Show simple item record

dc.contributor.advisorErkal, Sibel
dc.contributor.authorEker, Çağnur
dc.date.accessioned2018-10-02T09:00:03Z
dc.date.available2018-10-02T09:00:03Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5139
dc.description.abstractEKER, Çağnur. The Effect of Working Conditions of Housekeeping Staff Working At Public Institute On Work Motivation and Alienation, Master Thesis, Ankara, 2018. This research was planned and conducted to examine the effect of working conditions of housekeeping staff working in public institutions on work motivation and alienation. Within the scope of the research, include state agency which located within Ankara province and also 80 or more housekeeping staff were accepted to participate in the survey. In this research, tried to connect 518 housekeeping staff completely they worked in Ministry of Finance, Tax Inspection Board, Four Regional Directorates of Highways, Pursaklar Governorship, Saray Unimpeded Living, Care and Rehabilitation Center and in a public institution, but 393 housekeeping staff who accepted to participate were included to research. In this research, prepared a questionaire form to collect data. The questionnaire form that prepared for used in the research, consists of four parts. In the first part, questions that aimed to determine individual characteristics (gender, marital status, age, education level etc.) of the housekeeping staff working at the institutions, In the second part, used '' Working Conditions '' scale, in the third part '' Job Motivation '' scale used in motivation measurement and in the fourth part '' Work Alienation '' scale. End of th research, there was no significant relationship between Confidence and Compliance (r =, 076, p =, 133) and Job Satisfaction and Working Conditions (r = -, 130, p <.01). When the relationships between the subscales of both scales were examined, a significant, low and inverse relationship was found between Working Conditions - Wage and Satisfaction and Work Motivation - External Motivation (r = -, 151, p <.01). There was a significant and low negative correlation between Working Conditions and Alienation to Work. Significant, negative, and low, Social Insulation (r = -, 098, p =, 053) between the weakness of the work alienation (r = -, 128, p <.05, r2 = relationship found. There was a meaningful relationship between the subscales of Confidence and Compliance and Work Alienation (r = -, 205, p <.01) , 073). There was a significant negative correlation between weakness (r = -, 169, p <.01) and Social Isolation (r = -, 192, p <.01) from subscales of Confidence and Compliance and Work Alienation. There was no significant relationship between job motivation and sub dimensions and Alienation to Work and its sub-dimensions. There were statistically significant differences between working conditions and job motivation and gender; There was no significant difference between age, education level and marital status.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYINLANMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER x KISALTMALAR DİZİNİ xv TABLOLAR DİZİNİ xvi ŞEKİLLER DİZİNİ xviii 1. GİRİŞ 1 1.1.ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ VE AMACI 7 1.1.1.Araştırmanın Konusu 7 1.1.2.Araştırmanın Önemi ve Amacı 7 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 9 2.1. ÇALIŞMA KOŞULLARI KAVRAMI VE EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI 9 2.1.1. Çalışma Koşullarının Ortaya Çıkışı 9 2.1.2. Çalışma Koşulları Kavramı 10 2.1.2.1. Aydınlatma 13 2.1.2.1.1. Doğal Aydınlatma 14 2.1.2.1.2. Yapay Aydınlatma 15 2.1.2.2. Gürültü 16 2.1.2.3. Sıcaklık ve Nem 18 2.1.2.4. Havalandırma 19 2.1.2.5. Renk 21 2.1.2.6. Ergonomi 22 2.1.2.7. İşgören Makine Uyumu 25 2.1.2.8. Kişisel Koruyucular 26 2.2 EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI 28 2.3. MOTİVASYON VE MOTİVASYON KAVRAMI 31 2.3.1. İçsel ve Dışsal Motivasyon 33 2.3.2. Motivasyon Araçları 35 2.3.2.1. Ekonomik Motivasyon Araçları 35 2.3.2.2. Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları 37 2.3.2.3. Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon Araçları 39 2.3.3. Motivasyon Teorisi 41 2.3.3.1. İçerik Teorileri 42 2.3.3.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Teorisi 42 2.3.3.1.2. Herzberg’in İki Faktör Teorisi 45 2.3.3.1.3. Alderfer’in Erg Teorisi 47 2.3.3.1.4. Mc Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi 49 2.3.3.2. Süreç Teorileri 50 2.3.3.2.1. Klasik Şartlanma Teorisi 50 2.3.3.2.2. Beklenti Teorisi 52 2.3.3.2.3. Eşitlik ve Amaç Teorisi 53 2.4. EV İDARESİ PERSONELİ VE MOTİVASYON 56 2.5. YABANCILAŞMA KAVRAMI VE TARİHSEL SÜRECİ 58 2.5.1. Yabancılaşma Türleri 61 2.5.1.1. Güçsüzlük 61 2.5.1.2. Anlamsızlık 61 2.5.1.3. Kuralsızlık 62 2.5.1.4. Toplumsal Yalıtım ve Tecrit 62 2.5.1.5. Kendine Yabancılaşma 63 2.5.2. İşe Yabancılaşma 63 2.5.3. Kurumlarda Yabancılaşmaya Neden Olan Faktörler ve Yabancılaşma ile Başa Çıkma Yöntemleri 65 2.6. EV İDARESİ PERSONELİ VE YABANCILAŞMA 68 2.7. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 70 2.7.1. Türkiye’de Yapılan Araştırmalar 70 2.7.2. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 74 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 76 3.1. ARAŞTIRMA BÖLGESİNİN SEÇİMİ 76 3.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEM 76 3.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI 78 3.3.1. Anket Formunun Hazırlanması 78 3.3.2. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 81 3.3.3.Araştırmanın Sınırlılıkları 83 3.4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 84 3.4.1.Ana Hipotezler 84 3.4.2. Alt Hipotezler 84 4. BULGULAR 86 4.1. EV İDARESİ PERSONELİNİN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ İLE KURUMA VE İŞE YÖNELİK BİLGİLERE İLİŞKİN BULGULAR 86 4.2. EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN BULGULAR 90 4.3. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞ MOTİVASYONUNA İLİŞKİN BULGULAR 92 4.4. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BULGULAR 94 4.5. EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İŞ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BULGULAR 97 4.6. EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞE YABANCILAŞMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BULGULAR 98 4.7. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞ MOTİVASYONU İLE İŞE YABANCILAŞMA DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BULGULAR 99 4.8. EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 100 4.9. EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 101 4.10. EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ ÖĞRENİM DÜZEYİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 102 4.11. EV İDARESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ MEDENİ DURUMA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 103 4.12. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞ MOTİVASYONUNUN CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 104 4.13. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞ MOTİVASYONUNUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 105 4.14. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞ MOTİVASYONUNUN ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 106 4.15. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞ MOTİVASYONUNUN MEDENİ DURUMA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 107 4.16. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞE YABANCILAŞMA DURUMUNUN CİNSİYETE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 108 4.17. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞE YABANCILAŞMA DURUMUNUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 109 4.18. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞE YABANCILAŞMA DURUMUNUN ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 110 4.19. EV İDARESİ PERSONELİNİN İŞE YABANCILAŞMA DURUMUNUN MEDENİ DURUMA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BULGULAR 111 5. TARTIŞMA 113 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 123 KAYNAKLAR 128 EK-1 ANKET FORMU 147 EK-2 ÇALIŞMA KOŞULLARI ÖLÇEĞİ KULLANIM İZNİ 154 EK-3 İŞ MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ KULLANIM İZNİ 155 EK-4 İŞE YABANCILAŞMA ÖLÇEĞİ KULLANIM İZNİ 156 EK-5 ETİK KURUL İZNİ 157 EK-6 ORJİNALLİK RAPORU 158tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEv İdaresi Personelitr_TR
dc.subjectÇalışma Koşulları
dc.subjectİş Motivasyonu
dc.subjectİşe Yabancılaşma
dc.titleKamu Kurumlarında Çalışan Ev İdaresi Personelinin Çalışma Koşullarının İş Motivasyonuna ve İşe Yabancılaşmaya Olan Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEKER, Çağnur. Kamu Kurumlarında Çalışan Ev İdaresi Personelinin Çalışma Koşullarının İş Motivasyonuna ve İşe Yabancılaşmaya Olan Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Bu araştırma kamu kurumlarında çalışan ev idaresi personelinin çalışma koşullarının iş motivasyonuna ve işe yabancılaşmaya olan etkisini incelemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına, Ankara il sınırları içerisinde yer alan 80 ve üzeri ev idaresi personeli bulunan araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden kamu kurumları alınmıştır. Araştırmada Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Karayolları Dört Bölge Müdürlüğü, Pursaklar Kaymakamlığı Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve bir kamu kurumunda görev yapan toplam 518 ev idaresi personelinin hepsine ulaşılmaya çalışılmış ancak çalışmaya gönüllü olarak katılan 393 personel araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla bir anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kurumlarda çalışan ev idaresi personelinin bireysel özelliklerini (cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim düzeyi vb.) belirlemeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ‘‘Çalışma Koşulları Ölçeği’’, üçüncü bölümde motivasyon ölçümünde kullanılan ‘‘İş Motivasyonu Ölçeği’’ ve dördüncü bölümde ‘‘İşe Yabancılaşma Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Ev İdaresi personelinin İş Motivasyonu ve Çalışma Koşullarının alt boyutlarından olan Güven ve Uyum (r = ,076, p = ,133) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamışken, ev idaresi personelinin iş motivasyonu ile çalışma koşulları ölçeğinin alt boyutlarından Ücret ve Tatmin (r = -,130, p < .01) arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Her iki ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde, Çalışma Koşulları – Ücret ve Tatmin ile İş Motivasyonu – Dışsal Motivasyon arasında anlamlı, düşük ve ters yönde bir ilişki bulunmuştur (r = -,151, p < .01). Ev idaresi personelinin Çalışma Koşulları ve İşe Yabancılaşma durumu arasında anlamlı ve düşük düzeyde negatif bir ilişki bulunmuştur. İşe yabancılaşmanın alt boyutu olan Güçsüzlük (r = -,128, p < .05, r2 = ,02) ile Çalışma Koşulları arasında anlamlı, negatif, ve düşük, Sosyal İzolasyon boyutu ile (r = -,098, p = ,053) anlamsız ilişki bulunmuştur. Çalışma Koşullarının alt boyutları olan Güven ve Uyum ile İşe Yabancılaşma arasında (r = -,205, p < .01) orta düzeye yakın ve negatif anlamlı bir ilişki bulunurken, Ücret ve Tatmin ile anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = ,091, p = ,073). Güven ve Uyum ile İşe Yabancılaşmanın alt boyutlarından olan Güçsüzlük (r = -,169, p < .01) ve Sosyal İzolasyon (r = -,192, p < .01) arasında düşük düzeyde ve negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada ev idaresi personelinin İş motivasyonu ve alt boyutları ile İşe Yabancılaşma ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ev idaresi personelinin Çalışma koşulları ve İş Motivasyonu ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken; yaş, öğrenim düzeyi, medeni durumları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID10198683tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record