Show simple item record

dc.contributor.advisorYeşil, Fatih
dc.contributor.authorKaragül, Semih
dc.date.accessioned2019-06-24T07:20:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-20
dc.identifier.citationKaragül, Semih; Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Müziğin Doğuşu: Musika-ı Hümayun, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019,tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7595
dc.description.abstractJanissary Band, playing military music for centuries, was abolished in 1826 and instead, the Musika-ı Hümayun was founded. Talented students were chosen from Enderun for the Musika-i Hümayun. Initially Vaybelim Ahmed Ağa and Trampeter Ahmed directed the band. But their knowledge was inadeqate for educating the students in a contemporary musical fashion. To this end French Monsieur Manguel was chosen as the new conductor. Manguel, who remained in this position for two years, did not fullfil the expectations. Thereupon a new music instructor was thought to be brought from Italy and the ambassador of the kingdom of Sardinia to Istanbul was consulted. The government of Sardinia sent Giuseppe Donizetti and he was accepted under the title of “The chief educator of the band of the Ottoman Empire”. Giuseppe Donizetti was born in the town of Bergamo in Lombardia in 1788. During his military career, he joined the military band and worked as a band chief for years in the Italian and the French armies. He was given great authority when he came to Istanbul. As his first job, Donizetti taught to his students western note system. New musicial instruments was bought from Italy by Donizetti Pasha. He tried to transfer foreing teachers for each western insruments. He wrote the Mahmudiye anthem for Sultan Mahmud and it became the national anthem of the Ottoman state, from 1828 to 1856. He was the true founder of the Musika-ı Humayun with his twenty-eight years of work. Guatelli and D'aranda Pashas worked as a band chief after Donizetti Pasha. By the Union and Progress Party took the government, Turk conducters were prefered in Musika-ı Hümayun. Their contributions provided a solid base for the development of modern musical system in the republican era.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi KISALTMALAR DİZİNİ ix ÖNSÖZ x GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: MUSİKA-I HÜMAYUN ÖNCESİ OSMANLI’DA ASKERİ MÜZİK 5 1.1. MEHTERHANE-I HÜMAYUNUN KURULUŞU VE KURUM YAPISI 5 1.2. AVRUPAİ MÜZİKLE İLK TEMASLAR 11 2. BÖLÜM: MUSİKA-İ HÜMAYUNUN KURULMA SÜRECİ 14 2.1. OSMANLI DEVLETİ’NDE REFORM MECBURİYETİ 14 2.2. YENİ ORDUYA YENİ BANDO İHTİYACI 16 2.3. MUSİKA-I HÜMAYUNUN KURULUŞ SÜRECİ 19 2.4. MUSİKA-I HÜMAYUNUN KURUMSAL YAPISI 21 2.4.1. Bando ve Orkestra Takımı 27 2.4.2. Müezzinân-ı Şehriyâri Şubesi 32 2.4.3. Fasıl Heyeti 34 2.4.3.1. Fasl-ı Atik 35 2.4.3.2. Fasl-ı Cedid 37 2.4.4. Opera 38 2.4.5. Tiyatro 39 2.4.6. Musika-i Hümayun Mektepleri 40 3.BÖLÜM: OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ASKERİ MÜZİĞİN GELİŞİMİNDE ROL ALAN ÖNEMLİ SİMALAR 42 3.1. GUİSEPPE DONİZETTİ 42 3.1.1. Guiseppe Donizetti’nin Hayatı 42 3.1.2. Guiseppe Donizetti’nin Faaliyetleri 47 3.1.2.1. Hamparsum Nota Sistemine Geçiş 47 3.1.2.2. İlk Milli Marş: Mahmudiye 51 3.1.2.3. Bando Enstrümanlarının Yenilenmesi 52 3.1.2.4. Donizetti'nin I. Abdülmecid Dönemi İcraatları 53 3.2. YENİ ŞEF: CALLİSTO GUATELLİ (1861-1876) 55 3.3. AHMED NECİP PAŞA DÖNEMİ (1856-1861 ve 1876-1883) 57 3.4. D’ARANDA PAŞA DÖNEMİ (1883-1909) 59 3.5. SAFFET ATABİNEN DÖNEMİ (1909-1916) 60 3.6. ZATİ ARCA DÖNEMİ (1916-1924) 62 3.7. OSMAN ZEKİ ÜNGÖR DÖNEMİ (1924-1934 ) 64 SONUÇ 66 KAYNAKÇA 67 EKLER 74 EK 1. Bando Okulu Brövesi 74 EK 2. Giuseppe Donizetti 75 EK 3. Giuseppe Donizetti’nin Hazırladığı Nota Dönüşüm Tablosu 76 EK 4. Fransız Le Menestrel Dergisi. ‘’Mahmoud Compositeur’’ 77 EK 5. Donizetti’nin Milano’ya Enstrümanlar İçin Yazdığı Mektup 78 EK 6. Donizetti’nin Bestelediği Mecidiye Marşı 79 EK 7. Donizetti’ye Miralaylara Mahsus Nişan ve Bir Kılıç Verildiğine Dair Buyruldu 80 EK 8. Donizetti’nin Bestelediği Mahmudiye Marşı 82 EK 9. Musika-i Hümâyun, Hademe-yi Hümâyûn, Müezzinân-ı Şehriyârî ve İnce Saz Takımı Hakkında 1912 Tarihli Nizamnâme 83 EK 10. Musika-i Hümâyun, Hademe-yi Hümâyûn, Müezzinân-ı Şehriyârî ve İnce Saz Takımı Hakkında 1918 Tarihli Nizamnâme 87 EK 11. Musika-ı Hümayun-ı Cenabı Mülukane-i Bendegani Kullarının Mükellef Bulundukları Vazifelerin Defteri Maruzası 108 EK 12. Öğrencilerin Haftalık Çalışma Programı Tablosu 120 EK 13. Saray Mızıkası Mensuplarının Mısırlı Zenginlerin Konaklarında Ücretli Müzik Yaptıklarından Bahseden Jurnal 121 EK 14. Callisto Guatelli’nin Musika-ı Hümayunda İstihdamından Dolayı Avusturya Sefirinin Teşekkür Mektubu 123 EK 15. Musika-ı Hümayun Muallimi Guatelliye Taltif Edilen Nişan-ı Osmani Beratının Arzı 124 EK 16. Askerî Bandoların Islah ve Terakkisi Hakkında Mösyö Aranda'nın Mütalaası 126 EK 17. Musika-ı Hümayun Kumandanları 130 EK.18 Orijinallik Raporu 131 EK. 19 Muafiyet Formu 133 ÖZGEÇMİŞ 135tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectModernleşmetr_TR
dc.subjectAskeri müzik tarihitr_TR
dc.subjectMüzik reformutr_TR
dc.subjectAskeri bandotr_TR
dc.subjectGuiseppe Donizettitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tarihtr_TR
dc.titleOsmanlı İmparatorluğu’nda Modern Müziğin Doğuşu: Musika-ı Hümayuntr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetUzun yıllar askeri müzik icra eden Mehterhane 1826 senesinde kapatılmış yerine Musika-ı Hümayun kurulmuştur. Musika-ı Hümayun için Enderun’daki müziğe yetenekli gençler seçilmiştir. Bandoyu başlangıçta Vaybelim Ahmed Ağa ile Trampetçi Ahmed Usta yönetmiştir. Ancak müzik eğitimi için Ahmet Ağaların bilgisi yeterli değildir. Bu yüzden yeni şef olarak Fransız uyruklu Monsieur Manguel seçilir. İki yıl kadar bu görevde kalan Manguel de beklenileni veremez. İtalya’dan bir müzik eğitmeni getirilmesi düşünülür. Sardunya Krallığı’nın İstanbul elçisine başvurulur. Sardunya hükümeti Giuseppe Donizetti’yi “Osmanlı İmparatorluğu muzikalarının baş eğitmeni” unvanıyla İstanbul’a gönderir. Giuseppe Donizetti; 1788’de Lombardiya’da Bergam kasabasında doğar. Askerliği sırasında bandoya girmiş, İtalyan ve Fransız ordularında uzun yıllar bando şefi olarak çalışmıştır. İstanbul’a geldiğinde çok geniş yetkilerle göreve getirilir. Donizetti ilk iş olarak, öğrencilerine Batı notasını öğretir. İtalya’dan yeni sazlar, her saz için de öğretmen getirttir. Il. Mahmud için yazdığı Mahmudiye Marşı ise Osmanlı Devleti’nin milli marşı olacaktır. 1828’den 1856’ya kadar, yirmi sekiz yıl süren çalışmalarıyla Musika-yı Hümayunun gerçek kurucusu olmuştur. Donizetti Paşa vefat ettikten sonra Guatelli ve D’Aranda Paşalar göreve gelmişlerdir. İttihat ve Terakki Hükümeti döneminde ise kurumda Türk şefler çalışmaya başlar. Birçok yetenekli öğrenci yetiştiren Musika-ı Hümayun, Batı müziğini öğrenmiş nesillerin Cumhuriyet dönemine ulaşmasını sağlamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3075-9152tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record