Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Leyla
dc.contributor.authorAldan, Goncagül
dc.date.accessioned2019-08-22T11:47:35Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-24
dc.identifier.citationAldan, G., Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Dispne, Sağlık Durumu ve Yaşam Kalitesi İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8677
dc.description.abstractThis descriptive study was aimed to examine health status, dyspnea severity and quality of life; to determine the association between these conditions in COPD. This study was conducted with 112 COPD patients in the Department of Internal Medicine Clinics and the Department of Chest Diseases of Hacettepe University Hospital between 1 September 2018 and 17 May 2019. Data were collected with “Patient Information Form”, “COPD Assessment Test-CAT”, “Dyspnea-12 Scale” and “St.George Respiratory Questionnaire-SGRQ”. In the study, patients under 65 years old with COPD were included, the mean CAT score of was 29.0, the mean score of Dyspnea-12 was 26.0 and the mean score of SGRQ was 69.5, and the health status was poor, dyspnea severity was high and quality of life was low. CAT and Dyspnea-12 Scale scores of women were higher (p<0.05) than men, women’s health status was worse and dyspnea severity was higher. No significant difference was found in quality of life scores in terms of gender (p>0.05). As the age increased in patients with COPD, CAT and Dyspnea-12 Scale physical item scores increased significantly (p<0.05) and older people’s health status was worse, dyspnea severity was higher. There was no significant relation between age and SGRQ scores (p>0.05). Decrease of FEV1 values, aggravation of disease stage and having co-morbid diseases were associated with worse health status, more severe dyspnea and lower quality of life in COPD patients. Moreover, positive and significant correlation was determined between total item scores of Dyspnea-12 Scale; CAT (r=0.77) and SGRQ total item scores (r=0.80), SGRQ item and CAT scores (r=0.80) (p<0.01). Increase in severity of dyspnea aggravated health status and quality of life, additionally disruption in the health status influenced quality of life negatively. It has been recommended that patients with COPD should be evaluated considering factors affecting their health status, severity of dyspnea and quality of life, these parameters should be reflected in treatment and care.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜRLER vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 4 2.GENEL BİLGİLER 5 2.1.Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Epidemiyolojisi 5 2.2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Patogenezis 6 2.3. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Fizyopatoloji ve Semptomlar 7 2.4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Risk Faktörleri 9 2.4.1. Bireysel Risk Faktörleri 10 2.4.2.Çevresel Risk Faktörleri 12 2.5. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Tanılama, Sınıflandırma 13 2.5.1. Tanılama 13 2.5.2. Sınıflandırma 14 2.6. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Tedavi ve Yönetimi 15 2.6.1. Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları 15 2.6.2. Pulmoner Rehabilitasyon 17 2.6.3. Sigaranın Bırakılması 18 2.6.4. Oksijen Tedavisi ve Solunum Desteği 18 2.7. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Sağlık Durumu ve Yaşam Kalitesi 19 2.7.1.Sağlık Durumu 19 2.7.2.Yaşam kalitesi 19 3. GEREÇ ve YÖNTEM 23 3.1. Araştırmanın Tasarımı 23 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 23 3.3. Araştırmanın Yapıldığı Kurumun Özellikleri 23 3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 24 3.5. Veri Toplama Araçları 25 3.5.1. Hasta Bilgi Formu (EK-4) 25 3.5.2. KOAH Değerlendirme Testi -CAT (EK-5) 25 3.5.3. Dispne -12 Ölçeği (EK-6) 26 3.5.4.Saint George Solunum Anketi (SGRQ) (EK-7) 26 3.6. Araştırmanın Uygulaması 27 3.7. Verilerin Analizi 27 3.8. Araştırmanın Etik Yönü 27 3.9.Araştırmanın Sınırlılıkları 28 4. BULGULAR 29 4.1. Hastaların Tanımlayıcı ve Tıbbi Özellikleri 30 4.2. Ölçek Puanlarına İlişkin Bulgular 34 4.3. Tanımlayıcı Özellikler ile Ölçek Puanlarının İlişkisine Yönelik Bulgular 35 4.4. Hastaların Tıbbi Özelliklerine Göre Ölçek Puanlarının Değişimine İlişkin Bulgular 37 4.5. Ölçek Puanlarının İlişkisine Yönelik Bulgular 40 5. TARTIŞMA 42 5.1. Ölçek Puanlarına İlişkin Bulguların Tartışılması 43 5.2.Tanımlayıcı Özellikler ile Ölçek Puanlarının İlişkisine Yönelik Bulguların Tartışılması 43 5.3. Hastaların Tıbbi Özelliklerine Göre Ölçek Puanlarının Değişimine İlişkin Bulguların Tartışılması 45 5.4. Ölçek Puanlarının İlişkisine Yönelik Bulguların Tartışılması 47 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 50 6.1. Sonuçlar 50 6.1.1. Ölçek Puanlarına ve Tanımlayıcı Özellikler ile Ölçek Puanlarının İlişkisine Yönelik Sonuçlar 50 6.1.2. Hastaların Tıbbi Özelliklerine Göre Ölçek Puanlarının Değişimine İlişkin Sonuçlar 50 6.1.3. Ölçek Puanlarının İlişkisine Yönelik Sonuçlar 51 6.2. Öneriler 51 7. KAYNAKLAR 53 8. EKLER EK-1: Etik Kurul İzni EK-2: Kurum İzinleri EK-3: Aydınlatılmış Onam Formu EK-4: Hasta Bilgi Formu EK-5: KOAH Değerlendirme Testi EK-6: Dispne -12 Ölçeği EK-7: Saint George Solunum Anketi EK-8: Ölçek İzin Yazıları EK-9: Turnitin Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDispnetr_TR
dc.subjectHemşireliktr_TR
dc.subjectKronik obstrüktif akciğer hastalığıtr_TR
dc.subjectSağlık durumutr_TR
dc.subjectYaşam kalitesitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Hemşireliktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Solunum sistemitr_TR
dc.titleKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Dispne, Sağlık Durumu ve Yaşam Kalitesi İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma KOAH hastalarında sağlık durumu, dispne şiddeti ile yaşam kalitesinin belirlenmesi ve bu durumlar arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma, 1 Eylül 2018-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Dahiliye Klinikleri ve Göğüs Polikliniği’nde 112 KOAH hastasıyla yürütülmüştür. Araştırma verileri “Hasta Bilgi Formu”, “KOAH Değerlendirme Testi -CAT”, “Dispne -12 Ölçeği” ve “St. George Solunum Anketi –SGRQ’’ kullanılarak toplanmıştır. 65 yaş altı KOAH hastalarının dahil edildiği araştırmada, hastaların CAT puan ortancası 29,0, Dispne-12 Ölceği ortancası 26,0 ve SGRQ toplam puan ortancası 69,5 olarak hesaplanmış olup, sağlık durumunun kötü, dispne şiddetinin yüksek ve yaşam kalitesinin düşük olduğu saptanmıştır. Kadın hastaların erkeklere göre CAT ve Dispne-12 ölçek puanları daha yüksek (p<0,05) olup, kadınların sağlık durumu kötü, dispne şiddeti yüksektir. Yaşam kalitesi puanlarında ise cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). KOAH hastalarında yaşın artmasıyla CAT ve Dispne-12 Ölçeği fiziksel boyut puanları anlamlı derecede artmış (p<0,05), 61-65 yaş aralığındaki hastaların sağlık durumunun daha kötü ve dispne şiddetlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yaşa göre SGRQ puanlarında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05). FEV1 değerinde azalma, hastalık evresinin ilerlemesi, sigara kullanım miktarı ve eşlik eden hastalıklar KOAH’lı hastaların sağlık durumunu, yaşam kalitesini ve dispne şiddetini olumsuz etkilemektedir (p<0,05). Ayrıca Dispne-12 ölçeği toplam boyut puanı ile SGRQ toplam boyut (r=0,80) ve CAT puanları (r=0,77) arasında ve SGRQ toplam boyut ile CAT puanları (r=0,80) arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,01). Dispne şiddetinin artması sağlık durumunu ve yaşam kalitesini kötüleştirdiği, sağlık durumunda bozulmanın da yaşam kalitesini kötü etkilediği görülmüştür. KOAH hastalarının sağlık durumu, dispne şiddeti ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve bu durumların tedavi bakıma yansıtılması önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-22T11:47:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record