Show simple item record

dc.contributor.advisorGüney, Semra
dc.contributor.authorKutanis, Pınar
dc.date.accessioned2018-10-02T08:19:44Z
dc.date.available2018-10-02T08:19:44Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5122
dc.description.abstractThe concept of self-leadership represents the process of perspective at an individual level by influencing individuals to control their actions and thoughts. In an organizational sense, the goal of self-leadership is to direct individuals in the organization more effectively by implementing their own behavioral and cognitive strategies by learning to improve their own lives. The aim of this research is to determine whether employees' self-leadership style and the use of their strategies have an impact on their job satisfaction and job autonomy. Investigating the effects of demographic variables such as age, gender, educational status and duration of working on using self-leadership strategies is also included in the objectives of this study. For this purpose, a questionnaire was used as a data collection method, 230 employees working in health sector were reached and 200 staff (86,95%) were responded. Findings were obtained by applying correlation and regression analysis to the collected data. These findings suggested that there is a moderate relationship between the concept of self-leadership and job satisfaction and it is not related to job autonomy, but the use of self-leadership strategies has an impact on job satisfaction and job autonomy and finally there is no significant relationship between demographic characteristics such as age, gender, educational status and duration of working and the use of self-leadership strategies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectkendi kendine liderlik
dc.subjectiş tatmini
dc.subjectiş özerkliği
dc.titleKendi Kendine Liderlik Tarzının İş Tatmini ve İş Özerkliği Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKendi kendine liderlik kavramı, bireylerin kendi eylem ve düşüncelerini kontrol etmek için kendilerini etkilemek yoluyla bireysel düzeyde bakış açısı sürecini temsil eder. Örgütsel anlamda ise kendi kendine liderliğin hedefi, örgütte yer alan bireylerin kendi yaşamlarını, örgütü geliştirmek için öğrenerek, özel davranışsal ve bilişsel stratejileri uygulayarak daha etkili olarak yönlendirmeleridir. Bu araştırmanın amacı ise; çalışanların kendi kendine liderlik tarzının ve stratejilerinin kullanımının iş tatmini ve iş özerkliği üzerine etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Aynı zamanda yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve çalışma süresi gibi demografik değişkenlerin de kendi kendine liderlik stratejilerinin kullanılmasındaki etki durumunu incelemektir. Bu amaçla; veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmış ve sağlık sektöründe çalışan 230 personele ulaşılmış ve 200 personelden (%86,95) yanıt alınmıştır. Toplanan bu verilere korelasyon ve regresyon analizi uygulanarak bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular sonucunda; kendi kendine liderlik kavramı ile iş tatmini arasında orta seviyede bir ilişki olduğu ve iş özerkliği ile ilişkisi olmadığı ancak, kendi kendine liderlik stratejilerinin kullanımının iş tatmini ve iş özerkliği üzerinde etkisi olduğu ve yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve çalışma süresi gibi özelliklerin kendi kendine liderlik stratejilerinin kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı saptanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.contributor.authorID10196832tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record