Show simple item record

dc.contributor.advisorHürmüz, Pervin
dc.contributor.authorCananoğlu, Mert
dc.date.accessioned2021-02-17T10:00:31Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.date.submitted2021-02-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23448
dc.description.abstractThe purpose of Total Body Irradiation (TBI) in radiotherapy is to suppress the immune system of the patient by destroying bone marrow cells, prepare the host for bone marrow transplantation and enhance the antitumor effect. Addition of TBI to chemotherapy improves treatment outcomes by delivery of a homogeneous dose to the entire body. In this study, dosimetric comparison of three different TBI techniques which can be applied in a standard linear accelerator chamber is studied. Extended Source to Surface Distance (SSD) Field-in-Field (I), Extended SSD Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) (II) and Standard SSD VMAT (III) techniques are chosen for this comparison. The purpose of selecting these three techniques is to avoid the use of patient specific dose modulation equipment thus avoiding the risk of error, further workload and increased setup time. Percent depth dose and dose profile measurements were taken under treatment conditions for each specified technique. After the treatment plans were generated, dose homogeneity and critical organ doses were confirmed on the Rando phantom with radiochromic films and optically stimulated luminescence dosimetry (OSLD). The treatment dose for the plans prepared with three different techniques was 12 Gy. Mean lung dose in the first two techniques were both 8.5 Gy; In technique III, it was 7 Gy. The gamma index (5%/5 mm) was used for the analysis of radiochromic films and the passing rates for the techniques I, II and III were found to be 90%, 87% and 94% respectively. OSLD results were within ± 5% agreement between measurements and the calculations for the first two techniques. It was found to be within ± 3% for technique III. In conclusion, all three techniques are feasible to be applied in clinic. The Standard SSD VMAT technique is better in sparing lung tissue.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTüm Beden Işınlamasıtr_TR
dc.subjectRadyoterapitr_TR
dc.subjectDozimetritr_TR
dc.subjectLenfomatr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleTüm Beden Işınlamalarında Farklı Tedavi Planlama Tekniklerinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetRadyoterapide Tüm Beden Işınlaması (TBI)’nın amacı kemik iliği transplantasyonu öncesi hastanın bağışıklık sistemini baskılayarak kemik iliği nakline hazır hale getirmek ve antitümöral etki sağlamaktır. Bu süreçte hazırlık rejimi olarak kemoterapiye TBI eklenmesi tedavi başarısını artırmaktadır. Bu çalışmada standart bir lineer hızlandırıcı odasında uygulanabilecek üç farklı TBI tekniği Rando fantom üzerinde dozimetrik olarak karşılaştırılmıştır. Belirlenen teknikler Genişletilmiş Kaynak Yüzey Mesafesi (Source to Surface Distance, SSD) Alan-içi-Alan (I), Genişletilmiş SSD Hacimsel Ayarlı Ark Terapisi (Volumetric Modulated Arc Therapy, VMAT) (II) ve Standart SSD VMAT (III) teknikleridir. Bu üç tekniğin seçilmesindeki amaç, hasta bazlı doz modülasyon eklentilerinin kullanılmaması, böylelikle hata riskinin, iş yükünün ve setup zamanının azaltılmasıdır. Belirlenen teknikler için yüzde derin doz ve doz profili ölçümleri tedavi şartlarında alınmıştır. Tedavi planları oluşturulduktan sonra doz homojenitesi ve kritik organ dozları radyokromik filmler ve optik uyarmalı lüminesans dozimetriler (OSLD) ile Rando fantom üzerinde doğrulanmıştır. Üç farklı teknikle hazırlanan planların tedavi dozu 12 Gy’dir. Teknik I ve II’de ortalama akciğer dozu 8.5 Gy; Teknik III’te ise 7 Gy’dir. Radyokromik filmler gama analizi (%5/5 mm) ile değerlendirilmiş ve Teknik I, II ve III için sırası ile %90, %87 ve %94 olarak bulunmuştur. OSLD’lerde ise ölçümler ile TPS hesaplamaları arasındaki fark değerlendirilmiştir. Teknik I ve II’de bu fark ± %5; Teknik III’te ise ± %3 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak her üç tedavi planlama tekniği de klinikte uygulanabilecek seviyededir. Standart SSD VMAT tekniği akciğeri daha iyi koruyabilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentKlinik Onkolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-17T10:00:31Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record