Show simple item record

dc.contributor.advisorFIRAT, Tüzün
dc.contributor.authorAydan, NİZİPLİOĞLU
dc.date.accessioned2019-07-18T11:14:07Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.citationYazarın soyadı, yazarın adı, eserin adı, yayın evi, yayın yeri ve yayın tarihi aralarına virgül konularak yazıldı. yayın tarihininden sonra nokta eklendi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7920
dc.description.abstractABSTRACT NİZİPLİOĞLU A. Investigation of the effect of extracorporeal shock wave therapy muscle strength, flexibility and architectural features in lower extremity tendinopathies. Hacettepe Universty, Graduate School, Health Sciences Institute Sports Physiotherapist, Master’s Thesis, Ankara, 2019.The aim of this study was to investigate the effect of extracorporeal shock wave therapy applied to tendon and muscle on lower extremity tendinopathies on the architectural properties, muscle strength and flexibility of the muscle. Twenty individuals diagnosed with tendinopathy from hamstring, quadriceps or gastrokinemius muscles participated in the study. Evaluations were made three times, before the applications, after the first application and end of the extracorporeal shock wave treatment. Muscle thickness, pennation angle and fiber length were evaluated by radiologist by ultrasonography. Muscle strength was measured with digital dynamometer and muscle flexibility was measured with tape measure. Patients were included in the standard physiotherapy program in addition to MSDT. The application of MSDT resulted in decrease in muscle strength (p = 0.0001), decrease in muscle flexibility (p = 0.0003) and increase in muscle thickness in one session (p = 0.0001). The relationship between the change in muscle force and muscle thickness was significant at the end of the single session MSCT (r: -0,609, p = 0.004). When evaluated the effectiveness of each muscle applied isolates, hamstring group; There was an increase in muscle strength (p = 0.015) and flexibility (p = 0.029), no change in muscle thickness. In quadriceps, an increase in muscle strength (p = 0.0001) and a decrease in flexibility (p = 0.001) were found. Increased muscle strength (p = 0.039), increased pennation angle (p = 0.039) and decreased muscle thickness (p = 0.018) were found in gastrocnemius. In particular, single session ESWT reduces fiber strength, flexibility, and increases fiber length, pennation angle, and muscle thickness for the gastrokinemius; Increases muscle thickness for hamstring and quadriceps. This rapid change in muscle function may affect muscle loading after ESWT administration. We think that physiotherapy approaches should be planned before and after the application of muscle tissue. Keywords: Tendinopathy, Extracorporeal shock wave therapy, Muscle architecturetr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1.Tendinopati 4 2.1.1. Tendinopatide İnflamasyon 5 2.1.2.Tendinopati Patofizyolojisi 6 2.2. Sık Görülen Alt Ekstremite Tendinopatileri 7 2.2.1. Hamstring Tendinopatisi 7 2.2.2. Patellar Tendinopati 8 2.2.3 Aşil Tendinopatisi 9 2.3. Tedavi Yaklaşımları 10 2.3.1. Medikal Tedaviler 10 2.3.2. Konservatif Tedavi Yaklaşımları 11 2.3.3. Cerrahi Tedaviler 12 2.4. Ekstrakorpereal Şok Dalga Tedavisi 12 2.4.1. EŞDT Etki Mekanizması 13 2.5. Kasın Mimari Özellikleri 15 2.5.1. Hamstring kas grubunun mimarisi 16 2.5.2. Quadriceps Femoris kas grubunun mimarisi 16 2.5.3. Gastrokinemius Kasının Mimarisi 17 2.5.4. Kasın Mimari Özelliklerinin Değerlendirilmesi 17 3. BİREYLER ve YÖNTEM 18 3.1. Bireyler 18 3.2. Yöntem 19 3.2.1. Demografik bilgiler 19 3.2.2. Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi 19 3.2.3. Kas Esnekliğinin Değerlendirilmesi 20 3.2.4. Kas Mimarisinin Değerlendirilmesi 22 3.2.5. Ekstrakorpereal Şok Dalga Tedavi Uygulaması 23 3.3. İstatistiksel Analiz 28 4. BULGULAR 29 5. TARTIŞMA 33 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 38 7. KAYNAKLAR 39 8. EKLER EK-1. Etik Kurul İzni EK-2. GÖNÜLLÜLERİ BİLGİLENDİRME ve OLUR(RIZA) FORMU EK 3. Değerlendirme Formu EK-4. Tezin Bildirisi EK-5 Orjinallik Ekran Çıktısı EK 6. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞ  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTendinopati, Ekstrakorpereal Şok Dalga Tedavisi, Kas Mimarisitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::M::Muscle Fibers, Skeletaltr_TR
dc.titleALT EKSTREMİTE TENDİNOPATİLERİNDE UYGULANAN EKSTRAKORPEREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN KAS KUVVETİ, ESNEKLİĞİ VE MİMARİ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASItr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET NİZİPLİOGLU A. Alt ekstremite tendinopatilerinde uygulanan ekstrakorpereal şok dalga tedavisinin kas kuvveti, esnekliği ve mimari özelliklerine olan etkisinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmanın amacı, alt ekstremite tendinopatilerinde tendon ve kasa uygulanan ekstrakorpereal şok dalga tedavisinin ilgili kasın mimari özelliklerine, kas kuvveti ve esnekliğine olan etkisini araştırmaktı. Çalışmaya hamstring, kuadriseps veya gastrokinemius kaslarından tendinopati tanısı almış 20 birey katıldı. Değerlendirmeler, ekstrakorpereal şok dalga tedavisi uygulaması öncesinde, ilk uygulamanın hemen sonrasında ve tedavi bitiminde olmak üzere üç defa yapıldı. Kas kalınlığı, pennasyon açısı ve lif uzunluğu radyoloji uzmanı tarafından ultrasonografi ile değerlendirildi. Kas kuvveti, dijital dinamometre; kas esnekliği ise mezura ile değerlendirildi. Olgular, EŞDT uygulamasına ek olarak standart fizyoterapiprogramına alındı. EŞDT uygulaması tek seansta kas kuvvetinde azalma (p=0,0001), kas esnekliğinde azalma (p=0,0003), kas kalınlığında artma meydana getirdi (p=0,0001). Tek seans EŞDT uygulaması sonucunda kas kuvetindeki değişiklik ile kas kalınlığı değişikliği arasındaki ilişki anlamlıydı (r:-0,609, p=0,004). İzole olarak her bir kasa uygulanan tedavi etkinliği değerlendirildiğinde hamstring grubunda; kas kuvveti (p=0,015) ve esnekliğinde (p=0,029) artış bulundu, kas kalınlığında bir değişiklik bulunmadı. Kuadrisepste, kas kuvvetinde artış (p=0,0001) ve esnekliğinde (p=0,001) azalma bulundu. Gastrokinemiusta ise kas kuvvetinde artma (p=0,039), pennasyon açısında artma (p=0,039) ve kas kalınlığında azalma (p=0,018) bulundu. Özellikle tek seanslık EŞDT uygulaması, kuvveti ve esnekliğini azaltırken, gastrokinemius için lif uzunluğunu, pennasyon açısını ve kas kalınlığını arttırmakta; hamstring ve kuadriseps için kas kalınlığını arttırmaktadır. Kas fonksiyonundaki bu hızlı değişiklik, EŞDT uygulaması sonrası kasın yüklenmesini etkileyebilir. Uygulama öncesi ve sonrası kas dokusunu koruyucu fizyoterapi yaklaşımlarının planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler: Tendinopati, Ekstrakorpereal şok dalga tedavisi, Kas mimarisitr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-18T11:14:07Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-4538-1367tr_TR
dc.subject.mscMathematics Subject Classification::Biology and other natural sciencestr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Science - generaltr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Health and Safetytr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Theoretical and general aspects of libraries and informationtr_TR
dc.subject.musicLoC Music Genre/Form Terms::Atr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record