Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzarslan, Metin
dc.contributor.authorAldemir, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-08-23T08:07:46Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationAldemir, Hüseyin (2019). Hâfız Halil İbrahim Efendi Cöngü Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8693
dc.description.abstractThe manuscripts, which include many verses and prose works such as runs, sermons, epics, manias, hymns, folk tales, proverbs, are the most important written sources of Turkish culture. In this study, a comparative analysis was carried out on a 135 page manuscript registered at the National Library under the number “06 Yz Mil Cönk 51. First of all, Hâfız Halil İbrahim Efendi’s Cönk has been examined in terms of form, content and language characteristics with reference to the general characteristics of cönks and their importance in Turkish culture. Then, transcriptions of 710 poems and 3 prose texts belonging to 120 different minstrels / poets were given. The poems of Seyrânî, Âşık Ömer and Gevherî, which are the most poems in the cönk, have been compared with the previous studies on these minstrels. Apart from these minstrels, traces of very few poems belonging to Muhibbi, Bâkî, Emrî, Kemal Ümmî, Niyâzî-i Mısrî and Aziz Mahmut Hüdâyî were traced in other sources and the levels of variation in word, verse and benthose were revealed. On the original forms of the texts, attention has been drawn to the determinations of the poetry, the spelling of the poems, and the personal savings of the individual. The obtained data and the findings were subjected to a general evaluation. Key Words: Cönk 51, Âşık Ömer, Gevherî, Seyrânî, variant, poetrytr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCönk 51tr_TR
dc.subjectÂşık Ömertr_TR
dc.subjectGevherîtr_TR
dc.subjectSeyrânîtr_TR
dc.subjectVaryanttr_TR
dc.subjectŞiirtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleHâfız Halil İbrahim Efendi Cöngü Üzerine Mukayeseli Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKoşmalar, semâiler, destanlar, maniler, ilâhiler, halk hikâyeleri, atasözleri gibi daha birçok manzum ve mensur eseri bünyesinde barındıran el yazması cönkler Türk kültürünün en önemli yazılı kaynaklarından olma özelliğine sahiptir. Bu çalışmada, Millî Kütüphanede “06 Yz Mil Cönk 51” yer numarasıyla kayıtlı ve 135 varaktan müteşekkil cönk üzerine mukayeseli bir inceleme yapılmıştır. Öncelikle cönklerin genel özelliklerinden ve Türk kültüründeki önemine dair bilgilerden hareketle Hâfız Halil İbrahim Efendi Cöngü şekil, muhteva ve dil özellikleri bakımından incelenmiştir. Daha sonra cönkte tespit edilen 120 farklı âşığa/şaire ait 710 şiir ile 3 mensur metnin çeviriyazıları verilmiştir. Cönkte en fazla şiiri olan Seyrânî, Âşık Ömer ve Gevherî’ye ait şiirler daha önce bu âşıklar hakkında yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Bu âşıklar dışında Muhibbî, Bâkî, Emrî, Kemal Ümmî, Niyâzî-i Mısrî ve Aziz Mahmut Hüdâyî’ye ait çok az sayıdaki şiirin de başka kaynaklardaki izleri sürülerek kelime, mısra ve bent düzeyinde meydana gelen varyantlaşma düzeyleri ortaya konulmuştur. Metinlerin özgün biçimleri üzerinde ise şiirlerin dizgisine, cönk imlâsına ve müstensihin şahsî tasarruflarına dair tespitlere dikkat çekilmiştir. Sonuçta elde edilen veriler ve yapılan tespitler genel bir değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record