Show simple item record

dc.contributor.advisorSAMUR, GÜLHAN
dc.contributor.authorTuğba, DEMİREL
dc.date.accessioned2019-07-30T13:10:19Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-01
dc.identifier.citationDemirel T. Prediyabetik Bireylerin Diyet Glisemik İndeksi ve Glisemik Yükü ile Beslenme Durumlarinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8451
dc.description.abstractThe aim of this study was to compare the nutritional status of healthy and prediabetic individuals and to evaluate the relationship between diet quality and dietary glycemic index and glycemic burden. In this study, 100 individuals diagnosed with prediabetes and 100 healthy individuals who applied to Kırıkkale University Medical Faculty Hospital diet polyclinic were randomly selected. General information, food consumption status, physical activity levels, Mediterranean diet compliance score (ADS) scale (consisting of 14 questions) of the individuals included in the study were recorded on the questionnaire paper and body mass index (BMI) was calculated by taking anthropometric measurements. The mean score of AD was 5.94 ± 2.29 in prediabetic individuals and 6.77 ± 1.87 in the control group, and it was determined that the participants were mostly moderate (6-9 points) dietary quality (control: 58%, prediabetic: 50%). . The high dietary quality score (≥ 9 points) was higher in the control group (19%) than in prediabetic individuals (9%) (p <0.05). Dietary glycemic index and glycemic load (GI: 78.07 ± 10.79, GI: 214.6 ± 73.23) were significantly higher in the control group (GI: 54.49 ± 8.86, GI: 114.1 ± 52.22). p<0.001). Dietary GL values were high (≥120) in 19% of prediabetic individuals and 2% of individuals in the control group (p <0.05). There was a negative and weak relationship between ADS and dietary GI and GI in prediabetic individuals (p <0.05), and a negative and strong relationship with GI in control group (p <0.05).There was a negative negative correlation between BMI and anthropometric measurements and ADS in both groups (p> 0.05), while only a significant negative correlation was found between waist circumference and ADS (p <0.05). While no correlation was found between ADS and biochemical findings in the control group, a significant negative correlation was found between fasting blood glucose, insulin, HbA1c and total cholesterol in prediabetic patients (p <0.05). No significant relationship was found between diet GI and GL and biochemical findings (p> 0.05). The results of this study show that a diet that is compatible with the Mediterranean diet and low GI and GI diet provides protection against the risk of developing Type 2 diabetes.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIBEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER xi SİMGELER VE KISALTMALAR xi TABLOLARİ xiii 1. GİRİŞ 1 1.1 Kurumsal Yaklaşımlar 1 1.2 Amaç ve Hipotezler 4 1.2.1. Amaç 4 1.2.2. Hipotezler 4 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1 Prediyabetin Tanımı ve Tanı Kriterleri 5 2.2 Prediyabet ve Komplikasyonları 8 2.3 Prediyabetin Önlenmesinde Güncel Yaklaşımlar 10 2.4 Prediyabetin Farmakolojik Yönetimi 11 2.5 Prediyabetik Bireylerde Diyet Yönetimi 12 2.5.1.Prediyabette Diyet Yönetimi Karbonhidratlar 15 2.5.2.Diyet Glisemik İndeks ve Glisemik Yükü 15 2.5.3. Akdeniz Diyeti ve Prediyabet 22 3. BİREYLER VE YÖNTEM 30 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 30 3.2. Araştırmanın Genel Planı 30 3.3. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 31 3.3.1. Anket Formu 31 3.3.2. Besin Tüketim Durumunun Değerlendirilmesi 32 3.3.3. Fiziksel Aktivite Durumunun Saptanması 33 3.3.4. Akdeniz Diyet Uyum Ölçeği 34 3.3.5. Antropometrik Ölçümler 34 3.3.6. Biyokimyasal Bulgular 36 3.4. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 37 4. BULGULAR 39 4.1. Bireylere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 39 4.2. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular 42 4.3. Bireylerin Enerji ve Besin Ögesi Alım Durumlarına İlişkin Bulgular 47 4.4. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri ve Fiziksel Aktivite Düzeylerine İlişkin Bulgular 57 4.5. Bireylerin Biyokimyasal Bulgularının Değerlendirilmesi 61 4.6. Bireylerin Akdeniz Diyeti Uyum Skorlarına ve Diyet Glisemik İndeks (GI)/ glisemik yük (GY)’ne İlişkin Bulgular 64 5. TARTIŞMA 74 5.1. Bireylere İlişkin Tanımlayıcı Bilgilerin Değerlendirilmesi 74 5.2. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi 77 5.3. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri değerlendirilmesi 90 5.4. Bireylerin Biyokimyasal Bulgularının Değerlendirilmesi 92 5.5. Bireylerin Genel Özelliklerine Göre Akdeniz Diyetine Uyumlarının Değerlendirilmesi 94 5.6 Bireylerin Glisemik İndeks (GI) ve Glisemik Yük (GY) Dağılımlarının Değerlendirilmesi 96 6. SONUÇLAR 101 6.1. Öneriler 108 7. KAYNAKLAR 109 8. EKLER 130 EK-1: Etik Kurul Onayı EK-2: Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Onay Formu EK-3: Anket Formu EK-4: Orjinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPrediyabettr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesitr_TR
dc.titlePrediyabetik Bireylerin Diyet Glisemik İndeksi ve Glisemik Yükü ile Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı sağlıklı ve prediyabetik bireylerin beslenme durumlarını karşılaştırmak ve diyetin kalitesi ile diyet glisemik indeksi ve glisemik yükü arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmada Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diyet polikliniğine başvuran prediyabet tanısı almış 100 birey ile sağlıklı 100 birey rastgele seçilmiştir. Araştırma kapsamındaki bireylerin genel bilgileri, besin tüketim durumları, fiziksel aktivite düzeyleri, Akdeniz diyeti uyum skoru (ADS) ölçeği (14 sorudan oluşan) anket kağıdına kaydedilmiş, antropometrik ölçümleri alınarak beden kütle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. ADSortalama skoru prediyabetik bireylerde 5,94±2,29 ve kontrol grubu bireylerde6,77±1,87 olup çalışmaya katılan bireylerin çoğunlukla orta düzeyde (6-9 puan)diyet kalitesine (kontrol: %58, prediyabetik: %50) sahip olduğu belirlenmiştir.Yüksek diyet kalite skoruna (≥ 9 puan) sahip olma oranıkontrol grubunda (%19), prediyabetik bireylere göre(%9) daha yüksek bulunmuştur(p<0,05). Prediyabetik bireylerin diyet glisemik indeksi ve glisemik yükü (GI: 78,07±10,79, GY: 214.6 ± 73.23 ) kontrol grubundan (GI: 54,49±8,86, GY: 114.1 ± 52.22) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,001).Prediyabetik bireylerin %19’unun ve kontrol grubundaki bireylerin %2’sinin diyet GY değerleri yüksek (≥120)’tir(p<0,05). Prediyabetik bireylerde ADS ile diyet GI ve GY arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişki(p<0,05), kontrol grubundaki bireylerde GY ile negatif yönlü ve kuvvetli bir ilişki bulunmuştur(p<0,05). BKİ ve antropometrik ölçümler ile ADS arasında ise her iki grupta da negatif yönlü istatiksel olarak önemli olmayan zayıf bir ilişki bulunurken (p>0,05) sadece bel çevresi ile ADS arasında negatif yönlü önemli bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubundaki bireylerde ADS ile biyokimyasal bulgular arasında herhangi bir ilişki gözlenmezken, prediyabetiklerde açlık kan şekeri, insülin, HbA1c ve total kolesterol arasında negatif yönlü önemli bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Her iki grupta da diyet GI ve GY ile biyokimyasal bulgular arasında önemli bir ilişkiye rastlanmamıştır(p>0,05). Bu çalışmanın sonuçları,Akdeniz diyetine uyumlu, GI ve GY düşük bir diyetle beslenme modelinin Tip2 diyabet oluşma riskine karşı koruma sağladığını göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-02-01T13:10:19Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1040-9198tr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Sciencetr_TR
dc.subject.musicLoC Music Genre/Form Termstr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record