Show simple item record

dc.contributor.advisorBarışkın, Elif
dc.contributor.authorŞen, Gamze
dc.date.accessioned2019-09-24T09:01:42Z
dc.date.issued2019-04-08
dc.date.submitted2019-03-07
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9006
dc.description.abstractFrom the earliest periods of psychology and psychiatry to recent years, narcissism has attracted the attention and interest of scholars and it has been studied in different ways by competent theorists in the field like self-theorists and object relations theorists with a focus on its complex and multidisciplinary qualities. Within the scope of the current research, it is planned to work with Cognitive Interpersonal Theory on the interpersonal reciprocity of the relationship between the individual and the significant others in the grandiose or fragile dimension of narcissism. In order to carry out the study, Pathological Narcissism Inventory (PNI) and Completing Stories in Romantic Relations Inventory (CSRRI) were adapted into Turkish. Then, the reactions given to distressing interpersonal experiences such as failure in romantic relations, abandonment, rejection and criticism were examined across the grandiose and vulnerable dimensions of narcissism. For this purpose, in assessing the validity and reliability of the PNI’s Turkish version, 518 people aged between 18-35 years were included in the first part of the study. The reliability and validity of the CSRRI were examined via the encodings done by judges. Confirmatory and exploratory factor analysis were used in the standardization of PNI and intraclass correlation coefficient (ICC) was used to assess the reliability and validity of CSRRI. In the second part of the study, there were a total of 110 (44 vulnerable, 43 grandiose and 23 common) participants who scored one standard deviation above from the grandiose and vulnerable dimensions of PNI. In the second part of the study, Kruskal Wallis-H analysis was conducted for the evaluation of one's own reactions and the reactions of the partner were classified as whether they were high, low and unrelated. According to the results of the second part, it was revealed that in the face of distressing interpersonal experiences, the reactions of the participants from varying dimensions of narcissism differ from one another; these reaction differences were significant (1) at behavioral level for failure, (2) at cognitive level for abandonment and (3) at emotional level for the rejection and criticism stories. While the responses of the partners in the grandiose dimension are not compatible with the schemas, the schema is compatible or each story in the fragile dimension. Briefly, vulnerable narcissists were found to be other-oriented while reacting to their partners or while evaluating the reactions of their partners; on the other side, the grandiose people were found to be self-oriented. The main reason for this is that they may be using different defense mechanisms and also that vulnerable people have a secret grandiose nucleus around grandiose fantasies.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET vii ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER xi KISALTMA DİZİNİ xiv TABLOLAR DİZİNİ xv ŞEKİLLER DİZİNİ xvii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 1 1.1. NARSİSİZM KAVRAMININ TANIMI 1 1.1.1. Narsisizmin Oluşumu 3 1.1.2. Narsistik Savunma Mekanizmaları ve İşlevleri 7 1.1.3. Patolojik ve Normal Narsisizm 8 1.1.4. DSM Kriterlerine Göre Patolojik Narsisizm 10 1.1.5. Narsisizme Kategorik ve Boyutsal Yaklaşım 12 1.2. PATOLOJİK NARSİSİZMİN BOYUTLARI 13 1.2.1. Narsisizme Çok Yönlü Bakış 13 1.2.2. Patolojik Narsisizmin Hiyerarşik Modeli 18 1.3. NARSİSİZM VE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER 19 1.4. NARSİSİZM VE YAŞANTISAL DENEYİMLERDE BİLİŞSEL KİŞİLERARASI KURAM 22 1.4.1. Kiesler’in Bilişsel Kişilerarası Kuramı 22 1.5. NARSİSİZM VE ZORLAYICI KİŞİLERARASI DENEYİMLER 25 1.6. ARAŞTIRMANIN AMACI 27 1.7. ARAŞTIRMANIN SORULARI 29 1.8. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 31 YÖNTEM 33 2. BÖLÜM 33 2.1. ÇALIŞMANIN BİRİNCİ KISMI 33 2.1.1. Patolojik Narsisizm Envanteri’nin Türkçeye Uyarlanması Çalışması 33 2.1.2. Romantik İlişkilerde Öykü Tamamlama Hikâyelerini Oluşturma Çalışması 57 2.2. ÇALIŞMANIN İKİNCİ KISMI 72 2.2.1. Örneklem 73 2.2.2. Veri toplama araçları 75 2.2.3. İşlem 77 2.2.4. Verilerin analizi 78 BULGULAR 81 BÖLÜM 3 81 3.1. Araştırmanın Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 83 3.2. Birinci Bölüm Analizleri: Kişinin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 91 3.2.1. Başarısızlık Hikâyesinde Kişinin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 92 3.2.2. Terk Edilme Hikâyesinde Kişinin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 97 3.2.3. Reddedilme Hikâyesinde Kişinin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 100 3.2.4. Eleştirilme Hikâyesinde Kişinin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 103 3.3. İkinci Bölüm Analizleri: Eşin Vermesi Beklenen ve İstenen Tepkilerin Değerlendirilmesi 106 3.3.1. Narsisizmin Farklı Boyutlarında Yer Alan Kişilerin Davranışsal, Bilişsel ve Duygusal Tepkileri İle Eşlerinin Vermesini Beklediği/Öngördüğü ve Vermesini İstediği/Umduğu Tepkiler Arasındaki Örüntünün İncelenmesi 109 3.3.1.1 Başarısızlık Hikâyesinde Eşin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 110 3.3.1.2 Terk edilme Hikâyesinde Eşin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 115 3.3.1.3 Reddedilme Hikâyesinde Eşin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 122 3.3.1.4 Eleştirilme Hikâyesinde Eşin Tepkilerinin Değerlendirilmesi 127 TARTIŞMA 133 BÖLÜM 4 133 4.1. Patolojik Narsisizm Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Bulgularının Tartışılması 134 4.2. Romantik İlişkilerde Öykü Tamamlama Hikâyeleri’nin Bulgularının Tartışılması 137 4.3. Zorlayıcı Kişilerarası Deneyimler Karşısında Kişilerin Kendi Tepkilerinin Tartışılması 142 4.3.1. Başarısızlık Hikâyesine Göre Zorlayıcı Kişilerarası Deneyimler Karşısında Kişilerin Tepkilerinin Tartışılması 143 4.3.2. Terk edilme Hikâyesine Göre Zorlayıcı Kişilerarası Deneyimler Karşısında Kişilerin Tepkilerinin Tartışılması 146 4.3.3. Reddedilme Hikâyesine Göre Zorlayıcı Kişilerarası Deneyimler Karşısında Kişilerin Tepkilerinin Tartışılması 149 4.3.4. Eleştirilme Hikâyesine Göre Zorlayıcı Yaşam Olayları Karşısında Kişilerin Tepkilerinin Tartışılması 151 4.4. Zorlayıcı Kişilerarası Deneyimler Karşısında Eşin Tepkilerinin Tartışılması 154 4.4.1. Başarısızlık Hikâyesine Göre Kişilerin Kendi Tepkilerine Karşılık Eşlerinden Görmeyi Bekledikleri ve İstedikleri Tepkilerin Tartışılması 156 4.4.2. Terk Edilme Hikâyesine Göre Kişilerin Kendi Tepkilerine Karşılık Eşlerinden Görmeyi Bekledikleri ve İstedikleri Tepkilerin Tartışılması 158 4.4.3. Reddedilme Hikâyesine Göre Kişilerin Kendi Tepkilerine Karşılık Eşlerinden Görmeyi Bekledikleri ve İstedikleri Tepkilerin Tartışılması 162 4.4.4. Eleştirilme Hikâyesine Göre Kişilerin Kendi Tepkilerine Karşılık Eşlerinden Görmeyi Bekledikleri ve İstedikleri Tepkilerin Tartışılması 166 4.5. Klinik Yansımalar 169 SONUÇ 173 KAYNAKÇA 178 Ek 1. Çalışmanın Birinci Kısmının Aydınlatılmış Onam Formu 198 Ek 2. Kişisel Bilgi Formu 200 Ek 3. Patolojik Narsisizm Envanteri Örnek Maddeler 201 Ek 4. Narsistik Kişilik Envanteri Örnek Maddeleri 202 Ek 5. Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği Örnek Maddeler 203 Ek 6. Zorlayıcı Kişilerarası Deneyimleri Temsil Eden 12 Hikâye 204 Ek 7. Hikâyelere İlişkin Uygulama Yönergesi Ve Seçilen Hikâyeler 206 Ek 8. Çalışmanın İkinci Kısmının Aydınlatılmış Onam Formu 210 Ek 9. Çalışmanın İkinci Kısmının Demografik Bilgi Formu 211 Ek 10. Etik Komisyon Onayı 212 Ek 11. Orijinallik Belgesi 213  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNarsisizmtr_TR
dc.subjectKişilerarası İlişkilertr_TR
dc.subjectBaşarısızlıktr_TR
dc.subjectReddedilmetr_TR
dc.subjectTerk edilmetr_TR
dc.subjectEleştirilmetr_TR
dc.titleNarsistik Örüntüler ve Zorlayıcı Kişilerarası Deneyimlere Verilen Tepkiler: Bilişsel Kişilerarası Kuram Çerçevesinde Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetNarsisizm, psikoloji ve psikiyatrinin ilgi ve dikkatini çektiği ilk dönemlerden, son yıllara kendilik kuramcılarından, nesne ilişkileri kuramcılarına kadar alanda yetkin kuramcılar tarafından, karmaşık ve çok yönlü niteliğiyle farklı şekillerde çalışılmıştır. Araştırma kapsamında narsisizmin büyüklenmeci ya da kırılgan boyutunda yer alan bireylerin kendisi ve önemli diğeri arasındaki ilişkinin kişiler arası karşılıklılığa dayanarak Bilişsel Kişilerarası Kuram temelinde çalışılması planlanmaktadır. Çalışmanın yürütülebilmesi için Patolojik Narsisizm Envanteri’nin (PNE) Türkçeye uyarlanması ve Romantik İlişkilerde Öykü Tamamlama Hikâyeleri’nin (RİÖTH) oluşturulması sağlanmıştır. Ardından narsisizmin büyüklenmeci ve kırılgan boyutunda yer alan bireylerin; romantik ilişkilerde başarısızlık, terk edilme, reddedilme ve eleştirilme gibi zorlayıcı yaşam deneyimlerine verdikleri tepkiler incelenmiştir. Bu amaçla PNE’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemek için yaşları 18-35 arasında değişen 518 kişi çalışmanın ilk kısmında yer almıştır. Öykü Tamamlama Hikâyeleri’nin geçerlik ve güvenirlik göstergelerinin yeterli düzeyde olup olmadığı değerlendirmeciler ve yargıcıların kodlamaları aracılığıyla incelenmiştir. PNE’nin standardizasyonunda doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi, RİÖTH’nin uygunluğunun değerlendirilmesinde ise yargıcılar arası güvenirlik (ICC) hesaplaması kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise PNE’nin büyüklenmeci ve kırılgan boyutlarından bir standart sapmanın üstünde yer alan toplamda 110 (44’ü kırılgan, 43’ü büyüklenmeci ve 23’ü her iki boyutu da barındıran) katılımcı yer almaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında kişinin kendi tepkilerinin değerlendirilmesinde Kruskal Wallis-H analiz yöntemi kullanılmış, eşinin tepkileri ise kendi içinde yüksek, düşük ve ilişkisiz olmasına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmının sonucunda zorlayıcı yaşam deneyimleri karşısında katılımcıların narsisizmin farklı boyutlarında yer almalarına göre vereceği tepkilerin başarısızlık için davranışsal, terk edilme için bilişsel, reddedilme ve eleştirilme hikâyeleri için ise duygusal düzeyde farklılık gösterdiği bulunmuştur. Büyüklenmeci boyutta yer alan bireylerin eşlerinden beklenen tepkileri şema uyumsuzken, kırılgan boyutta yer alanlarda her bir hikâye için şema uyumludur. Özetle kırılgan boyuttakiler tepkilerini verirken de, eşinin tepkilerini değerlendirirken de diğeri yönelimliyken; büyüklenmeci boyuttakiler kendileri odaklıdır. Bu iki farklı boyuttaki kişilerin, farklı savunma mekanizmaları kullanıyor olabilecekleri ya da kırılgan boyuttakilerin de büyüklenmeci fanteziler ve hak ettiğini düşünme etrafında düzenlenen gizli bir büyüklenmeci çekirdeğe sahip oldukları ön görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.contributor.authorID182656tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record