Show simple item record

dc.contributor.advisorGüney, Semra
dc.contributor.authorUslu, Engin
dc.date.accessioned2017-12-26T12:48:16Z
dc.date.available2017-12-26T12:48:16Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-11-30
dc.identifier.citationUslu, E. (2017). Otantik Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4125
dc.description.abstractLeadership still remains its importance in literature as a subject that is examined by many researchers in various ways. Authentic leadership, one of the positive leadership approaches, is dealt with in a context that recognizes self-awareness and self-acceptance, respects individuals in decision-making processes, acts accordingly and possesses value judgments. It is known that authentic leadership is a significant influence on the job satisfaction of employees in the literature. However, it is suggested that the relationship between authentic leadership and job satisfaction may be influenced by employee personality traits. It is noteworthy that there are few studies examining the role of the individual's personality in relation to authentic leadership and job satisfaction. In this process, it could be expressed that there is a need for more studies regarding the role of individual's personality. From this point of view, the aim of this study is to examine the relationship between job satisfaction and authentic leadership with three factors of the big five personality traits namely, extroversion, conscientiousness, neuroticism. Participants of the study consisted of 103 people working in the construction and service sectors, 58 of whom were women and 45 were men. In 2017, the data were collected by a questionnaire interviewing face-to-face with the participants. Relational research methods are used in the study. The model of the study was tested using the regression method. As a result of this study, it has been determined that the relationship between authentic leadership and job satisfaction has a moderating effect on extroversion and conscientiousness. However, the moderating role of the dimension of emotional instability was not found statistically significant. It is estimated that the result will contribute to the literature.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectotantik liderliktr_TR
dc.subjectiş tatmini
dc.subjectkişilik özellikleri
dc.titleOtantik Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetLiderlik, pek çok araştırmacı tarafından çeşitli yönleriyle irdelenen bir konu olarak alanyazında önemini korumaktadır. Pozitif liderlik yaklaşımlardan biri olan otantik liderlik; kendini bilen ve olduğu gibi kabul eden, karar alma süreçlerinde bireylere saygılı, değer yargılarına sahip ve ona göre davranan bir kapsamda ele alınmaktadır. Alanyazında, otantik liderliğin, çalışanların iş tatmini üzerine anlamlı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, otantik liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkinin çalışanın kişilik özelliklerinden etkilenebileceği de ileri sürülmektedir. Otantik liderlik ve iş tatmini arasındaki ilişkide bireyin kişilik rolünün incelenmesine yönelik çalışmaların azlığı dikkati çekmektedir. Bu süreçte, bireyin kişilik rolünün ortaya konmasına ilişkin daha fazla çalışmaya gereksinim duyulduğu ifade edilebilir. Bu noktalardan hareketle, bu çalışmanın amacı, otantik liderlik ile iş tatmini ve Büyük Beşli Kişilik özelliklerinden dışa dönüklük, sorumluluk, duygusal dengesizlik olmak üzere üç boyutu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın katılımcıları; inşaat ve hizmet sektöründe firmalarda çalışan, 58’i kadın ve 45’i erkek olmak üzere 103 kişiden oluşmaktadır. Veriler 2017 yılında, bir anket ile katılımcılarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Çalışmada ilişkisel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın modeli regresyon yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda otantik liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkide dışa dönüklük ve sorumluluk kişilik özelliklerinin düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte duygusal dengesizlik boyutunun düzenleyici rolü istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Bulunan sonucun alanyazına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record