Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorBoynueğri, Ebru
dc.date.accessioned2023-12-06T12:34:41Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34215
dc.description.abstractThis qualitative study was conducted to reveal the types of speech acts of refusals employed by four groups of participants which were native speakers of British English (BEB), native speakers of Turkish living in the UK (TEB), native speakers of Turkish with lower levels of English proficiency (TTT-lo) and native speakers of Turkish with higher levels of English proficiency (TTT-hi). By comparing the strategies used by four groups, the study investigated the similarities/differences in refusal strategies between British English and Turkish, the effect of second language learning on first language, and the development of interlanguage pragmatics occurred as a result of acculturation. The data were collected by closed-role play in which participants played out cases on an eight-itemed discourse completion test. After the transcription of oral scripts, responses were coded according to “Classification of Refusal Strategies” that is developed by the researcher by adding categories to the “Classification of Refusals” suggested by Beebe, Takahashi and Uliss-Weltz (1990). The results of the analyses showed that all groups‟ preferred main strategies were the same. On the other hand, a remarkable difference was seen in a second level strategy, namely in use of “no”. In addition to this, this study suggests that the refusal strategies preferred by the groups could be explained by cultural individualism/collectivism dimensions; nevertheless the distinction should be made on group basis -not on country basis, because each group has its own characteristic which is linked to participants‟ demographics, backgrounds and experiences.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPragmaticstr_TR
dc.subjectRefusal strategiestr_TR
dc.subjectİnterlanguage pragmaticstr_TR
dc.subjectAcculturationtr_TR
dc.subjectLanguage transfertr_TR
dc.subjectCross-cultural communicationtr_TR
dc.titleThe Effect of Cultural Environment on Refusal Strategies: A Cross-Cultural Study on Performance in British English and Turkishtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu nitel çalıĢma Ġngiliz Ġngilizcesini anadil olarak konuĢan (BEB), Türkçeyi anadil olarak konuĢan ve Ġngiltere‟de yaĢayan (TEB), Türkçeyi anadil olarak konuĢan ve Ġngilizce yeterlilikleri düĢük olan (TTT-lo) ve Türkçeyi anadil olarak konuĢan ve Ġngilizce yeterlilikleri yüksek olan (TTT-hi) dört grup katılımcının reddetme söz eylemlerini açıklamak için yürütülmüĢtür. Bu grupların kullandığı stratejiler karĢılaĢtırılarak Ġngiliz Ġngilizcesi ve Türkçede kullanılan reddetme stratejileri arasındaki benzerlikler/farklılıklar, ikinci dil öğreniminin anadil üzerindeki etkisi ve kültürleĢme sonucu ortaya çıkan aradil edimbiliminin geliĢimi araĢtırılmıĢtır. Veriler, sekiz maddeli bir sözeylem tamamlama testindeki maddelerin katılımcılar tarafından kapalı rol canlandırma tekniğiyle oynanmasıyla toplanmıĢtır. Sözel verinin transkripsiyonun yapılmasından sonra yanıtlar Beebe, Takahashi ve Uliss-Weltz (1990) tarafından geliĢtirilen “Classification of Refusals” sınıflandırmasına araĢtırmacının ek kategorileri açmasıyla oluĢturulan “Classification of Refusal Strategies” sınıflandırmasına göre kodlanmıĢtır. Analizlerin sonuçları dört grubun tercih ettiği ana stratejilerin aynı olduğunu göstermiĢtir. Buna karĢın, sonuçlardaki en belirgin farklılık ikinci seviye bir reddetme stratejisi olan “hayır” ifadesinin kullanımında görülmüĢtür. Bununla birlikte bu çalıĢma, grupların tercih ettiği reddetme stratejilerinin kültürel bireyci/toplulukçu boyutlarıyla açıklanabileceğini, ancak ayırımı ülke bazında değil, grup bazında yapmak gerektiğini; grubun özelliklerininse katılımcıların demografik özelliklerine, geçmiĢ yaĢantılarına ve deneyimlerine bağlı olduğunu öne sürmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-12-06T12:34:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record