Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkoyunlu, Bukettr_TR
dc.contributor.authorDağhan, Gökhantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1746
dc.description.abstractIn this research, variables which may have an effect on the sustainable usage of online learning environments were discussed and a sustainabile usage model was revealed. Research was designed with a mixed method design using the qualitative and quantitative research methods jointly. The data were collected from the 467 students who are studying in different departments of Hacettepe University, Faculty of Education in the fall semester of 2013-2014 academic year. At the end of the study, confirmation of the usage of online learning environment could be explained by information quality, system quality and service quality variables. 63 % of the variance of the satisfaction variable was explained by information quality, system quality, service quality, confirmation, utilitarian value, outcome expectations and perceived value. Target variable of the research model is continuance intention and 58 % of its observed variance is also explained.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectOnline learningtr_TR
dc.titleÇevrimiçi Ortamda Sürdürülebilirlikte Sürekli Kullanım Niyetinin Bir Modelle Sınanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1229tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada çevrimiçi öğrenme ortamlarının sürdürülebilir kullanımında etkisi olabilecek değişkenler ele alınmış ve bir çevrimiçi sürdürülebilirlik modeli ortaya konmuştur. Araştırma nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin ortaklaşa kullanıldığı karma bir yöntemle desenlenmiştir. Araştırma verileri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 467 öğrenciden 2013-2014 Öğretim yılı Güz döneminde toplanmıştır. Araştırma sonucunda çevrimiçi öğrenme ortamının kullanımındaki onaylamanın, bilgi kalitesi, sistem kalitesi ve hizmet kalitesi değişkenlerince açıklanabildiği görülmüştür. Doyum değişkeninde görülen varyansın % 63 ü bilgi kalitesi, sistem kalitesi, hizmet kalitesi, onaylama, faydacı değer, dışa dönük beklentiler ve algılanan değer tarafından açıklanmıştır. Araştırma modelinin hedef değişkeni durumundaki süreklilik niyetinde görülen varyansın ise % 58 i açıklanabilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record