Show simple item record

dc.contributor.advisorDinç, Leyla
dc.contributor.authorYıldız, Ayşegül Tuğba
dc.date.accessioned2019-08-05T13:38:18Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-12
dc.identifier.citationYıldız AT. Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışları ve Duygusal Emeğe İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8549
dc.description.abstractIn the service sector, all employees are expected to have a professional attitude in their relations with customers and also to reflect their feelings positively on their behaviors. Nurses who are in close and long-term relationships with patients in the health sector comprise the largest population within the healthcare team. In this study, which is planned and conducted as a descriptive research, it is aimed to examine the emotional labor behaviors of nurses and their opinions on emotional labor. The data in the study was collected from state hospitals and educational and research hospitals which are within the metropolitan municipality boundaries of Ankara and affiliated with the Turkish Republic Ministry of Health. The sample of the study consisted of 219 nurses. The data of the study was collected through the "Socio-demographic Characteristics Form of Nurses" and "The Scale of Emotional Labor Behavior for Nurses". Percentage, frequency, arithmetic mean and standard deviation, as well as t-test for paired and independent samples, one-way analysis of variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were utilized to analyze the data. According to the findings of the study; most of the nurses stated that they were emotionally affected while giving care to the patients, but they were trying to behave professionally by controlling their emotions, and more than half stated that their managers had the expectation in terms of controlling their feelings. Throughout the study, Cronbach α coefficient of the Scale of Emotional Labor Behavior for Nurses was calculated as 0.935. Internal consistency of the whole scale and its sub-scales were found high. In this study, participant nurses obtained an average score of 3.94 from the overall Emotional Labor Scale. While there was no significant difference between deep acting and intimate behavior sub-dimensions (p>0.05), a significant difference was found between surface acting and deep acting dimensions (p<0.05). In other words, nurses' in-deep acting emotional labor scores are significantly higher than surface acting emotional labor scores. As for the result of the study it can said that nurses exhibit emotional labor behaviors. And it can be suggested that emotional labor of the nurses should be considered by supervisors and educators.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectsağlık hizmetleritr_TR
dc.subjecthemşireliktr_TR
dc.subjectduygusal emektr_TR
dc.subjecthemşirelikte duygusal emektr_TR
dc.subject.lcshTıptr_TR
dc.subject.meshNursingtr_TR
dc.subject.meshEmotions in nursingtr_TR
dc.subject.meshEmotional labortr_TR
dc.subject.meshHealth care servicestr_TR
dc.titleHemşirelerin Duygusal Emek Davranışları ve Duygusal Emeğe İlişkin Görüşlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetHizmet sektöründe tüm çalışanların müşterilerle ilişkilerinde profesyonel tutum sergilemeleri ve duygularını yönetmeleri beklenmektedir. Sağlık sektöründe hastalarla en yakın ve uzun süreli ilişki içinde olan ve sağlık ekibi içinde en geniş kitleyi oluşturan grup hemşirelerdir. Bu araştırma, tanımlayıcı olarak hemşirelerin duygusal emek davranışlarının ve duygusal emeğe dair görüşlerinin incelenmesi amacıyla, Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan 219 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından “Hemşirelerin Sosyo-demografik Özellikleri Formu” ve “Hemşireler için Duygusal Emek Davranışı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizler, ilişkili ve ilişkisiz örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; hemşirelerin çoğunluğu hastalara bakım verirken duygusal olarak etkilendiklerini, ancak duygularını kontrol ederek profesyonel davranmaya çalıştıklarını belirtmektedir. Hemşirelerin yarıdan fazlası ise duygularını kontrol etme konusunda yöneticilerinin beklentisi olduğunu ifade etmiştir. Bu araştırma kapsamında Duygusal Emek Davranışı Ölçeğinin geneli ve alt boyutlarının iç tutarlılığı yüksek bulunmuştur (Ölçek Cronbach α katsayısı 0,935). Hemşirelerin ölçek genelinden aldıkları ortalama puan ortalaması 3,94 olarak hesaplanmıştır. Derinlemesine ve samimi davranış alt boyutları arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), yüzeysel ve derinlemesine davranış boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Diğer bir deyişle, hemşirelerin derinlemesine duygusal emek puanları, yüzeysel duygusal emek puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Hasta bakımı sırasında duygusal olarak etkilendiğini belirten hemşirelerin diğerlerine göre daha fazla duygusal emek davranışı sergilediği saptanmıştır. Araştırmada ayrıca, hemşirelerin sarf ettikleri duygusal emeğin hemşire yöneticiler ve eğitimciler tarafından dikkate alınması gerektiği belirtilerek önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentHemşirelik Esaslarıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-07T13:38:18Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-7854-6236tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record