................................................................................................... 40 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi .................................................................... 41 Veri Toplama Süreci .......................................................................................... 41 Veri Toplama Araçları ....................................................................................... 42 Verilerin Analizi ................................................................................................. 42 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar .............................................................................. 50 Alt Problem; Arkebakteriler, Bakteriler ve Protista Âlemleri Hakkında Sahip Oldukları Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular ........................................................ 50 Arkebakteriler, Bakteriler ve Protista Âlemleri ile İlgili Kavram Yanılgılarına İlişkin Bulgular ............................................................................................................. 57 Alt Problem: Arkebakteriler, Bakteriler ve Protista Âlemleri Hakkındaki Bilgilerin Çizim Tekniğiyle İfade Edilme Düzeylerine İlişkin Bulgular ............................... 78 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler .................................................................. 83 Kaynaklar ............................................................................................................. 93tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBiyoloji Eğitimi
dc.subjectFen Bilgisi Eğitimi
dc.subjectProtista
dc.subjectArkebakteriler
dc.subjectBakteriler
dc.subjectCanlı Âlemleri
dc.subjectSınıflandırma
dc.subjectBilgi Düzeyi
dc.subjectKavram Yanılgısı
dc.titleFen ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Arkebakteri, Bakteri ve Protista Âlemleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma ile fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylarının arkebakteriler, bakteriler ve protista âlemleri hakkındaki bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının ortaya konması hedeflenmiştir. Bu bağlamda fen ve biyoloji öğretmen adaylarının bu âlemler hakkındaki öğrenme düzeyleri belirlenerek her iki grubun kavram yanılgıları ve bilgi düzeyleri karşılaştırılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümündeki 9 fen bilgisi ve 9 biyoloji öğretmen adayı ile yapılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel niteliktedir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak toplanmıştır. Mülakatta amaca yönelik olarak arkebakteri, bakteri ve protista âlemi olmak üzere 3 ana başlıkta 12’ şer açık uçlu soru sorulmuştur. Mülakat esnasında veri çeşitliliği sağlamak amacıyla çizim tekniğinden de yararlanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Veri analizi sonucunda fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylarının arkebakterilerin, bakterilerin ve protistaların yapısal özellikleri, tanımı, genel özellikleri ile ilgili yanlış düşüncelere sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna ek olarak bu üç âlemin birbirleriyle ilişkilendirilmesi yeterli bulunmamıştır. Çalışmanın sonucuna göre hem fen bilgisi öğretmeni adaylarının hem de biyoloji öğretmen adaylarının arkebakteri, bakteri ve protista âlemleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu üç âlemin daha etkili bir biçimde öğretilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOrtaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-01T06:07:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record