Show simple item record

dc.contributor.advisorAlehan, Dursuntr_TR
dc.contributor.authorAkın, Alpertr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:50:41Z
dc.date.available2015-10-14T09:50:41Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/850
dc.description.abstractPulmonary hypertension (PH) is defined as a mean pulmonary artery pressure of at least 25 mmHg or above at rest in right heart catheterization. Because of treatment is very difficult and costly, the attention is directed to early diagnosis and prognostic factors that facilitate monitoring of disease. Tissue Doppler echocardiographic (TDI) examination have started to hold an important place in determination of prognostic markers that can be used to determine the severity of the disease and follow-up in these patients. In this study, 34 patients and 43 healthy children who have been followed in our Pediatric Cardiology Department were included. Patient’s and control group’s TDI findings were compared. As a result of the study we found that, tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) (p<0.001), mitral septal annulus Ea (p<0.001), tricuspid septal and lateral annulus Ea (p<0.001) and interventricular septum (IVS) Ea (p<0.001) values were significantly lower in patients group. On the other hand mitral lateral annulus E/Ea (p=0.024), mitral lateral annulus Tei (p=0.001), mitral septal annulus E/Ea and Tei ( p <0.001), tricüspid lateral and septal annulus E/Ea and Tei (p<0.001), IVS E/Ea (p<0.001) and IVS Tei (p=0.003) values were significantly higher than the control group. E/A, Tei and E/Ea parameters were the best parameters that differs between patients and control group among the analyzed 5 region. Among patients with Eisenmenger syndrome and idiopathic PH, TDI parameters were mostly similar. In patients with NYHA (New York Heart Association) functional class 3, mitral septal annulus E/Ea (p=0.050) and mitral lateral annulus Tei index (p=0.009) were higher, IVS Ea and IVS E/A (p values were 0.042 and 0.039 respectively) values were lower than NYHA functional class 2 patients. In patients with higher BNP (brain natriüretik peptid) level, mitral lateral annulus and tricuspid septal annulus Ea/Aa values were measured lower (p values 0.046 and <0.001 respectively); tricuspid septal annulus E/Ea and IVS Tei index values were measured higher than patients with normal BNP level (p values 0.006 and 0.006 respectively). In patients with low (under 500 meter) 6-minute walk distance (6MWD) tricuspid septal and lateral annulus E/Ea values were measured v significantly higher than patients with high 6MWD (p values 0.016 and 0.023 respectively). At the end of study we conclude that TDI findings were significantly impaired in children with PH than control group; TDI findings in patients with idiopathic PH or Eisenmenger syndrome were similarly; mitral lateral annulus Tei, mitral septal annulus E/Ea, IVS Ea and IVS E/A values may have a prognostic importance due to the significant associations with poor functional class. Also, we would like to mention that due to the significant associations between mitral lateral annulus and tricuspid septal annulus Ea/Aa, tricuspid septal annulus E/Aa, IVS Tei values and BNP levels and between tricuspid septal- lateral annulus E/Ea values and 6MWD, this parameters can be used the evaluation of response to therapy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectPulmonary hypertensiontr_TR
dc.titlePulmoner Hipertansiyonlu Çocuklarda Doku Doppler Ekokardiyografi Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2012/20tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetPulmoner hipertansiyon (PH) sağ kalp kateterizasyonu ile belirlenen ortalama pulmoner arter basıncının istirahatte ≥ 25 mmHg olması olarak tanımlanır. Tedavinin zor ve maliyetli olması, dikkatleri hastalığın erken teşhisine ve prognostik faktörlerin belirlenmesine yöneltmiştir. Doku Doppler ekokardiyografik inceleme (TDI) bu hastalarda hastalığın ciddiyetinin belirlenmesi ve izlemde kullanılabilecek bazı prognostik belirteçlerin saptanması amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada Çocuk Kardiyoloji Bölümü’müzün izleminde olan 34 hasta ile 43 sağlıklı kontrol grubunun TDI verileri karşılaştırıldı. Hasta grubunda TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion) (p<0.001), mitral septal anulus Ea (p<0.001), triküspid septal ve lateral anulus Ea (p<0.001) ve interventriküler septum (IVS) Ea (p<0.001) anlamlı olarak daha düşük iken; mitral lateral anulus E/Ea (p = 0.024), mitral lateral anulus Tei (p=0.001), mitral septal anulus E/Ea ve Tei ( p <0.001), triküspid lateral ve septal anulus E/Ea ve Tei (p<0.001), IVS E/Ea (p<0.001) ve IVS Tei (p=0.003) kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı. İncelenen 5 bölgede de kontrol grubuna göre değişkenlik gösterdiği kanıtlanan parametreler E/A, Tei ve E/Ea idi. İdiyopatik PH ile Eisenmenger sendromu olan hastalar arasında TDI parametreleri büyük oranda benzerlik göstermekteydi. NYHA (New York Heart Association) fonksiyonel sınıf 3 olan hastalarda NYHA fonksiyonel sınıf 2 olan hastalara göre mitral septal anülüs E/Ea (p=0.050) ve mitral lateral anülüs Tei indeksinin (p=0.009) daha yüksek; IVS Ea ve IVS Ea/Aa değerlerinin ise daha düşük (p sırasıyla 0.042 ve 0.039) olduğu saptandı. BNP (brain natriüretik peptid) yüksek olan hastalarda, BNP normal olan hastalara göre mitral lateral anulus ve triküspid septal anulus Ea/Aa düşük (p sırasıyla 0.046 ve <0.001); triküspid septal anulus E/Ea ve IVS Tei yüksek (p sırasıyla 0.006 ve 0.006) saptandı. 6 dakika yürüme mesafesi (6DYM) 500 metrenin altında olan hastalarda, 6DYM 500 metrenin üstünde olan hastalara göre triküspid septal ve lateral anulus E/Ea anlamlı olarak yüksek (p sırasıyla 0.016 ve 0.023) ölçüldü. Çalışmamızın sonucunda; PH tanılı çocuklarda TDI bulgularının kontrol grubuna göre önemli oranda bozulduğunu; idiyopatik PH veya Eisenmenger sendromu olan hastaların TDI bulgularının benzer olduğunu; mitral lateral anülüs Tei, mitral septal anülüs E/Ea, IVS Ea ve IVS E/A değerlerinin kötü fonksiyonel sınıf ile anlamlı ilişkileri nedeniyle prognostik öneminin olabileceğini belirtmek istiyoruz. Ayrıca mitral lateral anulus ve triküspid septal anulus Ea/Aa, triküspid septal anulus E/Aa ve IVS Tei değerlerinin BNP ile anlamlı ilişkileri nedeniyle; triküspid septal ve lateral anulus E/Ea değerlerinin ise 6DYM ile anlamlı ilişkileri nedeniyle tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılabileceğini belirtmek istiyoruz.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record