Show simple item record

dc.contributor.advisorDurmuş , Mustafa
dc.contributor.authorBirinci, Fatma Gülengül
dc.date.accessioned2019-07-29T07:35:56Z
dc.date.issued2019-07-24
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8144
dc.description.abstractThe study aimed to investigate the relationship between information technology self-efficacy beliefs of instructors of Turkish as a foreign language and their use of technology. A total of 157 instructors working in language courses and Centers for Teaching Turkish within different universities in Turkey and instructors working in Yunus Emre Institutes and universities in different countries participated in this study. “Demographic Information Form” and “Questionnaire for the Instructors’ Use of Information Technologies” were used to analyze the participants’ purposes and frequency of their use of information technologies with regard to different variables. “Scale of Information Technology Self-Efficacy Beliefs of Instructors” and “Scale of Information Technology Self-Efficacy Beliefs of Instructors in Foreign Language Teaching” were utilized to investigate their self-efficacy beliefs on these areas. Some parts of these scales were adapted from Ekici, Taşkın Ekici and Kara (2012). According to the results, flash memories, e-mail, search engines, word processing and presentation software applications, online dictionaries, social networking sites, scanners and anti-virus software applications were determined as the most frequently used information technology tools by instructors. Besides, it was revealed that the participants mostly used information technologies so as to find materials related to the course, prepare materials, motivate the students and prepare course activities. The results indicated that instructors had almost high level of self-efficacy beliefs related to information technologies both in general and in foreign language teaching. Different variables such as age, educational level, teaching experience, institution, and certificate showed no statistically significant difference. There were significant gender differences in general information technology self-efficacy beliefs in favor of men, while there were no significant gender differences regarding information technology self-efficacy beliefs in foreign language teaching. Self-reported level of competence in information technologies was seen as the most effective variable regarding both self-efficacy areas. When the relationship between two self-efficacy areas was enquired, positive and mid-high level relationship was identified between them. The factors influencing the instructors’ level of self-efficacy beliefs in both areas were examined as well. Statistically significant difference was observed only in terms of self-reported level of competence in information technologies.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ADAMA SAYFASI iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x KISALTMALAR DİZİNİ xvii TABLOLAR DİZİNİ xviii ŞEKİLLER DİZİNİ xxi GİRİŞ 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 4 Araştırmanın Önemi 6 Varsayımlar 7 Sınırlılıklar 7 Tanımlar 7 1. BÖLÜM: ALANYAZIN ARAŞTIRMASI 9 1.1. Giriş 9 1.2. Yabancı Dil Öğretimi 9 1.2.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 11 1.2.2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihçesi 12 1.2.3. Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 15 1.2.4. Yurt dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 18 1.3. Yabancı Dil Öğretimi ve Teknoloji 20 1.3.1. Bilişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri 20 1.3.2. Bilişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı 37 1.3.2.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe için Kullanılan Bilgisayar Uygulamaları 38 1.3.2.2. Yabancı Dil Olarak Türkçe için Tasarlanmış Web Siteleri 39 1.3.2.3. Yabancı Dil Olarak Türkçe için Kullanılan İnternet Kaynaklı Uygulamalar 41 1.3.2.4. Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Çevrim içi Dil Öğretimi 53 1.3.3. Bilişim Teknolojilerinin Yabancı Dil Öğretimi ile Bütünleştirilmesi. 61 1.4. Öz Yeterlik Algısı 70 1.4.1. Sosyal Bilişsel Kuram 70 1.4.2. Öz Yeterlik Kavramı 72 1.4.3. Öz Yeterlik Kaynakları 74 1.4.4. Öz Yeterlik Süreçleri 76 1.4.5. Öğretmen Öz Yeterlik Algısı 77 1.4.6. Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı 82 1.4.7. Öz Yeterlik Algısının Ölçülmesi 86 1.5. İlgili Araştırmalar 87 1.5.1. Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Bilgisayar Öz Yeterliği 87 1.5.2. Yabancı Dil Öğretiminde Teknoloji ve Bilgisayar Öz Yeterliği 92 1.5.3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Teknoloji ve Bilgisayar Öz Yeterliği 94 2. BÖLÜM: YÖNTEM 99 2.1. Giriş 99 2.2. Araştırmanın Modeli 99 2.3. Evren ve Örneklem 100 2.4. Veri Toplama Süreci 106 2.5. Veri Toplama Araçları 106 2.5.1. Demografik Bilgi Formu 106 2.5.2. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ölçeği 107 2.5.3. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerini Yabancı Dil Öğretiminde Kullanmalarına Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ölçeği 114 2.5.4. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına İlişkin Anket Formu 121 2.6. Verilerin Analizi 122 3. BÖLÜM: BULGULAR 127 3.1. Giriş 127 3.2. Anket Sonuçlarından Elde Edilen Bulgular 127 3.2.1. Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Bilişim Teknolojileri ve Kullanım Sıklıkları 127 3.2.2 Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerini Kullanım Amaçları ve Sıklıkları 129 3.3. Ölçeklerden Elde Edilen Bulgular 130 3.3.1. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 132 3.3.2. Yaş Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 133 3.3.3. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 134 3.3.4. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 136 3.3.5. Öğretim Deneyimi Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 137 3.3.6. Çalışılan Kurum Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 138 3.3.7. Alınan Sertifika Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 140 3.3.8. Kendini Tanımlama Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 141 3.3.9. Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 143 3.3.10.Yaş Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 144 3.3.11. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 146 3.3.12. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 147 3.3.13. Öğretim Deneyimi Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 148 3.3.14. Çalışılan Kurum Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 149 3.3.15. Alınan Sertifika Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 151 3.3.16. Kendini Tanımlama Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 152 3.3.17. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları ile Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki 153 3.3.18. Öğretim Elemanlarından Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı Düşük ve Yüksek Düzeyde Olanları Belirleyen Değişkenler 155 3.3.19. Öğretim Elemanlarından Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı Düşük ve Yüksek Düzeyde Olanları Belirleyen Değişkenler 156 4. BÖLÜM: TARTIŞMA 158 4.1. Giriş 158 4.2. Anket Bulgularının Tartışılması 158 4.2.1. Öğretim Elemanlarının Kullandıkları Bilişim Teknolojileri ve Kullanım Sıklıkları 158 4.2.2 Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerini Kullanım Amaçları ve Sıklıkları 160 4.3. Ölçek Bulgularının Tartışılması 161 4.3.1. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 161 4.3.2. Yaş Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 162 4.3.3. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 162 4.3.4. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 163 4.3.5. Öğretim Deneyimi Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 164 4.3.6. Çalışılan Kurum Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 165 4.3.7. Alınan Sertifika Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 165 4.3.8. Kendini Tanımlama Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 166 4.3.9. Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 167 4.3.10.Yaş Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 168 4.3.11. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 169 4.3.12. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 170 4.3.13. Öğretim Deneyimi Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 171 4.3.14. Çalışılan Kurum Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 172 4.3.15. Alınan Sertifika Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 173 4.3.16. Kendini Tanımlama Değişkenine Göre Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları 173 4.3.17. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları ile Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki 174 4.3.18. Öğretim Elemanlarından Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı Düşük ve Yüksek Düzeyde Olanları Belirleyen Değişkenler 176 4.3.19. Öğretim Elemanlarından Yabancı Dil Öğretimi Alanında Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı Düşük ve Yüksek Düzeyde Olanları Belirleyen Değişkenler 177 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 179 Giriş 179 Sonuçlar 179 Anket Sonuçları 180 Ölçek Sonuçları 181 Öneriler 184 KAYNAKÇA 187 EKLER 211 EK 1. Yunus Emre Enstitüsü Veri Toplama Yazısı 211 EK 2. Demografik Bilgi Formu 212 EK 3. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ölçeği 216 EK 4. Korelasyonlar 217 EK 5. Anti-image Korelasyon Matrisi 218 EK 6. Mahalanobis Uzaklığı 219 EK 7. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerini Yabancı Dil Öğretiminde Kullanmalarına Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ölçeği 220 EK 8. Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına İlişkin Anket Formu 222 EK 9. Etik Kurul İzni 224 EK 10. Orijinallik Raporu 225 EK 11. Turnitin Benzerlik İndeksi 227tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectBilişim teknolojileritr_TR
dc.subjectÖz yeterlik algısıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algıları İle Teknoloji Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları ile teknoloji uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya Türkiye’deki farklı üniversitelerde bulunan Türkçe Öğretim Merkezlerinde ve dil kurslarında görev yapan öğretim elemanları ile farklı ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüleri’nde ve üniversitelerde görev yapan toplam 157 öğretim elemanı katılmıştır. Öğretim elemanlarının hangi bilişim teknolojilerini hangi amaçlarla ve ne sıklıkla kullandıklarını belirlemek ve bunları farklı değişkenler bağlamında irdelemek amacıyla “Demografik Bilgi Formu” ve “Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımlarına İlişkin Anket Formu” kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının genel ve yabancı dil öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarını incelemek için ise Ekici, Taşkın Ekici ve Kara (2012) tarafından geliştirilen ölçeğin bir kısmının uyarlandığı “Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerine Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ölçeği” ve “Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerini Yabancı Dil Öğretiminde Kullanmalarına Yönelik Öz Yeterlik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının en sık kullandıkları bilişim teknolojilerinin taşınabilir bellekler, e-posta, arama motorları, kelime işlemci ve sunum hazırlama yazılımları, çevrimiçi sözlükler, sosyal paylaşım siteleri, tarayıcılar ve anti virüs yazılımları olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bilişim teknolojilerini en çok ders ile ilgili materyal bulma, ders materyali hazırlama, öğrencileri motive etme ve etkinlik hazırlama amacıyla kullandıkları görülmüştür. Genel ve yabancı dil öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algıları yükseğe yakın olarak bulunmuştur. Genel ve yabancı dil öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarının yaş, öğrenim durumu, öğretim deneyimi, çalışılan kurum ve aldıkları sertifika değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Cinsiyet değişkeni irdelendiğinde genel bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarına ilişkin erkeklerin lehine bir sonuca ulaşılırken, yabancı dil öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarında cinsiyet değişkeninin anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, kendini tanımlama değişkeni her iki öz yeterlik alanında en etkili değişken olarak ortaya çıkmıştır. Her iki öz yeterlik algıları arasındaki ilişki incelenmiş ve aralarında pozitif yönde ve orta üstü düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Son olarak ise öğretim elemanlarının genel ve yabancı dil öğretimi alanında bilişim teknolojileri öz yeterlik algılarının düşük ve yüksek düzeyde olmasını etkileyen değişkenler araştırılmış ve yalnızca kendini tanımlama değişkeninin anlamlı bir fark yarattığı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Education::Educational technologytr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Educational Process: Societal Perspectives::Educational Technologytr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess