Show simple item record

dc.contributor.advisorUysal, Hacer Hande
dc.contributor.authorKulaksız, Emel
dc.date.accessioned2023-10-25T07:48:46Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-08-03
dc.identifier.citationKULAKSIZ, E. (2023). Investigating Mindset, Self-Regulation, Academic Self-Concept, DMC, and Academic Achievement in an EFL Setting [Doctoral Dissertation, Hacettepe University].tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34087
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify whether the participants hold a fixed mindset which has been proven to constitute an impediment to learning with several studies around the world or growth mindset which can promote learning. The study also intends to identify the relationship between growth mindset and fixed mindset and some affective factors like self-regulation (SR), directed motivational currents (DMC), and academic self-concept (ASC). The study was conducted in the 2021-2022 academic year at a state university with the participation of 355 preparatory class students who were chosen with convenience sampling. In the study which embraced the mixed method of research, data were collected through questionnaires comprising Likert scale and open-ended type of questions. The data were analyzed using content and statistical analyses, and the findings were listed narratively and numerically which were supported with direct quotations from the data. The findings of the study demonstrated that the participants showed mostly growth mindset rather than fixed mindset, but their mindset scores are slightly above the mixed mindset value, mindset scores are irrespective of gender and current proficiency level of English, their self-regulation has a full mediating role on the effect of mindset on DMC, and they revealed that students’ DMC experience mostly starts with self-motivation, exams, future goals, for learning English, and influence of someone else respectively, and the participants would like to experience DMC again mostly because of reasons associated with achievements and positive outcomes, positive emotional loading and self-regulated strivings.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFixed mindsettr_TR
dc.subjectGrowth mindsettr_TR
dc.subjectSelf-regulationtr_TR
dc.subjectDirected motivational currentstr_TR
dc.subjectAcademic self-concepttr_TR
dc.titleInvestigating Mindset, Self-Regulation, Academic Self-Concept, Dmc, and Academic Achievement in An Efl Settingtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, katılımcıların öğrenme için engel teşkil ettiği dünya genelinde pek çok çalışmayla saptanmış olan sabit zihniyete mi yoksa öğrenmeyi kolaylaştıran gelişim zihniyetine mi sahip olduklarını tespit etmektir. Çalışma ayrıca gelişim odaklı zihniyet ve sabit zihniyet ile öz düzenleme, akademik benlik kavramı ve hedefli motivasyon eğilimleri gibi duyuşsal faktörler arasındaki ilişkiyi de saptanmaya çalışmaktadır. Araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılında İzmir’deki bir devlet üniversitesinde, 355 hazırlık sınıfı öğrencisinin katılımıyla yürütülmüş olup katılımcılar kolay ulaşılabilir örnekleme ile seçilmiştir. Karma yöntem benimsenmiş olan çalışmada, veriler Likert ölçeği ve açık uçlu soru türlerinden oluşan anketler yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi ve istatistiki analizler kullanılmış, analiz sonuçları sayısal biçimde ve anlatı biçiminde yazılarak doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma bulguları, katılımcıların çoğunlukla sabit zihniyettense gelişim zihniyeti gösterdiğini, fakat zihniyet puanlarının karışık zihniyet değerinden çok az yüksek olduğunu, zihniyet puanlarının cinsiyet ve şu anki İngilizce seviyesinden bağımsız olduğunu, öz düzenleme becerilerinin zihniyet türünün hedefli motivasyon eğilimlerine etkisinde tam aracılık rolü olduğunu göstermiş ve öğrencilerin hedefli motivasyon eğilimlerinin sırasıyla en çok kendini motive etme, sınavlar, gelecekteki hedefler, İngilizce öğrenme ve başka birinin etkisi olduğunu ve katılımcıların tekrar hedefli motivasyon eğilimi yaşama isteğinin en çok başarılar ve olumlu sonuçlarla, olumlu duygusal yüklemeyle ve öz düzenleme çabalarıyla ilişkili nedenlerle olduğunu ortaya koymuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-25T07:48:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record