Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorAltıner, Cennet
dc.date.accessioned2018-11-27T11:34:33Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5382
dc.description.abstractRecently, communicative aspect of language learning and teaching has gained importance in line with the needs of the 21st century. So, different factors which influence the communicative ability of language learners has caught the attention of the researchers in second language learning area. The construct of "willingness to communicate" is one of these individual variables which affects the communicative ability of learners and various aspects of this construct are widely investigated in different language learning contexts. However, the number of studies in Turkish EFL context is limited. Thus, the main goal of the study was to investigate the willingness to communicate of English as a foreign language (EFL) learners in Turkey. Also, the study examined relationships among learners' willingness to communicate, their motivation, ideal L2 self, communication confidence, learner beliefs, classroom environment, and their vocabulary knowledge. The study was conducted at School of Foreign Languages at Hacettepe University at the end of the Fall Semester of the 2016-2017 Academic Year. A mixed-method approach was adopted in the study. Quantitative data of the study were collected from 746 preparatory school students at Hacettepe University. After the quantitative data were collected and descriptive statistics were carried out for WTC scale, interviews with 32 students who had already completed the questionnaire were conducted. English proficieny levels of the participants varied from elementary (ELE) to advanced (ADV) and proficiency levels of the participants were fairly distributed. In the study, quantitative data were collected by means of a questionnaire, a scale and vocabulary test, whereas qualitative data were collected through semi-structured interviews. As a first step, descriptive analysis of the questionnaire was carried out through Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and vocabulary scores of students were calculated. Then,Structural Equation Model (SEM) analysis was conducted through the Linear Structural Relations (LISREL) statistical program. A number of qualitative data analysis techniques were utilized for systematic analysis of qualitative data. The results revealed that participants in this study were moderately willing to communicate in English in a classroom setting. It was also found that participants in the study had moderate level of speaking anxiety and their perceived communication competence level was slightly over moderate. Students also had positive perceptions of their ideal L2 self-images and they especially emphasized the pragmatic use of English (extrinsic motives) rather than intrinsic motives. These students highly appreciate their language classrooms and they did not support the traditional claims about English learning and classroom communication behaviors.The results of the vocabulary levels test showed that the mean scores of the total vocabulary knowledge and each section were below the average. According to the results of the structural model, the relationships of classroom environment with both WTC in English and communication confidence were fully mediated by the three variables in the model, namely motivation to learn English, ideal L2 self, and learner beliefs. Moreover, the relationships of learner beliefs and ideal self with WTC in English were fully mediated by communication confidence. When it comes to the relationship between motivation to learn English and WTC in English, communication confidence did not operate as a mediator given that the relationship between motivation to learn and WTC had a strong and statistically significant relationship. Finally, there was an indirect relationship between willingness to communicate and vocabulary size through communication confidence.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectWillingness To Communicate
dc.subjectMotivation
dc.subjectİdeal L2 Self
dc.subjectCommunication Confidence
dc.subjectLearner Beliefs
dc.subjectClassroom Environment
dc.subjectVocabulary
dc.titleWillingness To Communicate In English In The Turkish Efl Classroom Contexteng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda, 21. yüzyıl ihtiyaçlarıyla orantılı olarak dil öğreniminin ve öğretiminin iletişimsel tarafı önem kazandı. Bu nedenle, öğrencilerin iletişimsel yeteneklerini etkileyen çeşitli faktörler ikinci dil alanındaki araştırmacıların dikkatini çekmiştir. İngilizce iletişim kurma istekliliği kavramı bu bireysel farklardan birisidir ve çok farklı dil öğrenimi alanlarında değişik açılardan incelenmektedir. Ancak Türkiye'de bu çalışmaların sayısı kısıtlıdır. Böylelikle, bu çalışmanın asıl amacı Türkiye'de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin konuşma istekliliklerini araştırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin konuşma isteklilikleri, motivasyonları, ideal ikinci dil benliği, iletişimsel özgüven, sınıf ortamı ve kelime seviyeleri arasındaki ilişki de incelenmiştir. Çalışma 2016-2017 Akademik Yılı Güz dönemi sonunda Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada karma araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Nicel veriler Hacettepe Üniversitesi'nde 746 hazırlık öğrencisinden toplanmıştır. Nitel veriler için, daha önce anket çalışmasına katılan 32 öğrenci ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin İngilizce seviyeleri başlangıç ve ileri düzey arasında değişmiştir ve bu seviyeler eşit şekilde dağıtılmıştır. Çalışmada nicel veriler anket, ölçek ve kelime testleriyle toplanırken, nitel veriler mülakatlar ile toplanmıştır. İlk adım olarak, anketlerin betimsel analizleri SPSS programı ile gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin kelime seviyeleri belirlenmiştir. Daha sonra LISREL programı yardımıyla, yapısal eşitlik modeli olarak adlandırılan çok değişkenli analiz gerçekleştirilmiştir. Nitel veriler, nitel veri analizi teknikleri yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuçlar bu çalışmadaki katılımcıların sınıf içinde orta düzeyli konuşmaya istekli olduklarını göstermiştir. Ayrıca katılımcıların orta düzeyli konuşma kaygısına sahip oldukları ve iletişim yeterliliklerinin ortanın biraz üstü olduğu bulunmuştur. Öğrenciler ideal yabancı dil benlikleri hakkında olumlu algılara sahiptirler ve içsel nedenlerden çok İngilizce'nin pragmatik kullanımını özellikle vurgulamışlardır. Bu öğrenciler yabancı dil sınıflarından oldukça memnunlar ve İngilizce öğrenimi ve sınıf içi iletişim davranışları hakkında geleneksel yöntemleri desteklememektedirler. Kelime testi sonuçları, toplam kelime testi ve her seviyeye ait ortalama puanların genel ortalamanın altında olduğunu göstermiştir. Yapısal modelin sonuçlarına göre, sınıf ortamının İngilizcede iletişim kurma istekliliği ve iletişimsel özgüven ile olan ilişkileri, modeldeki üç değişkenle, yani İngilizce öğrenme motivasyonu, ideal benlik ve öğrenci inançları tarafından yönlendirilmiştir. Üstelik öğrenci inançlarının ve ideal benliğin İngilizce'deki konuşma istekliliği ile ilişkisi tamamen iletişimsel özgüven ile sağlanmıştır. İngilizce öğrenme motivasyonu ve İngilizce iletişim kurma istekliliği arasındaki ilişki söz konusu olduğunda, öğrenme motivasyonu ve iletişim kurma istekliliği arasındaki ilişkinin güçlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu göz önüne alındığında, iletişim güvenliği arabulucu olarak faaliyet göstermemiştir. Son olarak, iletişim istekliliği ile kelime seviyesi arasında iletişimsel özgüven üzerinden dolaylı bir ilişki bulundu.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID483393tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2019-12-31 T11:34:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record