Show simple item record

dc.contributor.advisorSelmanpakoğlu, Ceren
dc.contributor.authorMor, Sena
dc.date.accessioned2023-10-03T08:22:37Z
dc.date.issued2023-09-18
dc.date.submitted2023-08-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34040
dc.description.abstractIn this study, the aim is to investigate how the culturalization of consumption of contemporary art and its collaboration with its elements in social media transforms artworks into objects of consumption and to decipher them through examples. Today, everything in the field of art, as in others, has become a consumption commodity, thus the speed of consumption has increased more than ever. While rapid consumption brings rapid production, the adaptation to the culturalized state of consumption has replaced human consciousness. This study aims to decipher how social consciousness adapts itself to consumption, in what ways it is actualized in contemporary art/artists and discuss it through selected “artistic” symbolic examples. Thus, how society's own level of consciousness and the system resided in works will be better understood in the context of art and social media connection. This study addresses the issue by focusing on concepts such as image, concept, sign, consumption, production, and kitsch. The fundamental focuses are the state of siege that Baudrillard defines as culturalized consumption, in which consumption encompasses all life, and its parallelism with Adorno's definition of the culture industry. In social consciousness, to explain the loss in the act of thinking along with the control of the 'signifier' and 'signified' due to this siege of consumption, Saussure's writings on linguistics are used. The narration of image, which is one of the basic elements of the act of thinking, is carried out through Sartre's discussion of imagination. The essential elements of the act of thinking in human consciousness are images and concepts. While images are the particular design of object-derived images in the mind, concepts are the premise for the formation of images. When images and concepts work together, the act of thinking takes place. Although the necessary conditions that constitute the essential elements of the act of thinking are realized through similar processes for everyone, artists and scientists realize these acts in a unique way. Artists and scientists offer alternatives to what is already present, negate what is offered to them, and as a result, create an action. While the realization of the act of thinking through the connections established between the concepts is expressed as conceptual thinking, instituting unexpected new relationships between images, and the metamorphosis of the relationship between images is expressed as creative imagination. It is understood that art is created when artists alter images, when they break out of the boundaries of concepts, that is when they perform the act of creative-imaging/conceptual-thinking and put it into action as a work. Today, with society’s adaptation to consumption and consumption becoming a cultural element, the act of creative-imaging/conceptual-thinking, which is a necessary condition for art, has been lost. Because today's society is in a position where needs are regulated, consumption is transformed into a cultural element and thus controlled through a holistic state of consumption. As a result, the adaptation to consumption causes poverty in the consciousness of society. Consumption has sieged life, and as one of its instigators social media applications have taken artistic creation under its influence. Today, artworks shared on social media try to keep up with the speed of consumer culture by using images that are already available, gathered under a general expression without leaving the boundaries of concepts, so they lack creative-imaging/conceptual-thinking. Thus, they are rapidly produced and rapidly consumed. Today's art, which fulfills the necessities of consumption, has lost the state of discussing its existence and has become a conciliator of consumption. As a result of all this, it becomes necessary to investigate the factors that cause art to become almost non-existent and to examine its grounds. In conclusion, it has been determined that the tendency of art to keep up with culturalized consumption, especially of social media applications, serves the purpose of eliminating or trivializing the necessity of creative-imaging/conceptual-thinking act in art.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBağımlılık
dc.subjectPekiştireç
dc.subjectÖdül
dc.subjectTüketim kültürü
dc.subjectKiç
dc.subjectOyun
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleÇağdaş Sanatta Kültürelleşen Tüketim: Sosyal Medya Oyununun Yaratıcı İmgeleme ve Kavramsal Düşünmeye Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, çağdaş sanatın kültürelleşen tüketiminin ve tüketimin sosyal medyadaki unsurlarıyla iş birliğinin sanat eserlerini tüketim nesnesi haline getirişinin araştırılması ve örnekler üzerinden deşifre edilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi sanat alanında da her şey alınıp satılan bir tüketim metası haline gelmiş ve bunun sonucunda tüketimin hızı hiç olmadığı kadar artmıştır. Hızlı tüketim hızlı üretimi getirirken kültürelleşen tüketme haline sağlanan uyum ise insan bilincinin yerine geçmiştir. Bu çalışmada, toplum bilincinin tüketime nasıl uyumlandığının, bunun çağdaş sanatta/sanatçılarda ne biçimde gerçekleştiğinin deşifre edilmesi ve seçilmiş temsili “sanatsal” örneklerle tartışılması amaçlanmıştır. Böylece, toplumun kendi bilinç düzeyinin ve bulunduğu sistemin nasıl işlediği sanat ve sosyal medya ilişkisi bağlamında daha iyi anlaşılabilecektir. Çalışma; imge, kavram, gösterge, tüketim, üretim, kitsch gibi kavramlara odaklanarak konuyu ele almaktadır. Çalışma temelde, Baudrillard’ın tüketimin tüm yaşamı kuşatarak kültürelleştiği, yani kültürelleşen tüketim olarak ifade ettiği kuşatma halinin Adorno’nun kültür endüstrisi tanımlamasıyla gösterdiği paralellik üzerinden tartışmayı yürütmektedir. Tüketimin bu kuşatma halinin sonucunda toplum bilincinde ‘gösteren’ ve ‘gösterilenin’ denetlenmesiyle birlikte düşünme ediminin eksildiğinin açıklanmasında Saussure’ün dilbilim üzerine yazılarından faydalanılmaktadır. Düşünme ediminin temel unsurlarından biri olan imge ise Sartre’ın imgelem tartışması üzerinden yapılmaktadır. İnsan bilincinde düşünme eyleminin temel unsurları imgeler ve kavramlardır. İmgeler, nesne kaynaklı görüntülerin zihinde özel olarak tasarlanmasıyken, kavramlar imgelerin oluşması için öncüldür. Çünkü imgeler ve kavramlar birlikte çalıştığında düşünme edimi gerçekleşir. Düşünme ediminin temel unsurlarını oluşturan gerek koşullar herkes için benzer süreçlerle gerçekleşse de sanatçılar ve bilim insanları bu edimleri kendine özgü bir biçimde gerçekleştirir. Sanatçılar ve bilim insanları mevcut olanın yerine alternatifler sunar, ona sunulanı hiçler ve bunun sonucunda bir eylemi meydana getirir. Düşünme ediminin kavramlar arası kurulan bağlantılarla gerçekleşmesi kavramsal düşünme olarak; imgeler arasında beklenmedik yeni ilişkilerin kurulması, imgeler arası ilişkinin başkalaşması ise yaratıcı imgelem şeklinde ifade edilmektedir. Anlaşılır ki sanatçılar imgeleri başkalaştırdığında, kavramların sınırlarından çıktığında, yani yaratıcı-imgeleme/kavramsal-düşünme edimini gerçekleştirdiğinde ve bunu bir yapıt olarak eyleme döktüğünde sanat meydana gelmektedir. Günümüzde, toplumun tüketime uyumuyla ve tüketimin kültürel bir öge haline gelmesiyle sanatın gerek koşulu olan yaratıcı-imgeleme/kavramsal-düşünme edimi varlığını kaybetmiştir. Çünkü günümüzde toplum, ihtiyaçların düzenlendiği, tüketimin kültür unsuruna dönüştüğü ve böylece bütünlüklü bir tüketme hali üzerinden denetlendiği bir konumdadır. Bunun sonucunda ise tüketime uyum sağlama hali, toplumun bilinç düzeyinde yoksulluğa kaynaklık etmektedir. Tüketim tüm yaşamı kuşatmış, bu kuşatmanın fitilleyicilerinden olan sosyal medya uygulamalarının yönlendirmesi ise sanatsal yaratımı etkisi altına almıştır. Bugün sosyal medyada paylaşılan sanat, yaratıcı-imgeleme/kavramsal-düşünme ediminin gerçekleşmediği, yani kavramların sınırlarından çıkılmadan genel bir ifade altında toplanan, hali hazırda bulunan imgelerin kullanılmasıyla günümüz tüketim kültürünün hızına yetişmeye çalışan, hızla üretilen ve hızla tüketilen bir hale bürünmüştür. Tüketimin gerekliliğini yerine getiren günümüz sanatı varlığının tartışılabileceği düzlemi kaybetmiş, tüketimin bir uzlaşıcısı haline gelmiştir. Bu nedenle, sanatın neredeyse yok konumuna gelmesine sebep olan bu unsurların araştırılması ve kaynağının ne olduğunun incelenmesi gereği duyulmuştur. Bunun neticesinde de sanatın özellikle sosyal medya uygulamalarının kültürelleşen tüketimine ayak uydurmaya yönelmiş olmasının, sanatta yaratıcı-imgeleme/kavramsal-düşünme ediminin gerekliliğini ortadan kaldırma ya da önemsizleştirme amacına hizmet ettiği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-03T08:22:37Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record