Show simple item record

dc.contributor.advisorAKYÖN YILMAZ, Yakut
dc.contributor.authorÖZDEN, Meltem
dc.date.accessioned2019-01-24T13:20:23Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5723
dc.description.abstractÖzden, M., Comparison Of Two Different Dectontamination, Homogenization Procedures Applied Before The Mycobacterıum tuberculosıs Isolation, Hacettepe University Graduate School Of Health Sciences Microbiology Master’s Degree, Ankara, 2019. The aim of this study is to compare the homogenization and decontamination efficiency of two methods, namely n-acetyl-l-cysteine-sodium hydroxide (nalc-naoh) decontamination method and decomics decontamination kit, in sputum samples spiked with Mycobacterium tuberculosis H37 Ra, by using staining, culture and pcr methods. Two series of spiked bacterial suspensions were prepared from M. tuberculosis H37Ra strain. Serial dilutions were made in three ml sputum containing sterile tubes, by adding 0.5 ml bacteria to the concentrations of 10¹/ml-10⁸/ml. One of the series was used for decontamination with NALC-NaOH method and the other for Decomics decontamination kit. The study was carried out 37 times. After decontamination, samples were stained; inoculated in Löwenstein Jensen (LJ) medium and Middlebrook (MB) 7H10 medium and PCR was performed. There was no significant difference between the results of the NALC-NaOH method and Decomics method in acid-fast bacilli (AFB) staining and PCR examinations at 10⁸, 10⁷, 10⁶, 10³, 10² and 10¹/ml. However, in the rest of the concentrations, significant differences were found between the NALC-NaOH method and the Decomics method. (AFB staining (10⁵/ml) p=0.016 and PCR (10⁵/ml) p=0.5, AFB staining (10⁴/ml) p=0.012 and PCR (10⁴/ml) p=0.016). There was no significant difference between the results of NALC-NaOH method and Decomics method at 10⁸, 10⁷, 10⁶, 10⁵,10³, 10² and 10¹/ml in cultures on MB and LJ media. However, a significant difference was found between the NALC-NaOH method and the Decomics method in cultures with 10⁴/ml bacteria. As a result, it can be said that, Decomics efficiently decontaminates sputum and bacilli can be detected in the concentrations of approximately 105-108/ml. Usage of Decomics decontamination kit can be helpful where tuberculosis is endemic and in areas where the laboratory facilities are inadequate since Decomics kit does not require centrifugation.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Tarihçe 3 2.2. Epidemiyoloji 4 2.2.1. Dünyada Tüberküloz 4 2.2.2. Türkiye'de Tüberküloz 5 2.3. Mikobakterilerin Genel Özellikleri 5 2.3.1.Taksonomi 5 2.3.2. Mikobakterilerin Bakteriyolojik Özellikleri 6 2.3.3. Hücre Duvarı 6 2.4. Tüberküloz 8 2.5. Tüberküloz’un Tanısı 8 2.5.1. Örneklerin Toplanması 9 2.5.2. Mikroskobik İnceleme 10 2.5.3. Kültür Temelli Yöntemler 11 2.5.4. Moleküler Yöntemler 16 2.5.5. İmmünolojik Yöntemler 19 3. GEREÇ VE YÖNTEM 20 3.1. Bakterinin Canlandırılması 20 3.2. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar 20 3.2.1. Besiyerleri 20 3.2.2. Kimyasal Maddeler 20 3.3. Besiyerlerinin Hazırlanması 21 3.4. Kinyoun Boyama için Boyaların Hazırlanması 21 3.4.1. Karbolfuksin’in Hazırlanması 21 3.4.2. Asit Alkol Çözeltisinin Hazırlanması 21 3.4.3. Metilen Mavisi’nin Hazırlanması 22 3.5. NALC-NaOH ile Dekontaminasyon İçin Solüsyonların Hazırlanması 22 3.5.1. %2’lik NALC-NaOH Solüsyonunun Hazırlanması 22 3.5.2. Fosfat Tamponu Hazırlığı 22 3.6. Bakteri Süspansiyonunun Hazırlanması 22 3.7. Homojenizasyon ve Dekontaminasyonların Yapılması 22 3.7.1. NALC-NaOH ile Dekontaminasyon 23 3.7.2. Decomics Kiti ile Dekontaminasyon 23 3.8. Ekim ve Yayma İşleminin Yapılması 23 3.9. Aside Dirençli Boyamaların ve Mikroskobik İncelemelerin Yapılması 23 3.10. Real-time PCR İşleminin Yapılması 24 3.10.1. DNA İzolasyonu 24 3.10.2. Real-time PCR’ın Yapılması 24 3.11. İstatistiksel Analiz 25 4. BULGULAR 26 4.1. ARB Bulguları 26 4.2. Kültür Bulguları 28 4.2.1. LJ Besiyerindeki Üreme Sonuçları 28 4.2.2. MB Besiyerindeki Üreme Sonuçları 30 4.3. RT-PZR Bulguları 33 4.4. İstatistiksel Veriler 35 5. TARTIŞMA 36 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 43 7. KAYNAKLAR 45 8. EKLER 50 EK.1 Tez Çalışması ile İlgili Bildiriler ve Yayınlar 50 EK.2 Orjinallik Raporu ve Dijital Makbuz 51 9. ÖZGEÇMİŞ 53tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMycobacterium tuberculosis komplekstr_TR
dc.subjecthomojenizasyon dekontaminasyon
dc.subjectizolasyon
dc.titleMycobacterium tuberculosis İzolasyonu Öncesinde Uygulanan İki Farklı Dekontaminasyon, Homojenizasyon İşleminin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetÖzden, M., Mycobacterium tuberculosis İzolasyonu Öncesinde Uygulanan İki Farklı Dekontaminasyon, Homojenizasyon İşleminin Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Bu çalışmanın amacı, iki farklı dekontaminasyon yöntemi olan, N-asetil-L-sistein-sodyum hidroksit (NALC-NaOH) ve Decomics homojenizasyon-dekontaminasyon kitinin etkinliğini, Mycobacterium tuberculosis H37Ra suşu eklenerek hazırlanan balgam örneklerinde boyama, kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile değerlendirmektir. M. tuberculosis H37Ra suşu kullanılarak içerisinde 108-101/ml yoğunluğunda bakteri süspansiyonları hazırlanmıştır. Bu süspansiyonlardan üç ml balgam bulunan 50 ml’lik steril tüpün içerisine 0,5 ml eklenmiştir. Otuzyedi defa İki set şeklinde hazırlanan örnekler NALC-NaOH yöntemi ve Decomics kiti kullanılarak homojenize-dekontamine edilmiştir. Dekontaminasyon sonrası sıvılardan aside dirençli boyama (ARB) yapılarak mikroskopta incelenmiş, Löwenstein – Jensen (LJ) ve Middlebrook (MB) 7H10 besiyerlerine ekilmiş ve PZR yapılmıştır. ARB ve PZR incelemelerinde 10⁸, 10⁷, 10⁶, 10³, 10² ve 10¹/ml yoğunluklarda NALC-NaOH yöntemi ve Decomics kitinin sonuçları arasında anlamlı bir fark yokken; 105, 10⁴/ml oranında bakteri bulunan örneklerin ARB boyama ve PZR’larında NALC-NaOH yöntemi, Decomics kitine göre daha başarılı bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır, [ARB boyama (10⁵/ml) p=0,016 ve PZR (10⁵/ml) p=0,5; ARB boyama (10⁴/ml) p=0,012 ve PZR (10⁴/ml) p=0,016]. MB ve LJ besiyerlerinde yapılan kültür sonunda, 10⁸, 10⁷, 10⁶, 10⁵, 10³, 10² ve 10¹/ml’de iki yöntem arasında fark bulunmamıştır. Ancak 10⁴/ml oranında bakteri bulunan örneğin ekimlerinde iki yöntem arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak Decomics kiti balgamı etkin olarak dekontamine edebilmekte ve 105-108/ml yoğunlukta bakteri içeren örneklerde izolasyon başarılı olmaktadır. Decomics kitinin özellikle balgamında yoğun bir şekilde tüberküloz basili bulunan hastalarda, çok fazla ekipman ve santrifüj gerektirmediği için, kısıtlı olanakları olan laboratuvarlarda kullanılabileceğini söyleyebilmekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentTıbbi Mikrobiyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10231696tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-01-24T13:20:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record