Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorMakesatı, Halemulati
dc.date.accessioned2018-10-02T07:59:50Z
dc.date.available2018-10-02T07:59:50Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-11
dc.identifier.citationMAKESATI, Halemulati, Niğde Altay Köyü’nde Dil İlişkisi Araştırması, Yükseklisans tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5099
dc.description.abstractNowadays, it is assumed that about 20,000 Kazakh Turks live in Turkey. These Kazakh people migrated from Altay to Anatolia about seventy years ago. Whereas in 1935, the migration of the Kazakhs started with 20.000 people, only 1400 Kazakh migrants could reach to Turkey in 1952 due to war, disease and hunger. Today, Kazakh people live in different districts of Turkey, such as Zeytinburnu in Istanbul, Salihli in Manisa, Ulukishla district in Nigde, Ismil-Eregli in Konya, Develi-Yahyalı-Yeshilhisar districts in Kayseri and Sultankhan village in Aksaray. A significant part of them continued to preserve their own language and culture. However, as Kazakh language is under the influence of Turkish, which is first tongue, there are different variations from the standard Kazakh spoken language. Altay Village, in the district of Ulukyshla in Nigde, is one of the places where the Kazakh population are gathered together. Today, there are about 25 families and around 125 Kazakhs living in the village. This village is the only village in Turkey, where only Kazakh people live. Nevertheless, there are differences in the relationship with the native language. The focus of this study was to investigate the relationship between Turkish and Kazakh languages. For this reason, the answers to the following questions were researched:  What are the typical characteristics of Kazakh language of Altay village?  What is the situation of spoken languages in the society?  What is the relationship between Turkish language?  How do two languages influence each other?  Are there differences in the trace of language relationship between different generations?  ,As a result of language relationship, is Altay Village’s Kazakh language under the danger of extinction? While searching for the answers to these questions of the thesis, language associations are examined on the basis of the copying model developed by Lars Johanson. The ones related to the language extinction were examined according to the criteria established by the relevant literature survey. For this Thesis study, a field research was carried out, the voice recordings were taken from the different age groups’ people living there, and a language examination was made on the collections. At the end of the study, we tried to give general information on the changes occurred between two kindred languages lived together and the condition of Kazakh language extinction.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………….…………………….i BİLDİRİM………………………………………………………………….……………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……..…….……………iii ETİK BEYAN……………………..…………………………..………...…….….……iv TEŞEKKÜR………………………………………………..…………………..……….v ÖZET…………………………………………………………………………….……..vi ABSTRACT……………………………………………………..………………...… viii İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………...… x KISALTMALAR DİZİNİ ………………..………………………………………….…ix TABLOLAR DİZİNİ ………….………………............................………….…….....iv ŞEKİLLER DİZİNİ ………….……………...........................………………….....xv GİRİŞ 1 I. BÖLÜM: ALTAY KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ 3 1.1 ALTAY’DAN ALTAY KÖYÜ’NE GÖÇ 4 1.2 ALTAY KÖYÜ 7 1.2.1. Kuruluşu 7 1.2.2. Nüfus Durumu 9 1.2.3. Eğitim Durumu 11 1.2.4. Kültür Koruma Durumu 11 1.2.5. Dil Durumu 12 II. BÖLÜM: KAZAKÇA DİL ÖZELLİKLERİ VE AĞIZLARI 14 2.1. KAZAKÇANIN TÜRK DİLERİ İÇİNDEKİ YERİ 14 2.2. KAZAKÇA SES ÖZELLİKLERİ 15 2.3. SES BİLGİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 16 2.4. KAZAKÇANIN AĞIZLARI 24 2.4.1. Sincan Kazakları 27 2.4.2. Dil Durumu 27 2.4.3. Dil Özellikleri 29 III. BÖLÜM ALTAY KÖYÜNDE DİL İLİŞKİLERİ 32 3.1. ALTAY KÖYÜ KAZAKÇASI 33 3.2. KAYNAK DİLLE BAĞI 36 3.3. DİL İLİŞKİLERİ VE ALTAY KÖYÜ KAZAKÇASI 37 3.3.1. Fonetik Kopyalar 38 3.3.2. Morfolojik Kopyaları 40 3.3.2.1. Zamirlerde kopyalama 40 3.3.2.2. Sıfatlarda kopyalama 42 3.3.2.3. Zarflarda Kopyalama 43 3.3.2.4. Edatlarda kopyalama 44 3.4. DİL ÖLÜMÜ AÇISINDAN ALTAY KÖYÜ KAZAKÇASI 45 3.4.1. Yaşam Ortamının Değişmesi 47 3.4.2. Kültürlerin Değişmesi 48 3.4.3. Bölgesel Sınırlama 49 3.4.4. Köy İnsanlarının Ana Diline olan Umutsuzluğu 50 SONUÇ 51 METİNLER 53 Metin I 53 Türkçe Çeviri 55 Metin II 57 Türkçe Çeviri 58 Metin III 60 Türkçe Çeviri 62 Metin IV 64 Türkçe Çeviri 65 MetinV 66 Türkçe Çeviri 68 SÖZLÜK 71 KAYNAKLAR 84 EK 1. Etik Komisyon Muafiyeti Formu…………………….………..………..…87 EK 2. Orijinallik Raporu ……………………….………………………………..…88tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectaltay köyü
dc.subjectniğde
dc.subjectkazakça
dc.subjectdil ilişkileri
dc.titleNiğde Altay Köyü’nde Dil İlişkisi Araştırmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBugün Türkiye’de sayıları 20.000’e yakın Kazak Türkünün yaşadığı varsayılmaktadır. Bu Kazaklar yaklaşık yetmiş sene önce Altay’dan Anadolu’ya göç etmişlerdir. 1935 yılında 20.000 kişi ile başlayan Kazak göçüyle; savaş, hastalık, açlık nedeniyle 1952 yılında Türkiye’ye ancak 1.400 kişi ulaşabilmiştir. Bugün Kazaklar Türkiye’de İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi, Manisa’nın Salihli ilçesi, Niğde’nin Ulukışla ilçesi, Konya’nın İsmil-Ereğli ilçesi, Kayseri’nin Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri ve Aksaray’ın Sultanhan Köyü’nde yaşamaktadır. Bunların önemli bir kısmı kendi dil ve kültürünü korumaya devam etmiştir, ama üst dil olan Türkçenin etkisi altında konuşma dillerinde standart Kazakçadan farklı değişikler ortaya çıkmıştır. Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Kazakların toplandığı Altay Köyü Kazak nüfusun bir arada yaşadığı yerlerden biridir. Bugün köyde 25 aile, 125 civarında Kazak yaşamaktadır. Bu köy Türkiye’deki sadece Kazak nüfusun yaşadığı tek köydür. Yine de ana dilleri olan Kazakçayla olan ilişkileri farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın odak noktası Türkiye Türkçesi ile Kazakça arasındaki ilişkinin araştırılması olmuştır. Bu nedenle tez çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır:  Altay Köyü Kazakçasının tipik özellikleri nelerdir?  Toplum içinde dilin konuşulma durumu nedir?  Türkiye Türkçesi arasında nasıl bir ilişki vardır?  İki dil birbirlerini hangi açıdan, ne oranda etkilemektedir?  Farklı nesiller arasında dil ilişkisinin izleri bakımından farklar var mıdır?  Dil ilişkileri sonucunda Altay Köyü Kazakçası yok olma tehlikesi altında mıdır? Tez çerçevesinde bu sorulara cevap aranırken, dili ilişkileri Lars Johanson tarafından geliştirilen kopyalama modeli temelinde incelenmiştir. Dil ölümü ile ilgili olanlar ise konuyla ilgili literatür araştırmasıyla oluşturulan ölçütlere göre incelenmiştır. Bu tez çalışması için, bizzat köye giderek alan araştırması yapılmıştır. Orada yaşayan farıklı yaş gruplarından ses kayıtları alınmış, derlemeler üzerinde dil incelemesi yapılmıştır. Çalışma sonunda iki kardeş dilin bir arada yaşaması durumunda ortaya çıkan değişmeler ve Kazakçanın dil ölümü durumu hakkında genel bilgiler vermeye çalışılmıtır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record