Show simple item record

dc.contributor.advisorBoerescu, Zuhal
dc.contributor.authorKeleşoğlu, Meral
dc.date.accessioned2019-08-05T12:29:11Z
dc.date.issued2019-08
dc.date.submitted2019-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8540
dc.description.abstractORNAMENTATION AND THE CONSTRUCT OF ORNAMENTED WOMAN Supervisor: Associate Prof. Zuhal BAYSAR BOERESCU Author: Meral KELEŞOĞLU ABSTRACT The phenomenon of ornamentation, with its function serving impulsive and sensory area, is a crafting activity and the initial style quality of art intended to imitate the nature. According to Worrinder, this style quality is an inorganic and geometric-linear of abstraction mode. The early human has rendered all the objects of use, including his/her own body and living area meaningful through the act of ornamenting to the extent s/he felt/sensed it, and has created the foundations of art and religious beliefs through this act. While the planar space perception in ornaments/ miniatures and icons in the Eastern and Western schools having a course on the artistic and religious traditions in representing the essence created themselves through a linear style, the arts of Antique Greek and Renaissance represented the visible world in the light of reason and science through the perspective of the Euclidian geometric expansion, discovered the threedimensional spatial perspective and formed the qualities of the Naturalist style it looked with a pantheist candor and empathic impulse. The reason for including works displaying both styles from the pre-historic era to our times in our study is to emphasize the importance of ornamentation, which is the originator of art. It is seen that ornamentation, which has been trivialized in the modernist discourse claiming that it is a primitive, irrational and nonfunctional element, has transformed in the contemporary art into a subjective, sensory dynamic, abstract way of expression describing the essence, developing through the designing techniques of the high technology at the same time. An original style overlapping with the nature of ornamentation that had spontaneously developed within three categoric stages has been achieved in application works, and the horizon has been opened up for multiple experimental variations thanks to the possibilities of the computer-supported technology.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER DİZİNİ ÖZ .......................................................................................................................... i ABSTRACT ........................................................................................................... ii TEŞEKKÜR ......................................................................................................... iv İÇİNDEKİLER DİZİNİ ............................................................................................ v GÖRSELLER DİZİNİ........................................................................................... vi GİRİŞ ....................................................................................................................1 BÖLÜM 1: .............................................................................................................2 BEZEMENİN GELİŞİMİ ........................................................................................2 İmge-Simge Bezeme ve İkonografi .......................................................................2 BÖLÜM 2: ........................................................................................................... 23 SANATTA DEKORATİF ETKİ - SANAT VE ZANAAT ......................................... 24 Bezenen Kadın Ögesi ......................................................................................... 27 BÖLÜM 3: ........................................................................................................... 35 SANATTA DÜZLEM VE BEZEME ...................................................................... 35 İki Boyutlu Düzlemde Mekan Algısı ve Figür ....................................................... 35 SONUÇ ............................................................................................................... 54 KAYNAKLAR ...................................................................................................... 55 Etik Beyanı….………………………………………………………………………….57 Orjinallik Raporu………………………………………………………………………..58 Originality Report……………………………………………………………………....59 Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Formu………………………………………………….60tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectBezemetr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectZanaattr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectİdeolojitr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subject.lcshOrnamentation, art, craft, religion, ideology, technology, picture.tr_TR
dc.titleBezeme ve Bezenen Kadın Figür Kurgusutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBEZEME VE BEZENEN KADIN FİGÜR KURGUSU Danışman : Doç. Zuhal BAYSAR BOERESCU Yazar : Meral KELEŞOĞLU ÖZ Bezeme olgusu, içtepisel, duyusal alana hizmet eden işleviyle, doğayı taklit etme amaçlı, zanaat etkinliği ve sanatın ilk üslupsal niteliğidir. Bu üslupsal nitelik, Worringer’e göre inorganik, geometrik -çizgisel soyutlama üslubudur. İlkel insan hissettiği, duyumsadığı biçimiyle, bedeni dahil, tüm kullanım nesnelerini ve yaşam alanını bezekleme edimiyle anlamlı kılmış, sanatın, dinsel inancın temellerini de bu yolla var etmiştir. Doğu ve Batı ekolünde, sanat- din geleneğiyle yol alan, özü betimleyen bezeme/ minyatür ve ikonaların düzlemsel mekân algısı, soyut-çizgisel üslup olarak kendini var ederken, Oklid geometrisinin perspektif açılımıyla, Antik Yunan ve Rönesans sanatı, aklın ve bilimin ışığında görünür dünyayı betimleyerek üç boyutlu mekan algısını keşfetmiş, panteist içtenlik duyduğu, özdeşleyim içtepisiyle natüralist üslubun niteliğini oluşturmuştur. Araştırmada, tarih öncesinden günümüze her iki üslubu (soyut-çizgisel ve natüralist) içeren yapıtlara yer verilmesindeki neden, sanatın varlığına kaynak olan bezemenin önemini vurgulamaktır. Modernist söylemde ilkel, akıldışı ve işlevsiz bir öge olduğu yönünde değersiz kılınan bezemenin, çağdaş sanatta yeni bir söylemle dinamik, soyut, özü betimleyen sübjektif duyusal ve aynı zamanda ileri teknolojinin dijital tasarım teknikleriyle gelişen bir ifade biçimine dönüştüğü görülmektedir. Uygulama işlerinde kendiliğinden gelişen iki kategorik aşamada, bezemenin doğasıyla örtüşen özgün bir biçeme ulaşılmış, bilgisayar destekli teknolojinin olanaklarıyla, deneysel ve çoklu varyasyonlara ufuk açmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-05T12:29:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess