Show simple item record

dc.contributor.advisorÇavuşoğlu, Tarkan
dc.contributor.authorDokuzoğlu, Sevi
dc.date.accessioned2018-12-04T08:32:09Z
dc.date.issued2018-11-07
dc.date.submitted2018-10-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5400
dc.description.abstractOver the last few years, optimal fiscal and monetary policy models that include theories of debt management have been encountered frequently in the literature. The maturity of public debt appears to be an essential variable in these theories. In the meantime, in almost all financial crises, including the 2007-2008 Global Financial Crisis, the debt-to-maturity structure has become a key variable and the necessity for the more frequent inclusion of maturity structure in the analysis of debt sustainability has arisen. The aim of this study that analyzes Turkey’s domestic debt dynamics and debt management process empirically in the context of the maturity structure in the period of 1990-2018, is to evaluate the findings within the framework of relevant theoretical approaches to the maturity structure and economic conditions of the period. The differentiation of the trend in the maturity structure of domestic debt in Turkey for the subjected period indicates that the economy has different terms within the domestic borrowing process. In order to demonstrate the impact of this distinction on domestic debt dynamics and debt management process comprehensively, the Markov Regime Switching Vector Autoregression (MS-VAR) Analysis has been implemented. The study concludes that the differentiation of the maturity structure by periods is due to a regime change. Accordingly, the period between 1990-2018 have two different regime structures and the effect of the maturity structure on the domestic borrowing dynamics is different in each regime period.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVade Yapısı
dc.subjectBorç Yönetimi
dc.subjectİç Borçlanma
dc.subjectMarkov Rejim Değişimli Vektör Otoregresyon
dc.titleTürkiye'de İç Borcun Vade Yapısı ve Borç Yönetimindeki Etkisinin Ampirik Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda borç yönetimine dair teorilerin dâhil edildiği optimal maliye ve para politikası modellerine literatürde sıkça rastlanmaktadır. Kamu borcunun vadesi ise sözü edilen teorilerde temel değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, 2007-2008 Küresel Finansal Krizi de dâhil olmak üzere hemen hemen tüm mali krizlerde kamu borcunun vadesi kilit değişken haline gelmiş; vade yapısının borç sürdürülebilirliği analizlerinde daha sık yer alması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin 1990-2018 yıllarını kapsayan dönemdeki iç borç dinamiklerini ve borç yönetimi sürecini vade yapısı perspektifinden ampirik olarak analiz eden bu çalışmanın amacı, elde edilen bulguların vade yapısına ilişkin teorik yaklaşımlar ve dönemin ekonomik koşulları çerçevesinde değerlendirilmesidir. Türkiye’de iç borcun vade yapısının ilgili dönemdeki seyrinin farklılaşması, iç borçlanma sürecinde ekonomide farklı dönemler olduğuna işaret etmektedir. Bu ayrımın iç borç dinamiklerine ve borç yönetimi sürecine olan etkisinin bütünüyle ortaya koyulabilmesi için Markov Rejim Değişimli Vektör Otoregresyon (MS-VAR) Analizi yapılmıştır. Çalışmada, vade yapısının dönemler itibari ile farklılaşmasının bir rejim değişikliğinden kaynaklandığı; 1990-2018 yıllarını kapsayan dönemin iki farklı rejim yapısı içerdiği ve vade yapısının etkisinin her bir rejim döneminde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.contributor.authorID10220125tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-04T08:32:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record