Show simple item record

dc.contributor.advisorAytemir, Kudrettr_TR
dc.contributor.authorNadir Karakulak, Uğurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:05:54Z
dc.date.available2015-10-14T10:05:54Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/941
dc.description.abstractDrug eluting stents have become an important component in percutaneous treatment of patients with symptomatic coronary artery disease. The population in the previous drug eluting stent studies has very risk profile and therefore not reflects real-world information. Moreover there are limited data to evaluate risk factors and predictors of intended outcomes. In this study, everolimus eluting stent (XIENCE V) implantations and follow up results in patients with coronary artery disease were evaluated. 833 patients who underwent everolimus eluting stent deployment for coronary artery lesions in Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Cardiology between 1 January 2008 and 31 August 2013 included. Baseline demographic, clinic and angiographic data, procedure related complications and outcomes during follow up were studied. As primary endpoints all-cause mortality was %1,3 and target lesion failure was %2,2. As secondary outcomes, cardiac death, target leson revascolarization, target vessel revascularization, myocardial infarction, stent thrombosis and major adverse cardiovascular events were seen %0,84, %0,8, %2,2, %0,6, %0,24 and %5,6, respectively. For all outcomes, premature discontinuation of dual antiplatelet therapy was a strong predictor. Bİfurcation lesion and presentation with acute coronary syndrome were also observed as high risk critertia. Despite heterogeneity and high risk profile of our patients, procedural related complications and primary and secondary outcomes were very low with high clinical device and procedure success. These results demonstrate effectiveness and safety of the XIENCE V everolimus eluting stent in a highly complex, real world patient population.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectDrug eluting stenttr_TR
dc.titleKoroner Arter Lezyonlarının Tedavisinde Everolimus Salınımlı Koroner Stent Sisteminin (Xıence V) Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/1016tr_TR
dc.contributor.departmentoldKardiyoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetİlaç salınımlı stentler semptomatik koroner arter hastalarının perkütan tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Geçmişte yapılan ilaç salınımlı stent çalışmalarında seçilen hasta grubu son derece düşük risk profiline sahiptir ve dolayısıyla da gerçek yaşama dair bilgileri yansıtmamaktadır. Dahası sonlanım noktalarına ait risk faktörlerini ve öngördürücüleri hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada koroner arter hastalarında everolimus salınımlı stent (XIENCE V) implantasyonunu ve izleminde görülen sonuçları incelenmiştir. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında 1 Ocak 2008 ve 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında koroner arter lezyonuna everolimus salınımlı stent implante edilen 833 hasta alındı. Temel demografik, klinik ve anjiyografik özellikler ile işlem ile ilişkili komplikasyonlar ve izlemde görülen sonlanımlar incelendi. Birincil sonlanım noktaları olarak tüm nedenlere bağlı ölüm %1,3 ve hedef lezyon başarısızlığı %2,2 olarak bulundu. İkincil sonlanım noktaları olarak da kardiyak nedene bağlı ölüm, hedef lezyon revaskülarizasyonu, hedef damar revaskülarizasyonu, miyokard infarktüsü, stent trombozu ve major kardiyovasküler olay sıklığı sırasıyla %0,84, %0,8, %2,2, %0,6, %0,24 ve %5,6 olarak görüldü. Tüm sonlanım noktaları için dual anti-platelet tedavinin erken bırakılması güçlü bir öngördürücüydü. Bifurkasyon lezyonu ve akut koroner sendrom ile başvuru da yüksek risk kriterleri olarak belirlendi. Hastalarımızın heterojen ve yüksek risk profiline sahip olmalarına karşın işlem ile ilişkili komplikasyonlar ve birincil ve ikincil sonlanım noktaları son derece düşük, klinik cihaz ve işlem başarısı ise yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar oldukça kompleks, gerçek yaşamı yansıtan hasta popülasyonunda XIENCE V everolimus salınımlı stentlerin etkinliğini ve güvenilirliğini göstermektedir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record