Show simple item record

dc.contributor.advisorYereli, Ahmet Burçin
dc.contributor.authorDoğan, Fahriye Yaprak
dc.date.accessioned2019-08-23T10:37:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8712
dc.description.abstractCountries has been working on solutions for unemployment, which has become a global concern. Based on many studies, a negative correlation between unemployment and education has been noted and it is emphasized that firstly the issues in educatinal system should be resolved in order to fight for unemployment. In this study, youth unemployment has been analyzed with regards to the level of government spending on education. For this purpose, government spending on educational services of Turkey and United Kingdom has been compared based on monetary amounts and the distribution of such expenditures. Results of the comparison is analyzed against the youth unemployment data of the countries. Although Turkey has a significantly higher young population, Turkey’s government spending on education is determined to be below United Kingdom. When youth employment is analyzed, it is noted tha tthe youth employment tends to decline in United Kingdom whereas increasing consequently over years in Turkey. Because of the young population, demand on education is higher in Turkey compared to United Kingdom. However in case where the demand for education would not met, qualified workforce would not be created and youth employment would decrease, which would result in an increase in youth unemployment. Finally, it is noted that youth unemployment would decrease where the education level increases and more spending on education is needed to increase the education level.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY………………………………………………….………………..i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………….….ii ETİK BEYAN………………………………….………………..………....…………iii ÖZET……………………………………………………….………………..……..….iv ABSTRACT………………………………………………..………………………….v İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………….…vi KISALTMALAR DİZİNİ ……………………………………...…………….……..ix TABLOLAR DİZİNİ …………………………………………………..………….....x ŞEKİLLER DİZİNİ ……………………………………………………………...….xii GİRİŞ……………………………………………………………………….………..…1 1. GENÇ İŞSİZLİĞİ, EĞİTİM VE KAMU HARCAMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE………………….……………………………………….………....2 1.1. GENÇLİK VE GENÇ İŞSİZLİĞİ KAVRAMLARI………………..…2 1.1.1. Gençlik ve Genç İşsizlik Tanımları.................................................2 1.1.2. Genç İşsizliğin Nedenleri…………………………………………3 1.1.2.1. Makro Düzeydeki Nedenler………………………………….…4 1.1.2.2. Mikro Düzeydeki Nedenler………………………………….…8 1.1.3. Genç İşsizliğin Sonuçları……………………………………..….10 1.1.3.1. Genç İşsizliğin Ekonomik Sonuçları………………………......11 1.1.3.2. Genç İşsizliğin Sosyal Sonuçları……………………….……...12 1.1.3.3. Genç İşsizliğin Psikolojik Sonuçları…………………………...13 1.2. KAMU HİZMETİ VE KAMU HARCAMASI KAVRAMLARI…….15 1.2.1. Kamu Hizmetinin Tanımı ve Sınıflandırılması………………..…15 1.2.1.1. Tam Kamusal (Kollektif) Mal ve Hizmetler………………...…16 1.2.1.2. Yarı Kamusal (Karma) Mal ve Hizmetler………….……….….16 1.2.1.3. Erdemli Mal ve Hizmetler……………………………….….….17 1.2.1.4. Özel Mal ve Hizmetler…………………….……………..…….17 1.2.2. Kamu Harcamalarının Tanımı ve Kapsamı……………..……….18 1.2.3. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması…………………………19 1.2.3.1. İdari (Organik) Sınıflandırma……………………….…………20 1.2.3.2. Ekonomik Sınıflandırma………………………………………20 1.2.3.3. Fonksiyonel (İşlevsel) Sınıflandırma…………………….……21 1.3. EĞİTİM VE EĞİTİM HARCAMASI KAVRAMLARI…….…..……22 1.3.1. Eğitimin Tanımı ve Temel İşlevleri………………………..……22 1.3.2. Eğitimin Yarattığı Dışsallıklar…………………………….…..…24 1.3.3. Eğitim Harcamalarının Kapsamı…………………………..….…27 2. TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE KAMU KESİMİ EĞİTİM HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ………………………………….…...….29 2.1. TÜRKİYE’NİN GENÇ İŞSİZLİK PROFİLİ…………………………..29 2.1.1. Türkiye’de Nüfusun Yapısı ve Genç Nüfus………………..……30 2.1.2. Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı………………………..….34 2.1.2.1. İşgücüne Katılım Oranı…………………………………..……34 2.1.2.2. Kayıt Dışı İstihdamın Büyüklüğü………………………..……38 2.1.2.3. Tarım Sektörünün Toplam İstihdam İçerisindeki Büyüklüğü…………………………………………………….….…….42 2.1.3. Türkiye’de İstihdamın Yapısı ve Genç Nüfus…………...………46 2.2. KAMU HARCAMALARI İÇERİSİNDE EĞİTİM HARCAMALARI……………………………………………………..……...52 2.2.1.Türkiye’de Eğitim Hakkı ve Eğitim Harcamalarının Hukuki Boyutu……………………………………………………………….…52 2.2.2. Eğitimde Finansman Yaklaşımları ve Türkiye………………..…55 2.2.3. Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Tespitinde Yaşanan Sorunlar…………………………………………………………..…..…63 3. TÜRKİYE – İNGİLTERE AÇISINDANKAMU KESİMİ EĞİTİM HARCAMALARININGENÇ İŞSİZLİĞİNE YANSIYANETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ………………………………………………………….…66 3.1. TÜRKİYE VE İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMLERİ...........................66 3.1.1. Türkiye ile İngiltere Eğitim Sistemlerinin Mevcut Durumu…..…66 3.1.1.1. Türkiye’de Eğitim Sisteminin Mevcut Durumu……………….66 3.1.1.2. İngiltere’de Eğitim Sisteminin Mevcut Durumu……………....70 3.1.1.3. Türkiye ve İngiltere Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması………………………………………………...………72 3.2. TÜRKİYE VE İNGİLTERE AÇISINDAN KAMU KESİMİ EĞİTİM HARCAMALARI – GENÇ İŞSİZLİĞİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ................................................................................79 SONUÇ …………..………..……………………………………………………..……93 KAYNAKÇA………………………………………………………………………….96 EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU………….……………….……………………….103 EK 2. ETİK KURUL MUAFİYET FORMU………………………………………104tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGenç istihdamıtr_TR
dc.subjectGenç işsizliği
dc.subjectKamu harcamaları
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleKamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Genç İşsizliği Üzerine Etkisi: Türkiye ve İngiltere Açısından Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİşsizlik, Dünya genelinde ülkelerin çözüm arayışına girdiği küresel bir sorun halini almıştır. Yapılan pek çok çalışmada, işsizlik ile eğitim arasında negatif yönlü bir etkileşim olduğu ortaya konulmakta ve işsizlikle mücadele için öncelikle eğitim sistemindeki aksaklıkların giderilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada; işsizliğin, genç işsizlik boyutu ele alınarak, kamu kesimi eğitim harcamalarındaki artış ya da azalışın, genç işsizliğini nasıl etkilediği ortaya konulmaktadır. Bu amaçla, Türkiye ve İngiltere’de eğitim hizmetine dönük yapılan kamu harcamaları gerek rakamsal büyüklük açısından, gerekse harcama dağılımı açısından karşılaştırılmakta ve ortaya çıkan sonuçlar, ülkelerin genç istihdam verileri ile bir araya getirilmektedir. Genç nüfus açısından İngiltere’nin oldukça önünde olan Türkiye’de, kamu kesimi eğitim harcamaları İngiltere’nin gerisinde kalmıştır. Genç istihdamı açısından bakıldığında ise, İngiltere’de düşme eğiliminde olan genç işsizliğin, Türkiye’de her geçen sene arttığı görülmüştür. Türkiye sahip olduğu genç nüfus nedeniyle, İngiltere’ye kıyasla eğitim talebinin daha yüksek olduğu bir ülkedir. Ancak eğitim talebinin karşılanamadığı durumda nitelikli işgücü de yaratılamayacak ve genç istihdam rakamları düşecektir. Bu ise berberinde genç işsizliğin artışını getirecektir. Sonuçta, eğitim seviyesi arttıkça, genç işsizliğinin azaldığı, eğitim seviyesinin yükselebilmesi için de, eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess