Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Semih Sırrı
dc.contributor.authorDerekaya, Kemal Çağrı
dc.date.accessioned2021-04-27T08:04:04Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23662
dc.description.abstractThe procedure of “Transfers Of Shares In Limited Companies” underwent significant changes in many aspects as a result of inurement of Turkish Commercial code numbered 6102 and provisions specified in the legal legislation related to the limited liability companies being the most preferred stock corporation established in our country and personal factors are more effective. In spite of the fact that the law maker approximated the unique structure of a limited liability company to the structure of a joint-stock company in Turkish Commercial Code numbered 6102, he tried to maintain the unique structure and this perception affected the issue of share transfer in a limited liability company, in the same way. Concept of share in limited liability companies and basic characteristics of the share were explained in the first chapter of my study. Promissory transaction and share transfer promissory contract, being a non-common contract applied as specific to this transaction were discussed in many aspects in the second section. Controversial points in the doctrine were mentioned while forming the chapters and contents and opposing views were emphasized. At the same time, a number of decisions of the Supreme Court made about the share transfer in the limited liabilities companies were underlined. Close relations of the issues with each other and different outcomes to occur by the possibilities were examined in this study. Especially, issues affecting the share transfer directly such as rights of the partner if the transfer is not approved and the role of general assembly of the company in the transfer, limitation of the transfer by the provisions to be incorporated into the articles of incorporation and provision of form stipulated for the share transfer in limited liability companies were addressed in detail.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPay devritr_TR
dc.subjectLimited şirketlertr_TR
dc.subjectPay senetleritr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleLimited Şirketlerde Pay Devritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Limited Şirketlerde Pay Devri” işlemi, kişisel ögelerin daha yoğun olduğu ve ülkemizde kurulması en çok tercih edilen bir sermaye şirketi türü olan limited şirketlerin mevzuatta pay devri ile ilgili olan hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonucu birçok yönden önemli değişikliğe uğramıştır. Kanun koyucu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirketin kendine özgü yapısını, her ne kadar anonim şirketin yapısına yakınlaştırsa da yine de söz konusu bu özgün yapıyı korumak istemiş, bu anlayış limited şirkette pay devri konusuna da aynı ölçüde etki etmiştir. Çalışmamın ilk bölümünde limited şirketlerde pay kavramı ve payın temel özellikleri açıklanmıştır. İkinci bölümde ise taahhüt işlemi ve bu işlem özelinde uygulamada sık rastlanılmayan bir sözleşme türü olarak pay devri vaadi sözleşmesi birçok yönden ele alınmıştır. Son bölümde ise; tasarruf işlemi, pay devri sözleşmesi ve ortaklığın pay devri ile kazanılması süreci değerlendirilmiştir. Bölümleri ve içeriklerini oluştururken doktrinde tartışmalı noktalara değinilmiş, karşıt görüşlere de yer verilmiştir. Aynı zamanda Yargıtay’ın da limited şirketlerde pay devri konusunda vermiş olduğu çeşitli kararlara vurgu yapılmıştır. Çalışmada, konuların birbiriyle olan sıkı bağı ve ihtimaller üzerine ortaya çıkabilecek farklı sonuçlar irdelenmiştir. Özellikle limited şirketlerde pay devrine dair getirilen şekil şartı, esas sözleşmeye eklenebilecek hükümler ile ilgili devrin sınırlandırılması, şirket genel kurulunun devir işlemindeki rolü ve devrin onaylanmaması halinde ilgili ortağın hakları gibi pay devri işlemini direkt etkileyen konular üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-04-27T08:04:04Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record