Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorYetkin, Ramazan
dc.date.accessioned2023-10-25T09:06:11Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34120
dc.description.abstractLanguage learning is an indispensable part of the current educational system. Researchers and educators are striving to discover the most effective methods of teaching and acquiring additional languages. In addition to studies on second language acquisition (SLA), extensive research has been conducted on various factors influencing this process, including affective factors such as anxiety. Numerous studies have explored anxiety in relation to foreign language learning, teacher and teaching anxiety, and the impact of anxiety on the teaching and learning processes. However, insufficient attention has been given to investigating EFL student teacher anxiety, necessitating further research in this area. Therefore, the present study aims to uncover EFL student teacher anxiety during their teaching practice and examine the changes in anxiety levels experienced by pre-service English teachers over time. A mixed-methods approach employing a sequential explanatory design model was adopted for this study. A total of 182 EFL student teachers participated, providing quantitative data through a 5-point Likert scale called the Foreign Language Student Teacher Anxiety (FLSTA) scale. Additionally, 14 participants were involved in qualitative data collection, which included interviews and reflective journals. The collected data were analyzed statistically to obtain descriptive and explanatory results. The findings revealed that participants in each group (junior and senior students in online practicum, and senior students in face-to-face practicum) exhibited a moderate level of anxiety. Furthermore, the sources of anxiety and the solutions to alleviate anxiety levels varied across different educational settings.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnxiety
dc.subjectStudent teachers
dc.subjectEnglish language teaching
dc.subjectForeign language anxiety
dc.subjectForeign language student teacher anxiety
dc.subjectTeacher education
dc.titleEnglish Language Student Teacher Anxıety in Online and Face-To-Face Practicumtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDil öğrenimi, mevcut eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Araştırmacılar ve eğitimciler, ek dilleri öğretmek ve edinmek için en etkili yöntemleri keşfetmeye çalışmaktadır. İkinci dil edinimi üzerine yapılan çalışmalara ek olarak, kaygı gibi duyuşsal faktörler de dahil olmak üzere bu süreci etkileyen çeşitli faktörler üzerine kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Çok sayıda çalışma, yabancı dil öğrenimi, öğretmen ve öğretim kaygısı ile kaygının öğretme ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkisi ile ilgili olarak kaygıyı araştırmıştır. Ancak, yabancı dil olarak İngilizce öğrenci-öğretmen kaygısının araştırılmasına yeterince önem verilmemiştir ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamaları sırasında yaşadıkları kaygıyı ortaya çıkarmayı ve zaman içinde yaşadıkları kaygı düzeylerindeki değişiklikleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma için sıralı açıklayıcı tasarım modelini kullanan karma yöntem yaklaşımı benimsenmiştir. Toplam 182 İngilizce öğretmeni adayı çalışmaya katılmış ve Yabancı Dil Öğretmeni Adayı Kaygısı (FLSTA) ölçeği olarak adlandırılan 5'li Likert ölçeği aracılığıyla nicel veriler sağlamıştır. Ayrıca, 14 katılımcı mülakat ve yansıtıcı günlükleri içeren nitel veri toplama sürecine dahil olmuştur. Toplanan veriler, betimleyici ve açıklayıcı sonuçlar elde etmek için istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bulgular, her iki gruptaki katılımcıların (çevrimiçi uygulama yapan üçüncü ve son sınıf öğrencileri ile yüz yüze uygulama yapan son sınıf öğrencileri) orta düzeyde kaygı sergilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, kaygı kaynakları ve kaygı düzeylerini azaltmaya yönelik çözümler farklı eğitim ortamlarında değişiklik göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-25T09:06:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record