Show simple item record

dc.contributor.advisorSusamoğlu, Funda
dc.contributor.authorAzak, Şükran
dc.date.accessioned2021-06-07T10:35:04Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.date.submitted2021-04-21
dc.identifier.citationAntmen, Ahu. (2014). Sanat/Cinsiyet. İstanbul: İletişim Yayınları. Altınbaş, Deniz. (2010). Feminist Tartışmalarda Liberal Feminizm. Dergipark. s.23-41. Erişim: 13.11.2019. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iukad/issue/728/7858 Autmen, Ahu. (2013). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayınevi. Atan, Meltem. (2015). Redikal Feminizm: ‘’Kişisel Olan Politiktir’’ Söyleminde Aile. s.9 Erişim: 14.11.2019. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1451903451.pdf Ayaz, Hüseyin. (2014) Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 281. Erişim: 13.11.2019. http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1535902975_17ayaz.pdf Bol, Yasemin.(2010) Seremik illüstrasyon. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. s.148. Aydınalp, Esra B. ‘’Varoluşçu Özgürlük Bağlamında Kadın: Simone de Beauvoir ve İkinci Cinsiyet ‘’ Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. s.482-483 Erişim:05.01.2021 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1464291 Erman, Deniz O. (2019) Antik Çağdan Günümüze Seramik Kültürü ve Sanatında Doğurganlık Kavramı. Sanat ve Tasarım Dergisi. s.146-147 Gezgin, İsmail. (2008). Sanatın Mitolojisi. İstanbul: Sel Yayıncılık. İnce, Ayşe T. (2015) 1990 Sonrası Sanatta Etkileşim Bağlamında Sanat Eseri ve İzleyici.Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Kara, Erdal. (2019)Giorgione, Tiziano, Manet: Üç Sanatçı, Üç Venüs. Journal of Arts Dergisi. Erişim: 06.11.2020. file:///C:/Users/azak/Downloads/543-Article%20Text-2154-2-10-20190215%20(1).pdf Martinez, E. Demiralp, A. (2014) 20.Ettik 21.Yy da Sanatta Malzeme Olarak Beden; Performans Sanatı. Sanat & Tasarım Dergisi. 188.s. Erişim: 24.11.2019 Özdemir, Derya. (2016) Feminist Eleştiri Bağlamında Kadın Sanatçıların Eserlerinde “Beden İmgesi”. Sanat Dergisi. 52.s. Erişim:24.11. 2019 Özer, Rıza B. (2018) Truva Efsanesindeki Mitolojik Figürlerin Seramik Hayvan Formları İle Gerçek Aanlamı. Sanatta Yeterlik Sanat Çalışması Raporu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Sevim, S, S. Tan, Ö. (2020)“Çağdaş Seramik Sanatında İllüstratif Anlatım”.İdil. 920.s. Erişim: 17.12.2020. http://idildergisi.com/makale/pdf/1589889397.pdf Taş, Gün.(2016).Feminizm üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri. DergiPark. 165-167 Erişim:13.11.2019. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/269956 Üzel, Esra. (2006) Feminizm ve Doğa Ekseninde Ekofeminizm . Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sitesi. 51-52. Erişim: 13.11.2019 http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1304/ Vandana,S. Mies, M. (2018). Ekofeminizm. (İ, Kelso, Çev). İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi Yağmur, Önder. (2016) Doğayı Şekillendiren Sanat: Land Art. İdil Dergisi. s.1986. Erişim:19.12.2020 http://idildergisi.com/makale/pdf/1480426149.pdf Yıldırım, Cuma. (2017) Ekoloji Düşüncesinde İnsan ve Toplum Anlayışı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 297-293. Erişim: 13.11.2019 http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/317023tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/24605
dc.description.abstractWhile the relationship between women and nature is examined, the patriarchal structure is criticized within the scope of the research. The impact of the exploitation order caused by industrialization and capitalism on women and nature is addressed by associating it with ceramic material. Feminism and ecofeminism movements that have developed against exploitation have been studied in the context of the subject. Ecofeminism draws attention to problems arising from the relationship between sex discrimination and the destruction of nature. The movement suggests that the cause of women and ecological problems is the patriarchal structure of society. The reflections of the violence and oppression that women are subjected to due to the physical and bilological differences between men and women show themselves in feminism and environmental art movements. In the change in the way women's images are treated throughout art history, traces of the transition to the matriarchal order are addressed. Within the scope of the research, the interest in figurative art, the artists who intertwined the female body and animal forms were examined. Figurative ceramic forms that shape personal art practice are based on the perception of animals, women and nature as a whole. A plastic language highlighting the nature of clay was sought in the ceramic sculptures made within the scope of the report.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectDoğatr_TR
dc.subjectEkofeminizmtr_TR
dc.subjectFigüratiftr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleGörsel Sanatlarda Kadın ve Doğa İlişkisinde Bütünlük Arayışıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKadın ve doğa arasındaki ilişki incelenirken ataerkil yapı, araştırma kapsamında eleştirilmektedir. Sanayileşme ve kapitalizmin neden olduğu sömürü düzeninin kadın ve doğa üzerindeki etkisi, seramik malzeme ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Sömürüye karşı gelişen feminizm ve ekofeminizm hareketleri konu bağlamında incelenmiştir. Ekofeminizm, cinsiyet ayrımcılığıyla doğanın tahrip edilmesi arasında ilişki kurarak doğan sorunlara dikkat çekmektedir. Hareket, kadın ve ekolojik sorunların sebebinin ataerkil toplum yapısı olduğunu öne sürmektedir. Erkek ve kadın arasındaki fiziksel, biyolojik farklar yüzünden kadının uğradığı şiddet ve baskının sanatta yansımasını feminizm ve çevresel sanat akımlarında kendini göstermektedir. Kadın imgesinin sanat tarihi boyunca ele alınışındaki değişimde, anaerkil düzene geçişin izleri ele alınmıştır. Araştırma kapsamında figüratif sanata ilgi, kadın bedeni ve hayvan formlarını iç içe ele alan sanatçılar çerçevesinde incelenmiştir. Kişisel sanat pratiğini şekillendiren figüratif seramik formlar; hayvan, kadın ve doğanın bütünsel algılanışına dayanmaktadır. Rapor kapsamında yapılan seramik heykellerde kilin doğasını öne çıkaran plastik bir dil aranmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-06-07T10:35:04Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record