Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Asalet
dc.contributor.authorDemir, Merve
dc.date.accessioned2019-07-01T12:32:24Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7707
dc.description.abstractBeing one of the most prevalent components of children’s literature, food items are often symbolic and they can play various roles and can be used for different purposes in literary works for children. Therefore, translating food items in children’s literature holds great challenges for translators when the fragile nature of children’s literature is taken into account. In this regard, this study primarily focuses on the Turkish translations of food items in Dav Pilkey’s Captain Underpants series translated by İpek Demir and Pınar Gönen. It aims to investigate the translation strategies employed by the translators while dealing with the food items in Dav Pilkey’s Captain Underpants series along with the possible reasons behind their decisions, and to reveal the regularities in the translational decisions by the translators. Secondarily, it aims to find out whether the intended functions and purposes of the food items in the original texts are maintained in the target texts. To this end, the study first explores the general characteristics, functions and roles that food items possess throughout the series before conducting the translation analysis. Then, the translations of a total of 57 food items are analyzed in the light of Davies’ (2003) categorization of translation strategies. The translational decisions by the translators are criticized within the theoretical framework of Toury’s (1995) target-oriented approach and norms of acceptability and adequacy. As a result, the study reveals that both translators have adopted a target-oriented approach when transferring food items. Thus, it is possible to state that their translations are nearer to the pole of acceptability. However, the study also finds that some of the intended functions and purposes of the food items in the source texts have been lost in the translated texts.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/*
dc.subjectChildren’s literaturetr_TR
dc.subjectTranslation of children’s literaturetr_TR
dc.subjectTarget-oriented approachtr_TR
dc.subjectToury’s normstr_TR
dc.subjectTranslation strategiestr_TR
dc.subjectFood itemstr_TR
dc.subjectDav Pilkeytr_TR
dc.subjectThe Captain Underpants seriestr_TR
dc.subjectÇocuk edebiyatıtr_TR
dc.subjectÇocuk edebiyatı çevirisitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleTranslating Food Items in Children's Literature: A Case Study on Dav Pilkey's Captain Underpants Seriestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇocuk edebiyatında en sık karşılaşılan unsurlardan biri yiyecek ögeleridir. Bu ögeler, çocuklara yönelik edebi eserlerde genellikle simgeseldir ve bu eserlerde çeşitli rollere bürünebilmekte ve farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, çocuk edebiyatının kırılgan yapısı göz önünde bulundurulduğunda, çocuk kitaplarında yer alan yiyecek ögelerinin çevirisi çevirmenler için oldukça büyük zorluklar oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışma, Türkçe’ye İpek Demir ve Pınar Gönen tarafından aktarılan Dav Pilkey’e ait Kaptan Düşükdon serisindeki yiyecek ögelerinin çevirilerine odaklanmaktadır. Çalışmanın öncelikli amacı, çevirmenlerin Kaptan Düşükdon serisinde yer alan yiyecek ögelerinin aktarımında yararlandıkları çeviri stratejilerini incelemek ve çevirmenlerin aldıkları kararlarının arkasında yatan olası nedenler ile çeviri davranışlarındaki sıklıkları ortaya koymaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise, söz konusu kitap serisindeki yiyecek ögelerinin kaynak metinlerdeki işlev ve amaçlarının erek metinlerde korunup korunmadığını irdelemektir. Bu doğrultuda, çeviri analizi öncesinde öncelikle söz konusu kitap serisinde yiyecek ögelerinin hangi özelliklere, işlevlere ve rollere sahip olduğu incelenmiştir. Daha sonra, toplam 57 yiyecek ögesinin çevirileri Davies’in (2003) ileri sürdüğü çeviri stratejileri ışığında sınıflandırılmıştır. Çevirmenlerin aldıkları kararların incelemesinde Toury’nin (1995) erek odaklı yaklaşımı ve kabul edilebilirlik ile yeterlilik normları kuramsal çerçeveyi oluşturmuştur. Sonuç itibariyle, yiyecek ögelerinin çevirisinde her iki çevirmenin de erek odaklı bir yaklaşım sergilediği ve böylelikle çevirilerin kabul edilebilirlik kutbuna daha yakın oldukları gözlemlenmiştir. Ancak, çalışmada yiyecek ögelerinin kaynak metinlerde sahip olduğu bazı işlev ve amaçlarının çeviri metinlerde kayba uğradığı görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess