Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Sıddıka Songül
dc.contributor.authorErgen, Ayşe Meltem
dc.date.accessioned2018-12-05T06:03:50Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5409
dc.description.abstractBreastmilk is a natural and unique food that is high bioavailability and easy digestion which contains all the liquids, energy and nutrients required for optimum growth and development of the newborn. Mothers are also exposed to unknown sources as well as medical reasons. Postpartum depression (PPD) is a non-psychotic disorder seen postnatally, which can have serious consequences for the baby and the mother. Its etiology is not fully known. The aim of the study is to examine the relationship between the presence of drug residues in mother's milk and maternalinfant characteristics, breastfeeding problems and postpartum depression. Overall, 90 breastfeeding mothers and infants aged between 15 days and 4 months, who applied for child health monitoring, were taken into the study. Maternal height and weight measurements were taken with the mother and information form including maternal-infant characteristics, maternal nutrition characteristics and baby crying and sleep characteristics were filled and maternal milk sample was taken. The average of the mother and infant’s age was 31.5 ± 4.2 years, 57.8 ± 18.1 days, respectively. According to the results of the breast milk residue analysis, 30.0% of the anti-inflammatory drug remnants were found in breastmilk and all of these cases had tolfenamic acid. Quinolone was found in 94.4% of cases, beta-lactam in 93.3%, aminoglycoside in 31.1%, and polymyxin in 13.3%. Spectinomycin remained in 27 out of 28 cases that detected aminoglycoside. There was no effect of the drugs on the residual analysis that used by the mother during pregnancy or lactation. Less postpartum BMI changes observed in mothers who in their’s brest milk antiinflammatory drug residues detected. This was also observed when maternal chronic disease presence, height, weight at birth and birth BMI, smoking history, postnatal period, breastfeeding (alone, mixed nutrition) were controlled (p = 0.049). Higher rate of low birth weight history were found in infants with anti-inflammatory drug residues detected in brestmilk (22.2%, 4.8%, p = 0.011). Despite the fact that more maternal breastfeeding problems were found in the mother who had antiinflammatory drug residues in the mother's milk, this was not statistically significant (48.1%, 28.1%, p = 0.073). Baby's crying and sleeping characteristics did not differ according to the breast milk residue status. Edinburgh postpartum depression score was similar in two groups with and without drug residues in the mothermilk. Our study suggests that there are unpredictable drug residues in the mother's milk, which indicates that mother and baby may affect anthropometric measurements. In this regard, larger participatory studies and contacts are needed. The greater involvement studies are required in this context to contact to resourcestr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnne sütütr_TR
dc.subjectİlaç kalıntısı
dc.subjectAğlama
dc.subjectUyku
dc.subjectBüyüme
dc.subjectPospartum depresyon
dc.titleAnne Sütünde İlaç Kalıntısı ve Postpartum Depresyon İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAnne sütü yenidoğanın optimum büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini karşılayan, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal ve benzersiz bir besindir. Anneler tıbbi nedenli olduğu kadar, bilinmeyen kaynaklardan da ilaca maruz kalmaktadır. Postpartum depresyon (PPD) doğum sonrası görülen, bebek ve anne için ciddi sonuçları olabilen non-psikotik bir bozukluktur. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Çalışmanın amacı anne sütünde ilaç kalıntısı varlığı ile anne-bebek özellikleri, emzirme problemleri ve postpartum depresyon ilişkisini incelemektir. Doğum sonrası 15 gün-4 aylar arasında 90 emziren anne ve bebeği çalışmaya alındı. Anne ile bebek boy ve kilo ölçümleri alınıp, anne-bebek özellikleri, ve bebek ağlama ve uyku özelliklerini içeren bilgi formu annelere sorularak dolduruldu ve anne sütü örneği alındı. Anne ve bebeklerinin ortalama yaşları sırası ile 31,5 ± 4,2 yıl, 57,8 ±18,1 gün idi. Anne sütü kalıntı analizi sonuçlarına göre % 30,0’ında antiinflamatuar ilaç kalıntısı saptandı ve bu vakaların tamamında tolfenamik asid vardı. Vakaların %94,4’ünde kinolon, %93,3’ünde beta-laktam, %31,1’inde aminoglikozit, %13,3’ünde polimiksin kalıntısına rastlandı. Aminoglikozit saptanan 28 vakanın 27’sinde spektinomisin kalıntısı görüldü. Annenin gebelik ya da laktasyon döneminde kullandığı ilaçların kalıntı analizine etkisi görülmedi. Anne sütünde antiinflamatuar ilaç kalıntısı saptanan annelerin doğum sonrası BMI değişimlerinin daha az olduğu görüldü. Bu durum, anne kronik hastalık varlığı, boyu, doğumda alınan kilo ve doğum BMI, sigara teması, doğum sonrası geçen süre, emzirilme şekli (tek başına, karışık beslenme) kontrol edildiğinde de devam ettiği görüldü (p=0,049). Anne sütünde anti-inflamatuar ilaç kalıntısı saptanan bebeklerde düşük doğum ağırlıklı doğum öyküsünün daha fazla olduğu görüldü (sırası ile %22,2, %4,8, p=0,011). Anne sütünde anti-inflamatuar ilaç kalıntısı saptanan annelerde diğer gruba göre daha fazla emzirme sorunu saptanmasına rağmen bu durum istatistiksel olarak önemli değildi (sırası ile %48,1, %28,1, p=0,073). Bebeğin ağlama ve uyku özellikleri anne sütü kalıntı saptanma durumuna göre farklılık göstermedi. Edinburg postpartum depresyon skoru anne sütünde ilaç kalıntısı saptanan ve saptanmayan grupta benzerdi. Çalışmamız anne sütünde öngörülemeyen ilaç kalıntılarının olduğunu ve bu durumun anne ve bebek antropometrik ölçümleri etkileyebileceğini göstermektedir. Bu konuda daha büyük katılımlı çalışmalar ile temas kaynaklarına yönelik çalışmalar gereklidir.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-05T06:03:50Z
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record