Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçük, Serhat
dc.contributor.authorBedir, Ayşe
dc.date.accessioned2019-06-24T11:34:50Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-29
dc.identifier.citationBEDİR, Ayşe. Yakın Dönem Siyasi Tarihinin Karikatür Üzerinden Analizi: Karagöz 1922-1939, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7601
dc.description.abstractThe relationship between press and power (sovereign power) is a mutual relationship and both of which feeds each other. The power consolidates its hegemonic power through press while the press is fed with the power of the ruling power to maintain its existence. In other words, the press has a function that articulates and reconstructs the discourse of power. Newspapers and cartoons in newspapers as a tool of press serve this purpose, as well. Despite the presence of the opposition press, this situation is generally inevitable. Karagöz, which long-lasting political, humorous public newspaper that began its publishing life following the proclamation of Second Constitutional Monarchy, has a remarkable testimony for the Turkey’s recent political history with its all written and visual data contained in the archives. This study aims to present the Republic of Turkey’s political developments, changes, and transformations between 1922-1939 on Karagöz’s caricatures, and the caricatures discourses with striking examples from the perspective of the conjuncture of the power/ruling relationship (the ruling or opposition) and also to show today's readers the panorama of that period. For the understanding of Karagöz’s development adventure, the methodological perspective and historical development of humour and cartoon are mentioned and after that, the place of the newspaper in Turkish humor and caricature is evaluated. To evaluate the relationship between periodicals and the period and to contribute to the related literatüre technical details of the newspaper, number of prints, reader’s profile, dimensions, days of publication, subscription terms, author and cartoonist staff, topics covered in cartoons are mentioned. To sum up, the issues related to internal and external affairs of Turkey's political history of 1922-1939 and the discussions on those topics are presented to the reader in general. In the light of these datas, the Karagöz’s caricatures and their subtitles are analyzed by discourse and semiotic method.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR DİZİNİ xiii TABLOLAR DİZİNİ xiv GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: MİZAH VE KARİKATÜR 16 1.1. MİZAH 16 1.1.1. Mizah Kavramı, Tanımlar, Mizah Teorisi 16 1.1.2. Genel Olarak Mizahın Tarihsel Gelişimi 20 1.1.3. Türk Mizahının Tarihsel Gelişimi 21 1.2. KARİKATÜR KAVRAMI 23 1.2.1. Karikatür Kavramı, Tanımlar, Karikatür Teorisi 23 1.2.2. Genel Olarak Karikatürün Tarihsel Gelişimi 26 1.2.3. Karikatür Türleri ve Karikatür Türü Olarak Gazete Karikatürü 28 1.2.4. Türk Karikatürünün Tarihsel Gelişimi 29 1.2.4.1. Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Karikatürü (1839-1908) 29 1.2.4.2. II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’in İlanına Türk Karikatürü (1908- 1923) ………………………………………………………………………...31 2. BÖLÜM: TÜRK MİZAH VE KARİKATÜRÜ BAĞLAMINDA KARAGÖZ GAZETESİ 35 2.1. KARAGÖZ GAZETESİ 35 2.1.1. Karagöz’ün Ebatları 37 2.1.2. Karagöz’ün Neşr Edildiği Günler 37 2.1.3. Karagöz’ün Abonelik Şartları 38 2.1.4. Karagöz’ün Fiyatı 40 2.1.5. Karagöz’ün Baskı Sayısı ve Okuyucu Profili 41 2.1.6. Karagöz’ün Yazarçizer Kadrosu 42 2.1.6.1. Ali Fuat Bey (?-1920) 43 2.1.6.2. Halit Naci Bey (1875-1927) 43 2.1.6.3. Mehmet Baha Bey (?- 1928) 44 2.1.6.4. Mustafa Necati (1873-?) 44 2.1.6.5. D. Mazlum (?) 44 2.1.6.6. Ratip Tahir Burak (1904-1977) 45 2.1.7. Karagöz Karikatürlerinde İşlenen Konular 46 3. BÖLÜM: YAKIN DÖNEM SİYASİ TARİHİNİN KARİKATÜR ÜZERİNDEN ANALİZİ: KARAGÖZ 1922-1939 55 3.1. İÇ POLİTİKA VE KARAGÖZ KARİKATÜRLERİ 56 3.1.1. Saltanatın Kaldırılması 56 3.1.2. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Kurulması 63 3.1.3. Ankara’nın Başkent Olması 69 3.1.4. Cumhuriyet’in İlanı ve Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı Seçilmesi 74 3.1.5. Halifeliğin Kaldırılması 86 3.1.6. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü 92 3.1.7. 1924 Anayasası’nın Kabulü 100 3.1.8. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması 102 3.1.9. Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn Kanunu, Musul Meselesi 112 3.1.10. Kılık Kıyafet İnkılâbı ve Şapka Kanunu’nun Kabulü 127 3.1.11. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması 133 3.1.12. Hukuk Alanında Yapılan Diğer İnkılâplar 138 3.1.13. İzmir Suikastı 142 3.1.14. Mustafa Kemal’in Büyük Nutku Okuması 153 3.1.15. Türk Harflerinin Kabulü ve Millet Mektepleri’nin Açılması 158 3.1.16. Yakın Dönem Siyasi Tarihinde Kadın Hakları 169 3.1.17. Yakın Dönem Siyasi Tarihinde Tarih Çalışmaları 178 3.1.18. Serbest Cumhuriyet Fırkası 180 3.1.19. Menemen Olayı ve Asteğmen Kubilay’ın Şehit Edilmesi 184 3.1.20. Soyadı Kanunu’nun Kabulü 189 3.1.21. Atatürk İlkeleri ve İlkelerin Anayasaya Girmesi 191 3.1.22. Atatürk’ün Vefatı ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi 208 3.2. DIŞ POLİTİKA VE KARAGÖZ KARİKATÜRLERİ 212 3.2.1. Lozan Konferansı ve Lozan Barış Anlaşması’nın İmzalanması 212 3.2.1.1. Arazi ve Sınırlar 225 3.2.1.2. Boğazların Durumu 228 3.2.1.3. Kapitülasyonlar, Mali ve İktisadi Konular 230 3.2.1.4. Azınlıkların Durumu ve Yunanistan İle İlgili Problemler 233 3.2.2. Milletler Cemiyeti’ne Giriş 238 3.2.3. Balkan Antantı 243 3.2.4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 250 3.2.5. Sadabat Paktı 255 3.2.6. Hatay Meselesi ve Hatay’ın Anavatan’a Katılması 260 SONUÇ 264 KAYNAKÇA 271 EKLER 306 Ek 1: Karagöz’ün İlk Sayısı ve Kapak Sayfası 307 Ek 2: Ali Fuat Bey’e Ait İmzalı Karikatür Örneği 311 Ek 3: Halit Naci’ye Ait İmzalı Karikatür Örneği 312 Ek 4: Mehmet Baha’ya Ait İmzalı Karikatür Örneği 313 Ek 5: D. Mazlum’a Ait İmzalı Karikatür Örneği 314 Ek 6: Mustafa Necati’ye Ait İmzalı Karikatür Örneği 315 Ek 7: Mehmet Fazlı’ya Ait İmzalı Karikatür Örneği 316 Ek 8: Cemal’e Ait İmzalı Karikatür Örneği 317 Ek 9: Necmettin’e Ait İmzalı Karikatür Örneği 318 Ek 10: Yurdun çeşitli yerlerinde Millet Mektepleri’nin Açılışı İle İlgili Karikatür Örneği 319 Ek 11: Halifeliğin Kaldırılması Konusunda J. Patterson’un Raporu 320 Ek 12: Türk Ocakları Hakkında Karagöz’de Yayınlanmış Bir Karikatür 322 Ek 13: Türk Ocakları Hakkında Karagöz’de Yayınlanmış Bir Karikatür 323 Ek:14: 1922 Yılı Akşam, İkdam, Babalık, Anadolu’da Yenigün gazetelerinin Fiyatları ve Abonelik Bedelleri 324 EK 15: ORİJİNALLİK RAPORU 325 EK 16:. ETİK KURUL / KOMİSYON İZNİ YA DA MUAFİYET FORMU 326 ÖZGEÇMİŞ 327tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMizahtr_TR
dc.subjectMizah basınıtr_TR
dc.subjectKarikatürtr_TR
dc.subjectKaragöztr_TR
dc.subjectYakın dönem Türkiye siyasi tarihtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tarihtr_TR
dc.titleYakın Dönem Siyasi Tarihinin Karikatür Üzerinden Analizi: Karagöz 1922-1939tr_TR
dc.title.alternativeThe Analysis of the Recent Political History Through Cartoon: Karagöz 1922-1939tr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBasın ve iktidar (egemen güç) arasındaki ilişki karşılıklı bir ilişkidir ve birbirini besleyen bir niteliğe sahiptir. İktidar kendi hegemonik gücünü basın yoluyla pekiştirirken basın da varlığını muhafaza etmek için iktidarın gücünden beslenmektedir. Başka bir ifadeyle basın iktidarın söylemini dile getiren ve yeniden inşa eden bir işleve sahiptir. Bir basın aracı olan gazeteler ve gazetelerdeki karikatürler de bu amaca hizmet etmektedir. Muhalif basının varlığı söz konusu olsa da bu durum, genel itibarıyla kaçınılmazdır. II. Meşrutiyet’in ilanının akabinde yayın hayatına başlayan uzun soluklu siyasi, mizahi bir halk gazetesi olan Karagöz, bir basın aracı olarak bünyesinde barındırdığı ve arşivlerde tamamıyla muhafaza edilmiş tüm yazılı ve görsel verisiyle yakın dönem Türkiye siyasi tarihi için kayda değer bir tanıklığa sahiptir. Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1922-1939 yılları arasında yaşamış olduğu siyasi gelişmeleri, değişim ve dönüşümü Karagöz gazetesi karikatürleri, karikatürlerin söylemi üzerinden konjonktürel olarak güç/iktidar ilişkisi çerçevesinde (egemen ya da muhalif) çarpıcı örneklerle sunmayı ve o dönemin panoramasını bugünün okuyucusunun gözleri önüne sermeyi amaçlamaktadır. Karagöz’ün gelişim serüvenini anlayabilmek adına mizahın ve karikatürün kuramsal çerçevesi ve tarihsel gelişiminin serüveni anlatılmakta, akabinde gazetenin Türk mizah ve karikatürü içindeki yeri değerlendirilmektedir. Süreli yayınlar ve yayınlandıkları dönemle ilişkisini değerlendirmek ve ilgili literatüre katkı sağlamak üzere gazetenin teknik özellikleri, baskı sayısı, okuyucu profili, ebatları, neşredildiği günler, abonelik şartları, yazarçizer kadrosu, karikatürlerde işlenen konu başlıkları gibi teknik detaylara değinilmektedir. Sonuç olarak Türkiye siyasi tarihinin 1922-1939 yıllarının iç ve dış meselelerine ait konular ve o konular üzerine yaşanan tartışmalar genel hatlarıyla okuyucuya sunulmaktadır. Bu bilgiler ışığında Karagöz karikatürleri ve alt yazıları, söylem ve göstergebilimsel yöntemle analiz edilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift24/12/2019


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess