Show simple item record

dc.contributor.advisorDemiraslan Çevik, Yasemin
dc.contributor.authorUçar, Beyza
dc.date.accessioned2018-10-30T12:14:45Z
dc.date.available2018-10-30T12:14:45Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-24
dc.identifier.citationUçar, B. (2018). Akran dönütü ile desteklenmiş argüman haritalarının öğrencilerin argümantasyon becerilerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5299
dc.description.abstractThe aim of this study is to explore the effect of argument maps scaffolded with peer feedback on learners’ argumentation skills. The participants consisted of 43 (21 female, 22 male) students studying at the Department of Computer Education and Instructional Technologies. Learners were divided into two groups as experiment (n=23) and control (20). The learners in the control group developed individually arguments about teaching methods using argument maps. Similar to the control group, the students in the experimental group first developed the arguments individually with the argument maps. Later, they gave feedback to their peers about the arguments they developed and received feedback from their peers. In the research, it was used mixed research method to investigate how argument maps scaffolded with peer feedback affected learners' argumentation skills. In this line, both quantitative and qualitative analyzes were conducted. Argumentation skills pre-post test scores were used for quantitative analysis, while arguments developed by learners in the argumentation skills posttest and data obtained from the interviews were used for qualitative analysis. The results showed that, both argument maps and argument maps scaffolded with peer feedback improved students’ argumentation skills. However, the results also revealed that, argument maps scaffolded with peer feedback was more effective as compared to the argument maps alone. When examining the arguments created by both experimental and control groups in the post test, it is determined that learners in experimental group developed more complex arguments than those in the control group. Learners in both experimental and control groups stated that visualization of arguments with the help of argument maps facilitated the creation and reading of arguments, provided a more comprehensive view of argumentation skills, and provided practicality in constructing arguments.tr_TR
dc.description.sponsorshipHacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ve Koordinasyon Birimi (BAP)tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini x Şekiller Dizini xi Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xii Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 6 Araştırma Problemi 7 Sayıltılar 8 Sınırlılıklar 8 Tanımlar 8 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli 10 Argüman ve Argümantasyon 10 Argümantasyon Modelleri 11 Argümantasyon ile ilgili Yürütülen Çalışmalarda İki Bakış Açısı: Argümantasyonu Öğrenme ve Argümantasyonla Öğrenme 14 Argüman Haritaları 16 Akran Dönütü 18 İlgili Araştırmalar 21 Argüman Haritaları ve Argümantasyon Becerileri ile İlgili Çalışmalar 21 Akran Dönütü ve Argümantasyon Becerileri ile İlgili Çalışmalar 32 İlgili Araştırmalar Özet 36 Bölüm 3 Yöntem 38 Araştırmanın Yöntemi 38 Çalışma Grubu 39 Veri Toplama Araçları 40 Araştırma Sürecinde Kullanılan Argüman Haritalama Aracı 42 Dönüt Sürecinin Gerçekleştirildiği Google Drive Ortamı 42 Uygulama Süreci 43 Verilerin Analizi 47 Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği 52 Bölüm 4 Bulgular 53 Akran Dönütü İle Desteklenmiş Argüman Haritalarının Öğrencilerin Argümantasyon Becerilerine Etkisine İlişkin Bulgular 53 Araştırmanın Alt Problemlerine İlişkin Bulgular 54 Bölüm 5 Sonuç,Tartışma ve Öneriler 74 Sonuç ve Tartışma 74 Öneriler 77 Araştırmaya Dönük Öneriler 77 Uygulamaya Dönük Öneriler 78 Kaynaklar 79 EK A: Argümantasyon Becerileri Testi 94 EK B: Argümantasyon Becerilerini Değerlendirmek İçin Kullanılan Rubrik 98 EK C: Deney Grubu Görüşme Soruları 100 EK Ç: Kontrol Grubu Görüşme Soruları 101 EK D: Eğitim Sürecinde Kullanılan Sunum 102 EK E: Etkinlik Sorusu 107 EK F: Etkinlik Sorusu 109 EK G: Etkinlik Sorusu 110 EK H: Akran Dönütü Dosyası 111 EK İ: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 114 EK İ: Etik Beyan 115 EK J: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 116 EK K: Thesis Originality Report 117 EK L: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 118tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectArgüman Haritalarıtr_TR
dc.subjectAkran Dönütütr_TR
dc.subjectArgümantasyon Becerileritr_TR
dc.subjectArgument Mapstr_TR
dc.subjectPeer Feedbacktr_TR
dc.subjectArgumentation Skillstr_TR
dc.titleAkran Dönütü İle Desteklenmiş Argüman Haritalarının Öğrencilerin Argümantasyon Becerilerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, akran dönütü ile desteklenmiş argüman haritalarının öğrenenlerin argümantasyon becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, bir devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıfında öğrenim gören 21 kadın, 22 erkek olmak üzere toplam 43 öğrenenden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde öğrenenler deney (n=23) ve kontrol (n=20) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundaki öğrenenler argüman haritalarını kullanarak bireysel olarak öğretim yöntemleri konusunda argüman geliştirmişlerdir. Deney grubundaki öğrenenler de öncelikle argüman haritaları ile bireysel olarak argüman geliştirmişlerdir. Sonrasında ise, geliştirdikleri argümanlarla ilgili akranlarına hem dönüt vermiş hem de akranlarından dönüt almışlardır. Araştırmada akran dönütü ile desteklenmiş argüman haritalarının öğrenenlerin argümantasyon becerilerini nasıl etkilediğini araştırmak üzere karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda nicel ve nitel analizler yapılmıştır. Nicel analizler için argümantasyon becerileri ön-son test puanları, nitel analizler için ise öğrenenlerin argümantasyon becerileri son testinde geliştirdikleri argümanlar ve görüşme formundan elde edilen veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak, grup içi performanslar karşılaştırıldığında hem argüman haritalarının hem de akran dönütü ile desteklenmiş argüman haritalarının argümantasyon becerilerinin öğrenilmesinde etkili birer yöntem olduğu bulunmuştur. Ancak gruplar arası performanslar karşılaştırıldığında, argümantasyon becerilerinin öğrenilmesinde sadece argüman haritalarının kullanılmasından ziyade akran dönütü ile desteklenmesinin daha etkili olduğu belirlenmiştir. Her iki gruptaki öğrenenlerin son testte geliştirdikleri argüman yapıları incelendiğinde ise, deney grubunda yer alan öğrenenlerin daha karmaşık argümanlar geliştirdikleri saptanmıştır. Ayrıca hem deney hem de kontrol grubunda yer alan öğrenenler, argüman haritalarının argümanı görselleştirmesinin argüman oluşturmayı ve okumayı kolaylaştırdığını, argümantasyon becerilerini daha kapsamlı düşünmelerini sağladığını ve argüman oluşturmada pratiklik kazandırdığını ifade etmişlerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record