Show simple item record

dc.contributor.advisorOzanözgü, Emine Nur
dc.contributor.authorÖzkan, Simay
dc.date.accessioned2018-12-10T12:00:15Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-10-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5437
dc.description.abstractHospitals are public places where each individual has a moral certainty of experiencing in Daily life. Users of these spaces mostly experience there places under stress from a problem. For this reason, hospitals are special places where designing must be done conscientiously and carefully, functional, technical and aesthetic design criteria plays an important role in these spaces in order to make it easier for individualsto access health care. In heath care facilities; new necessities have arisen due to the improvement of technologhy, socio-cultural, economic situations and variations in aesthetic perceptions, and a serious change has been experienced in the contex of daily quality and quantity. According to the changing requirements in recent years, the importance of space design and the physical enviroment experienced by users in heathcare facilities is frequenty emphasized, and even the psychological effects of physical factorshae begun to be significant. These necessities were considered and Turkey had met with a new concept called “Integrated Heath Campus”. It is no wonder that it is only a short time before the health issue turns into one of basic needs of the people, considering that the health problems have come out with the existence of mankind. From that time to today, this need remained and developed in parallel with this process, health care status has improved. Hospital buildings and treatment areas, which are thought to be as old as human history, have come up to date from Milton’s earlier times and in this historical process, hospital structures have shown great differences in function and structure. In the second chapter, the study of the urgency of the concept of health, the definition of hospital structures, historical development and the formation of interiors has been carried out in the context of “World and Turkish history”. In the third chapter of the thesis, the requirements of the hospitals. Notice will also be attracted to the grouping of hospitals in what areas they serve, in order to be able to master hospital needs. One of the most important factors that affect the general characteristics of hospital structures is, of course, the requirements of hospital users. Research on the needs of hospital users has also been made within the scope of the chapter. The fourth chapter had been planned to given an idea about the needs of the hospital spaces to meet the basic design requirements and to bring together the needs of interior design. This information will be given in the light of first two sections and the outcomes of the Project. Function-space relations, Color-Tissue-Interior equipments and technical design criteria are the factors that will form the basis of interior design when they come together. Fifth section will be developed in the light of the results obtained from the general thesis. In this section, “Integrated Health Campus” concept will be explained with it’s starting point, it’s purpose, the structure model of health care that Turkey received from abroad and the result of the application of this health care facility in Turkey. In the sixth chapter, in terms of a better description of the thesis subject, Turkey’s largerst integrated hospital “Bilkent Integrated Health Campus” had been examined. When the hospital analysis was carried out, patient rooms were observed. While this work is being performed, the development in both hospitals in the World and Turkey had been taken into considereation. Considering the prolonged process of the hospitals, the difference between Integrated Health Campuses and familiar healthcare facility types in Turkey had been analyzed. Bilkent Integrated Hospital interior design of patient room has been compared with one of the hospital which will be move to Bilkent soon. This comparison will help us to make it more understandable and comprehensive these differences between those hospitals. Because of the fact that Bilkent Integrated Health Campus has reached the last point in healthcare facilities in Turkey, information had given about emerging needs and development of hospital designs.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii TABLOLAR DİZİNİ xiv ŞEKİLLER DİZİNİ xv 1.GİRİŞ 1 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI 2 1.2. ÇALIŞMANIN KAPSAMI 2 2.BÖLÜM 3 HASTANE YAPILARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 3 2.1. Dünya’da Hastane Yapılarının Tarihsel Gelişimi 3 2.1.1. İlk Çağ Medeniyetlerinde Hastane Yapıları 3 2.1.2. Orta Çağ Döneminde Hastane Yapıları 6 2.1.3. Rönesans Döneminde Hastane Yapıları 9 2.1.4. XVII. ve XX. Yüzyıllar Arasında Hastane Yapıları 11 2.1.5. Çağdaş Hastane Yapıları 23 2.2. Türk Tarihinde Hastane Yapılarının Tarihsel Gelişimi 25 2.2.1 Anadolu Selçukluları Döneminde Hastane Yapıları 27 2.2.2. Osmanlı Döneminde Hastane Yapıları 32 2.2.3. Cumhuriyet Döneminde Hastane Yapıları 47 2.2.4. Çağdaş Hastane Yapıları 64 2.3. BÖLÜM SONUCU 67 3.BÖLÜM 68 GÜNÜMÜZDE HASTANE YAPILARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 68 3.1. HASTANE YAPILARINDA STANDART ÖLÇÜLER 68 3.1.1. Yataklı Tedavi Üniteleri (Klinikler) 83 3.2. HASTANE YAPILARININ SINIFLANDIRILMASI 86 3.2.1. İşlevlerine Göre Hastaneler 86 3.2.2. Kapasite ve Büyüklüklerine Göre Hastaneler 88 3.3. HASTANE KULLANICILARININ NİTELİĞİ ve GEREKSİNİMLERİ 89 3.3.1. Hastalar ve Refakatçiler 90 3.3.2. Tıbbi Personel 93 3.4. BÖLÜM SONUCU 94 4.BÖLÜM 96 HASTANE YAPILARINDA MEKAN ORGANİZASYONU ve TASARIM KRİTERLERİ 96 4.1. FONKSİYON – MEKAN İLİŞKİSİ 96 4.2. İÇ MEKANDA RENK –DOKU-DONATI ELEMANLARI ÖLÇÜTLERİ 100 4.3 TEKNİK TASARIM ÖLÇÜTLERİ 114 4.4. BÖLÜM SONUCU 125 5. BÖLÜM 127 KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSLERİ 127 5.1. BÖLÜM SONUCU 139 6. BÖLÜM 141 ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ BİLKENT YERLEŞKESİ ve ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ STANDART YATAN HASTA ODASI İÇ MEKAN ANALİZİ 141 6.1. ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ BİLKENT YERLEŞKESİ 141 6.1.1. Standart Yatan Hasta Odaları 145 6.2. ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 156 6.2.1. Standart Yatan Hasta Odaları 159 7. BÖLÜM 167 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 167 KAYNAKÇA 182 Ek 1. Standart Çift Kişilik Hasta Odası Yerleşim Planı 189 Ek 2. Standart Çift Kişilik Hasta Odası Döşeme Planı 190 Ek 3. Standart Çift Kişilik Hasta Odası Tavan Planı 191 Ek 4. Standart Çift Kişilik Hasta Odası Elektrik Planı 192 Ek 5. Standart Çift Kişilik Hasta Odası Kesitler 193 Ek 6. Standart Çift Kişilik Hasta Odası Kesitler 194 Ek 7. Standartlara Uygun Tek Kişilik Yataklı Hasta Odası Çizimi 195 Ek 8. Standartlara Uygun Çift Kişilik Yataklı Hasta Odası Çizimi 196 ÖZGEÇMİŞ 197tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHastanetr_TR
dc.subjectSağlık yapıları
dc.subjectŞehir hastaneleri
dc.subjectİç mekan
dc.subjectEntegre sağlık kampüsü
dc.subjectYatan hasta odaları
dc.titleTürkiye’de Kamu-Özel Ortaklığı Entegre Sağlık Kampüsleri Standart Yatan Hasta Odaları Üzerine Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHastane mekanları günlük hayatta her bireyin tecrübe etme ihtimalinin yüksek olduğu kamusal mekanlardır. Bu mekanların kullanıcıları çoğunlukla bir sorundan kaynaklı stres altında bu mekanları tecrübe etmesi sebebiyle tasarımı titizlikle ve özenle yapılması gereken özel mekanlardır. Bireylerin sağlık hizmetine kolay ulaşabilmesi adına yapısallaştırılmış bu mekanlarda fonksiyonel, teknik ve estetik tasarım kriterleri, mekana yüklenmiş işlev sebebiyle çok daha önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık yapılarında; teknolojinin ilerlemesi, sosyo-kültürel, ekonomik durumların ve estetik algıların değişmesi sebebiyle yeni ihtiyaçlar oluşmuş ve geçmişten günümüze nitelik ve nicelik bağlamında ciddi bir değişime maruz kalmıştır. Son yıllarda değişen ihtiyaçlara göre, sağlık yapılarında mekan tasarımının ve kullanıcının tecrübe ettiği fiziksel çevrenin önemi sıkça vurgulanmakta hatta fiziksel faktörlerin psikolojik etkileri ciddi önem arz etmeye başlamıştır. Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmuş ve Türkiye “Entegre Sağlık Kampüsü” ismiyle yeni bir kavramla tanışmıştır. İnsanlığın varoluşu ile birlikte sağlık sorunlarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde sağlık konusunun insanların temel ihtiyaçlarından biri haline dönüşmesi çok uzun sürmemiştir. O zamanlardan günümüze kadar bu ihtiyaç baki kalmıştır ve bu süreç ile paralel olarak sağlık yapıları gelişim göstermiştir. İnsanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülen hastane yapıları ve tedavi alanları milattan önceki zamanlardan günümüze kadar gelmiş ve bu tarihsel süreçte hastane yapıları işlev, fonksiyon ve yapısal anlamda büyük farklılıklar göstermiştir. İkinci bölümde, sağlık kavramının ortaya çıkışı, hastane yapılarının tanımı, tarihsel gelişimi ve iç mekanların şekillenişi ile ilgili Dünya ve Türk tarihi kapsamında incelemeler yapılmıştır. Üçüncü bölümde, hastanelerin gereksinimleri verilecektir. Hastane gereksinimlerine hakim olabilmek adına, hastanelerin ne gibi alanlara hizmet ettiğine, gruplandırmalarına da dikkat çekilecektir. Hastane yapılarının genel özelliklerini en çok etkileyen faktörlerden biri, kuşkusuz hastane kullanıcılarının gereksinimleridir. Bölüm kapsamında hastane kullanıcılarına ait gereksinimlere dair araştırmalar da yapılmıştır. Dördüncü bölümün, ilk iki bölümden elde edilen bilgiler ve çıkarılan sonuçlar ışığında hastane mekanlarının temel tasarım koşullarının karşılamasıyla, iç mekan tasarımında ne gibi ihtiyaçları beraberinde getireceği konusunda fikir vermesi planlanmıştır. Fonksiyon-mekan ilişkileri, Renk-Doku-Donatı elemanı ve teknik tasarım kriterleri bir araya geldiğinde iç mekan tasarımının temelini oluşturacak etkenlerdir. Beşinci bölümde ise, tezin genelinden elde edilen sonuçlar ışığında Entegre Sağlık Kampüsü kavramının ne olduğundan, neden, nereden çıktığına, neye hizmet ettiğine ve yurtdışından aldığımız bu sağlık yapısı modelinin Türkiye’de nasıl uygulandığına dair bir çalışma yapılmıştır. Altıncı bölümde, tez konusu olarak ele alınan hastane, Türkiye’nin en büyük hastanesi olması sebebiyle Bilkent Entegre Sağlık Kampüsüdür. Hastane analizi yapılırken, standart yatan hasta odaları derinlemesine incelenmiştir. Bu çalışma yapılırken Dünya’da ve Türkiye’de hastanelerin gelişimi incelenmiş, hastanelerin yaşadıkları gelişim göz önünde bulundurularak Entegre Sağlık Kampüslerinin Türkiye’de aşina olunan hastane modelinden ne gibi farklılıklar gösterdiğine değinilmiştir. Bu farklılıkları daha anlaşılabilir kılabilmek için, taşınacak hastanelerden biri olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iç mekan kıyaslaması yapılmıştır. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsün Türkiye’de sağlık yapılarının geldiği son nokta olması sebebiyle, süreç içerisinde sağlık yapılarında ne gibi ihtiyaçların doğduğuna ve hastane tasarımında ne gibi gelişmeler yaşandığına dair bilgi vermeyi amaçlamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.contributor.authorID10221425tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-10T12:00:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record