Show simple item record

dc.contributor.advisorDemiröz, Filiz
dc.contributor.authorGencer, Tahir Emre
dc.date.accessioned2019-03-04T08:25:55Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.date.submitted2019-01-16
dc.identifier.citationGencer, T. E. (2019). Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay’da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.tr_TR
dc.identifier.otherYÖK Referans Numarası: 10235291
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6039
dc.description.abstractThis study aims to present the needs of children in migration processes, the challenges they face and the expectations, coping mechanisms and support systems of children in migration processes with the access to chilren’s rights. It also takes a holistic time frame including pre-migration, immigration and post-migration chronological stages based on children's expressions and perceptions. In this context, in-depth interviews were conducted with 30 Syrian children of whom 17 are boys and 13 are girls living in Ankara and Hatay. Analysis process was carried out within the framework of Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS, NVivo 11) parallel to the semi-structured interview directive and the purpose of the research. As a result of the analysis, four main themes about children in migration process have emerged as “Rights Perception Form of Children”, “Children's Needs and Challenges They Face”, “Coping Mechanisms and Support Systems of Children” and “Childrends Expectations”. Children have been seen that they express right concept through unmet needs and challenges created by unfulfilled requirements of war and forced migration beyond righ frame. Although the needs and challenges faced by children were shaped by Max-Neef's nine needs in the humanitarian needs and satisfiers matrix, data density mostly clustered within the framework of basic requirements within in the need to subsistence and the need for protection. It is noteworthy that the coping mechanisms and support systems of children are largely shaped by large family relations, cultural and traditional characteristics. It was determined that the expectations of the children were in parallel with the unmet needs and difficulties. However, children's needs and access to rights vary according to the needs and challenges faced by Syrian children. Within the framework of the results of the study, it was discussed how an eclectic social work intervention should be under the roof of rights-based and empowerment approaches for children in migration processes.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY, BİLDİRİM, YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI, ETİK BEYAN, TEŞEKKÜR, ÖZET, ABSTRACT, İÇİNDEKİLER, KISALTMALAR DİZİNİ, TABLOLAR DİZİNİ, ŞEKİLLER DİZİNİ, GİRİŞ, BÖLÜM I: ARAŞTIRMANIN TASARIM SÜRECİ 1.1. ARAŞTIRMANIN MOTİVASYONU 1.2. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 1.3. ARAŞTIRMANIN AMACI 1.4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 1.5. ARAŞTIRMADAKİ SINIRLILIKLAR 1.6. ARAŞTIRMANIN TANIMLARI BÖLÜM II: KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. ÇOCUK OLMAK 2.1.1. Geleneksel Çocukluk Anlayışından Modern Çocukluk Paradigmasına Doğru 2.1.2. Çocukların Gereksinimleri ve Karşılanması 2.1.3. Çocukların Hakları 2.1.4. Çocuğun Korunamaması: Çocukların Haklara Erişimi ve Karşılaşılan Zorluklar 2.2. GÖÇ VE ÇOCUK: SAVAŞIN YARATTIĞI GÖÇ SÜREÇLERİNDE SURİYELİ ÇOCUKLAR 2.2.1. Göç-Çocuk İlişkisi: Suriyeli Çocuklar Örneği 2.2.2. Çocuğun Mekânının Bozulması: Savaşın ve Yerinden Edilmenin Suriyeli Çocukların Biyopsikososyal Bütünlüğüne Etkileri 2.2.3. Savaş-Göç Süreçlerinin Ruh Sağlığına ve Cinsiyet Üzerine Etkisi 2.2.4. Farklı Özelliklere Sahip Olmanın Yarattığı Fırsat Eşitsizliği, Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma Durumları 2.3. GÖÇ, ÇOCUK VE SOSYAL HİZMET: SURİYELİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ 2.3.1. Hak Temelli Yaklaşım 2.3.2. Güçlendirme Yaklaşımı BÖLÜM III: ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 3.1. ARAŞTIRMANIN DESENİ 3.2. ARAŞTIRMA SAHASINA İLİŞKİN BİLGİLER 3.2.1. Ankara İli 3.2.2. Hatay İli 3.3. ÖZNELERE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖRNEKLEMİN YAPILANMA SÜRECİ 3.4. VERİLERİN İNŞA (TOPLANMA) SÜRECİ 3.5. ETİK KONULAR 3.6. ARAŞTIRMA SÜRECİNİN ARAŞTIRMACIYA YANSIMALARI VE ETKİLERİ: DÜŞÜNÜMSELLİK (REFLEXİVİTY) 3.7. ANALİZ SÜRECİ VE RAPORLAMA BÖLÜM IV: ANALİZE GİRİŞ: ORTAYA ÇIKAN TEMALARIN TANITILMASI BÖLÜM V: ANALİZ 5.1. ÇOCUKLARIN HAKLARI ALGILAMA BİÇİMİ 5.2. ÇOCUKLARIN GEREKSİNİMLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR 5.2.1. Yaşamı Sürdürebilme Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.2. Koruma Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.3. Anlama Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.4. Boş Zaman Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.5. Yaratıcılık Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.6. Duygulanım Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.7. Katılım Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.8. Kimlik Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.2.9. Özgürlük Gereksinimi ve Karşılaşılan Zorluklar 5.3. ÇOCUKLARIN BAŞ ETME MEKANİZMALARI VE DESTEK SİSTEMLERİ 5.4. ÇOCUKLARIN BEKLENTİLERİ 5.4.1. Yaşamı Sürdürebilme Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.2. Koruma Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.3. Anlama Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.4. Boş zaman Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.5. Yaratıcılık Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.6. Duygulanım Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.7. Katılım Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.8. Kimlik Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler 5.4.9. Özgürlük Gereksinimi Kapsamındaki Beklentiler BÖLÜM VI: SONUÇLAR VE ÖNERİLER 6.1. SONUÇLAR 6.2. ÖNERİLER KAYNAKÇA EK 1. ORİJİNALLİK RAPORU EK 2. ETİK KOMİSYON İZNİ EK 3. GÖRÜŞME YÖNERGESİ EK 4. ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU (TÜRKÇE VE ARAPÇA) EK 5. ARAŞTIRMA ÖZNELERİNE İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER VE GÖZLEMLER EK 6. ARAŞTIRMA SAHASINDAN FOTOĞRAFLAR EK 7. ANALİZ SÜRECİNİ DESTEKLEYİCİ NİTEL VERİ ANALİZİ ÇIKTILARI EK 8. ANALİZ BÖLÜMÜNÜ ÖZETLEYİCİ TABLO EK9. GEREKSİNİMLER İLE HAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGöçtr_TR
dc.subjectMülteci Çocukların Hakları ve Haklara Erişimleritr_TR
dc.subjectGöç Süreçlerinde Çocukların Gereksinimleri ve Gereksinimlerin Karşılanma Biçimleritr_TR
dc.subjectGöç Sürecinde Sosyal Hizmet Müdahalesitr_TR
dc.subjectMigrationen
dc.subjectRights and accesses to rights of refugee childrenen
dc.subjectNeeds and elimination kinds to needs of children in migration processesen
dc.subjectSocial work intervention in migration processen
dc.titleGöç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay'da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneğitr_TR
dc.title.alternativeNeeds, Access to Rights and Expectations of Children in Migration Processes: The Sample of Syrian Children Living in Ankara and Hatayen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, çocukların göç süreçlerindeki gereksinimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve çocuk haklarına erişimleri ile birlikte çocukların göç süreçlerindeki beklentilerini, baş etme mekanizmalarını ve destek sistemlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, çocukların ifadelerinden ve algılarından yola çıkarak, göç öncesi, göç eylemi ve göç sonrası olmak üzere farklı kronolojik evreleri içeren bütüncül bir zaman dilimini ele almaktadır. Bu kapsamda, Ankara ve Hatay’da yaşayan 13’ü kız, 17’si erkek, 30 Suriyeli çocuk ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Analiz süreci, yarı yapılandırılmış görüşme yönergesine ve araştırmanın amacına paralel olarak bilgisayar destekli nitel veri analizi (NVivo 11) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, göç süreçlerindeki “Çocukların Hakları Algılama Biçimi”, “Çocukların Gereksinimleri ve Karşılaştıkları Zorluklar”, “Çocukların Baş Etme Mekanizmaları ve Destek Sistemleri” ile “Çocukların Beklentileri” olmak üzere dört ana tema ortaya çıkmıştır. Çocukların hak kavramını, hak çerçevesinden öte, savaşın ve zorunlu göç sürecinin yarattığı karşılanamayan gereksinimler ve zorluklar üzerinden ifade ettikleri görülmüştür. Çocukların gereksinimleri ve karşılaştıkları zorluklar ise Max-Neef’in insani ihtiyaçlar ve giderilmesi matrisinde yer alan dokuz gereksinim çerçevesinde şekillenmiş olmasına karşın, veri yoğunluğu, daha çok yaşamı sürdürebilme gereksinimi ve koruma gereksinimi içerisinde yer alan temel gereksinimler çerçevesinde kümelenmiştir. Çocukların baş etme mekanizmaları ve destek sistemlerinin, büyük oranda geniş aile ilişkileri, kültürel ve geleneksel özellikler üzerinden şekillendiği gözlemlenmiştir. Çocukların beklentilerinin ise genel itibarıyla karşılanamayan gereksinimlerle ve zorluklarla paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, Suriyeli çocukların gereksinimleri ve karşılaştıkları zorluklara ilişkin ihtiyaçların karşılanma biçimlerinin ve haklara erişim süreçlerinin farklılık gösterdiği görülmüştür. Çalışmanın ortaya çıkardığı sonuçlar çerçevesinde, göç süreçlerindeki çocuklara ilişkin hak temelli ve güçlendirme yaklaşımları çatısı altında, eklektik ve kapsayıcı bir sosyal hizmet müdahalesinin nasıl olması gerektiği tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.terms2 yıltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record