Show simple item record

dc.contributor.advisorKoban, Didem
dc.contributor.authorAyhan, Erçin
dc.date.accessioned2019-02-21T06:49:51Z
dc.date.issued2019-02-19
dc.date.submitted2019-01-25
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5937
dc.description.abstractEye tracking methodology has been widely used by the psycholinguists who have been trying to observe the cognitive process during reading. This methodology prominently differs from the traditional methods as it is conducive to record the cognitive process and it gives the chance to the researchers to conduct observational research by the interfaces. The movements of the human eye as they are called fixation, saccade, regressive saccade and return swap provide information based on cognitive process of the reader. This dissertation which hade been planned through the instruments of eye tracking methodology as a validation study for Teaching Turkish as a Foreign Language revealed the Turkish reading performances of the participants as they demonstrated similarities and dissimilarities; besides, the reading passages built on the criteria of the CEFR by different institutions were objectively analyzed with the variables of eye tracking methodology in the framework of the eye-mind theory. The data received for this study was acquired from eye tracking methodology based on observational values and the results based on the corpus research.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii ADAMA SAYFASI iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii TABLOLAR DİZİNİ xi ŞEKİLLER DİZİNİ xiv RESİMLER DİZİNİ xv GİRİŞ 1 Araştırma Problemi 1 Problem ve Alt Problemler 1 Tezin Konusu 2 Tezin Amacı 7 Tezin Önemi 7 Varsayımlar 8 Çalışmanın Sınırlılıkları 8 1.BÖLÜM: LİTERATÜR 9 1.1.GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OKUMA VE GÖZ İZLEME ARAŞTIRMALARI 9 1.2.OKUMA SIRASINDA GÖZ HAREKETLERİNİN ÖRÜNTÜSÜ 14 1.2.1.Sabitlenme 15 1.2.2. Sıçrama 16 1.2.3. Geri Sıçrama 17 1.2.4. Dönüş Sıçraması 18 1.3.OKUMA İÇİN GEREKLİ GÖZ İZLEME VERİLERİ 19 1.3.1.Sabitlenme Sayısı 19 1.3.2. İlgi Alanı 19 1.3.3.İlgi Alanı Sabitlenme Sayısı 20 1.3.4.Tekrarlı Sabitlenme Sayısı 20 1.3.5.İlk Sabitlenme Zamanı 20 1.3.6.Sabitlenme Süresi 21 1.3.7.Bakış (Okuma) Süresi 21 1.3.8.Sıcaklık Haritası 21 1.3.9.Bakış Grafiği 22 1.3.10.Kümelenme 23 1.4.GÖZ İZLEME YÖNTEMİ EVRELERİ VE SİSTEMLERİ 23 1.4.1. Göz İzleme Aracı Çalışma Prensibi 27 1.4.2. Göz İzleme Araç Tipleri 29 1.5.OKUMA VERİLERİNE TESİR EDEN ETKENLER 31 1.6.ALGISAL ARALIK 32 1.7.GÖZ İZLEME VERİLERİNDE CİNSİYET FARKI 33 1.8.OBM’YE GÖRE A2 SEVİYESİ OKUMA METİNLERİ 33 1.9.DERLEM VE TÜRKÇE DERLEM ÇALIŞMALARI 37 2.BÖLÜM: YÖNTEM 41 3.BÖLÜM: VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ 44 3.1. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER 44 3.2. DEMOGRAFİK BULGULAR 45 3.3. OKUMA SÜRELERİ İLE İLGİLİ BULGULAR 47 3.4. SABİTLENME SÜRELERİ İLE İLGİLİ BULGULAR 53 3.5. SABİTLENME SAYILARI İLE İLGİLİ BULGULAR 59 3.6. GERİ SIÇRAMA SAYILARI İLE İLGİLİ BULGULAR 65 3.7. DÖNÜŞ SIÇRAMASI İLE İLGİLİ BULGULAR 70 3.8. OKUMA ANLAMA İLE İLGİLİ BULGULAR 73 3.9. DERLEM TABANLI BULGULAR 82 SONUÇ VE ÖNERİLER 85 KAYNAKLAR 95 EK 1. YUNUS EMRE OKUMA METNİ 107 EK 2. HİTİT OKUMA METNİ 108 EK 3. İSTANBUL OKUMA METNİ 109 EK 4. GAZİ OKUMA METNİ 110 EK 5. YUNUS EMRE VE HİTİT OKUMA METİNLERİ ISI HARİTASI 111 EK 6. İSTANBUL VE GAZİ OKUMA METİNLERİ ISI HARİTASI 112 EK 7. OKUMA METNİ SABİTLENME ÖRNEĞİ 113 EK 8. YUNUS EMRE OKUMA METNİ (İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ) 114 EK 9. HİTİT OKUMA METNİ (İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ) 115 EK 10. İSTANBUL OKUMA METNİ (İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ) 116 EK 11. GAZİ OKUMA METNİ (İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ) 117 EK 12. GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU 118 EK 13. ETİK KOMİSYON KARARI 119 EK 14. ORİJİNALLİK RAPORU 120 EK 15. TURNİTİN BENZERLİK İNDEKSİ 122tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGöz izleme yöntemitr_TR
dc.subjectOkuma bulgularıtr_TR
dc.subjectDerlemtr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectA2 okuma metinleritr_TR
dc.subjectSıçrama (saccade)tr_TR
dc.subjectSabitlenme (fixation)tr_TR
dc.subjectGeri sıçrama (regressive saccade)tr_TR
dc.subjectDönüş sıçraması (return swap)tr_TR
dc.subjectEye tracking methodologyen
dc.subjectReading findingsen
dc.subjectCorpusen
dc.subjectTeaching Turkish as a foreign languageen
dc.subjectA2 reading textsen
dc.subjectSaccadeen
dc.subjectFixationen
dc.subjectRegressive saccadeen
dc.subjectReturn swapen
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Metinlerinin Seviyelerinin Tespiti: Okuma Sırasında Göz İzleme Bulgularıtr_TR
dc.title.alternativeBenchmarking the Levels of the Reading Passages Used in Teaching Turkish as a Foreign Language : Eye Tracking Findings During Readingen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGöz izleme yöntemi, okuma sırasında, bilişsel süreçleri anlamaya çalışan psiko-dilbilimciler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem, özellikle teknoloji yardımıyla bilişsel süreçleri kayıt altına alabilmesi ve hazırlanmış arayüzlerle bu kayıtların gözleme dayalı araştırma yapmaya elverişli olmasından dolayı eğitim araştırmalarında geleneksel yöntemlerden belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Gözün sabitlenme, sıçrama, geri sıçrama ve dönüş sıçraması olarak tanımlanan hareketleri araştırmacıya okuyucunun bilişsel süreçleriyle ilgili bilgiler sağlamaktadır. YTÖ alanında göz izleme yöntemiyle planlanan bir geçerleme çalışması olarak hazırlanan bu çalışmada yabancı dili Türkçe olan bireylerin Türkçe okuma performanslarında ne tür farklılıklar ve benzerlikler gösterdikleri tespit edilmiş, ayrıca OBM çerçevesinde farklı kurumlar tarafından hazırlanmış olan okuma metinlerinin seviyeleri nesnel bir şekilde göz-zihin kuramı çerçevesinde ve göz izleme değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan veri kaynağı, göz izleme yöntemiyle elde edilen gözleme dayalı değerlerden ve derlem tabanlı yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlardan oluşmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.contributor.authorID10236992tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-02-21T06:49:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record