Show simple item record

dc.contributor.advisorPEYNİRCİOĞLU, Banu
dc.contributor.authorTAVUKÇUOĞLU, Zeynep
dc.date.accessioned2018-12-11T13:49:25Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-21
dc.identifier.citationTavukçuoğlu, Z., Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalığında Belirlenen Aday miRNA’ların Dolaşımdaki Varlığının Eksozomlar Üzerinden Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5438
dc.description.abstractFamilial Mediterranean Fever (FMF) is inherited in an autosomal recessive manner. FMF is a monogenic disease however, phenotypic heterogeneity can be seen in different patient groups. Epigenetic factors including miRNAs might be a reason behind this heterogeneity. Exosomes are nanovesicles which are the carriers of many important molecules such as microRNAs, lipids, proteins and they can be found in many biofluids. The aim of this thesis is to determine the different exosomal miRNA signatures in FMF disease. For this purpose, three study groups (healthy control group, M694V/M694V homozygote FMF patient group and another systemic autoinflammatory disease group) were constituted for both adult and pediatric patients. After performing exosome isolation from plasma and serum samples of these individuals, characterization of exosomes was done with Transmission Electron Microscopy (TEM) and Flow Cytometry (FC). In TEM analysis, exosomes were visualized successfully with phosphotungstic acid (PTA). In FC analysis, exosome populations from plasma (68.1%) and serum (53.3%) were assessed through CD63 and CD81 surface markers. miRNAs were isolated from exosomes and the expression analysis of candidate miRNAs was done using qRT-PCR. It was shown that miR-197-3p, miR-20a-5p, miR-374b-5p, miR-30e-3p, miR-186-5p, miR-29c-3p were carried through exosomes and miR-197-3p, miR-20a-5p, miR-374b-5p were found to have differential expression pattern in systemic autoinflammatory disease patient groups. These miRNAs, which are shown to be circulating through exosomes and have varying expression levels between the patient and control groups, may be considered as biomarkers in the diagnosis and treatment of systemic autoinflammatory diseases in the future.en
dc.description.sponsorshipTHD-2017-16316tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR ŞEKİLLER TABLOLAR 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Sistemik Otoinflamatuvar Hastalıklar 2.1.1. Ailevi Akdeniz Ateşi 2.2. Epigenetik ve AAA 2.3. miRNA’lar 2.3.1. AAA Hastalığında miRNA’lar 2.3.2. Ekstraselüler miRNA’lar 2.4. Eksozomlar 2.4.1. Eksozomların Biyogenezi ve Moleküler Kompozisyonu 2.4.3. Aday Biyobelirteç Olarak Eksozomlar ve Eksozomal miRNA’lar 2.4.4. Tedavi Molekülü Olarak Eksozomlar 3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 3.1. Gereçler 3.1.1. Total Kandan Serum ve Plazma İzolasyonu 3.1.2. Serum ve Plazmadan Eksozom İzolasyonu 3.1.3. Eksozomların TEM ile Karakterizasyonu 3.1.4. Eksozomların Akım Sitometri İle Karakterizasyonu 3.1.5. Eksozomlardan miRNA İzolasyonu 3.1.6. cDNA Sentezi 3.1.7. qRT-PCR 3.2. Yöntemler 3.2.1. Çalışma Grubunun Oluşturulması 3.2.2. Total Kandan Serum ve Plazma İzolasyonu 3.2.3. Serum ve Plazmadan Eksozom İzolasyonu 3.2.4. Eksozomların TEM İle Karakterizasyonu 3.2.5. Eksozomların Akım Sitometri İle Karakterizasyonu 3.2.6. Eksozomlardan RNA İzolasyonu 3.2.7. cDNA Sentezi 3.2.8. qRT-PCR: 3.2.9. Verilerin Değerlendirilmesi ve İstatistik Analizler 4. BULGULAR 4.1. TEM 4.1.1. Serumdan Elde Edilen Eksozomların TEM İle İncelenmesi 4.1.2. Plazmadan Elde Edilen Eksozomların TEM İle İncelenmesi 4.2. Akım Sitometrisi 4.2.1. Kapılama Stratejisi 4.2.2. Serumdan Elde Edilen Eksozomların Akım Sitometri İle Analizi 4.2.3. Plazmadan Elde Edilen Eksozomların Akım Sitometri İle Analizi 4.3. Eksozomdan İzole Edilmiş RNA’ların Konsantrasyon ve Saflıkları 4.4. qRT-PCR 4.4.1. Erişkin Grupta miR-197-3p İfade Analizi 4.4.2. Erişkin Grupta miR-20a-5p İfade Analizi 4.4.3. Pediatrik Grupta miR-197-3p İfade Analizi 4.4.4. Pediatrik Grupta miR-20a-5p İfade Analizi 4.4.5. Pediatrik Grupta miR-374b-5p İfade Analizi 4.4.6. Pediatrik Grupta miR-30e-3p İfade Analizi 4.4.7. Pediatrik Grupta miR-186-5p İfade Analizi 4.4.8. Pediatrik Grupta miR-29c-3p İfade Analizi 5. TARTIŞMA 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 6.1. Sonuçlar 6.2. Öneriler 7. KAYNAKLAR 8. EKLER EK-1. Tez Çalışması İle İlgili Etik Kurul İzni EK-2. Orjinallik Ekran Çıktısı EK-3. Dijital Makbuz 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecteksozomtr_TR
dc.subjectmiRNAtr_TR
dc.subjectqRT-PCRtr_TR
dc.subjectAilevi Akdeniz Ateşi (AAA)tr_TR
dc.titleAilevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalığında Belirlenen Aday miRNA'ların Dolaşımdaki Varlığının Eksozomlar Üzerinden Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetAilevi Akdeniz Ateşi (AAA) otozomal resesif kalıtım modeline sahip bir hastalıktır ve monogenik bir hastalık olmasına rağmen fenotipik heterojenite görülmektedir. Epigenetik faktörlerden biri olan kodlamayan RNA’lardan mikroRNA (miRNA)’ların, bu heterojeniteye sebep olan etkenlerden biri olabileceği düşünülmektedir. Eksozomlar; miRNA, lipid, protein gibi birçok önemli molekülü taşıyan önemli nanovesiküllerdir ve değişik vücut sıvılarında bulundukları bilinmektedir. Bu tez çalışmasında, AAA hastalığında eksozomal miRNA’ların araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, hem pediatrik hem de erişkin hasta gruplarında M694V/M694V AAA hastaları, sağlıklı kontroller ve diğer sistemik otoinflamatuvar hastalığa sahip bireylerden üç çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu bireylerin plazma ve serum örneklerinden eksozom izolasyonu yapılarak, eksozom karakterizasyonu için geçirimli elektron mikroskobu (Transmission Electron Microscopy- TEM) ve akım sitometrisi (Flow cytometry- FC) kullanılmıştır. TEM analizinde, eksozomlar fosfotungstik asit (PTA) boyama ajanı ile başarılı bir şekilde görüntülenebilmiş olup, akım sitometri kullanılarak, CD63 ve CD81 yüzey belirteçleri ile yapılan analiz sonucunda plazmadan %68,1, serumdan ise %53,3 oranında eksozom ayrıştırılabildiği görülmüştür. Eksozomlardan RNA izolasyonu yapılarak kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (quantitative real time- polymerase chain reaction- qRT-PCR) ile belirlenen miRNA’ların ifadesi karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda, miR-197-3p, miR-20a-5p, miR-374b-5p, miR-30e-3p, miR-186-5p ve miR-29c-3p’nin eksozomlarda taşındığı gösterilmiş olup, bunlardan miR-197-3p, miR-20a-5p, miR-374b-5p’nin sistemik otoinflamatuvar hasta gruplarında değişken ifadeye sahip olduğu görülmüştür. Dolaşımdaki varlığı gösterilen, hasta ve kontrol gruplarında ifade açısından farklılığı olan bu miRNAlar, ileride sistemik otoinflamatuvar hastalıkların tanı ve tedavisinde biyobelirteç olma özelliğine sahip olabileceklerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentTıbbi Biyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-06-15T13:49:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record