Show simple item record

dc.contributor.advisorMıhçı, Sevinç
dc.contributor.authorNal, Mustafa
dc.date.accessioned2018-10-02T07:49:51Z
dc.date.available2018-10-02T07:49:51Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-25
dc.identifier.citationNal, M. (2018). Türkiye'de Doğal ve Konjonktürel İşsizlik Bileşenlerinin Eşleşme Modeli ve Akım Yaklaşım İle Belirlenmesi:Kısa ve Uzun Dönem Etkiler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5073
dc.description.abstractThe purpose of this study is decomposing and investigating structural and cyclical components of unemployment in Turkey by modern labor market theories (flow approach and search and matching model) and investigating relationship between long-run labor productivity and unemployment with Turkish labor market data. Turkish Employment Agency generate data that contain rich information about labor market, this study also aims to use the data for labor market analysis. Although there are many studies examining Turkish labor market, the few of them has used the flow approach and search and matching model. The studies haven’t involved detalied analysis separation. The analysis covers the period 2005-2017 and used Turkish Employment Agency Database and Turkish Statistical Institute Database. The natural unemployment rate of Turkey has been obtained long term average of job finding rate and separation rate by using flow approach. Beveridge curve has been generated by estimating the matching function. The effect of long-term labor productivity on unemployment has been investigated using the Capitalization Model. According to the results of the study, the average job finding rate and the separation rate in Turkey increased in 2013 and changed the natural unemployment rate. In addition, the response of job finding and separation rates to the GDP deficit / surplus has changed, leading to a change in the Okun’s coefficients in this period. These changes in the Turkish labor market have been achieved as a result of the Active Labor Market Policies and the rapid growth of Construction and Services sectors. Long-run job creation condition of the Capitalization Model has been tested Turkish labor market data. Rate of filling the vacancies of the companies in Turkey has acted consistently with this condition. According to this result, relationship between long run labor productivity and unemployment isn’t rejected in Turkish labor market data.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii KISALTMALAR DİZİNİ ix TABLOLAR DİZİNİ x ŞEKİLLER DİZİNİ xi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 15 ARAMA MODELİ 15 1.1. BAŞLANGIÇ MODELLERDE BİREYSEL OPTİMİZASYON PROBLEMİ 17 1.2. ARAMA VE EŞLEŞME MODELİ 21 1.2.1. Sürtünmeli Ticaret Süreci 22 1.2.2. İş Yaratma ve İş Yok Etme Süreci 26 1.2.3. Ücretin Belirlenmesi 32 1.2.4. Durağan Durum Denge Koşulu 36 1.2.5. Dışsal Değişkenlerde Değişme Karşısında Açık İş ve İşsizlik Oranında Dalgalanmalar 38 2. BÖLÜM 40 BÜYÜME VE İŞSİZLİK 40 2.1. KAPİTALİZASYON ETKİSİ 51 2.1.1. İşçiler İçin Kapitalizasyon Etkisi 58 2.2. YARATICI YIKIM ETKİSİ 59 2.3. TEKNOLOJİNİN GÜNCELLENMESİ 65 2.3.1. Heterojen İşçi, Beşeri Sermaye ve İşçilerin Eğitilmesi 71 2.4. YAVAŞ AYARLANAN ASPİRASYON ÜCRETİ MODELİ 72 2.5. DEĞERLENDİRME 76 3. BÖLÜM 78 TÜRKİYE’DE EMEK PİYASASININ AMPİRİK ANALİZİ 78 3.1. İLİŞKİLİ AMPİRİK YAZIN 83 3.1.1. Genel Bakış 83 3.1.2. Beveridge Eğrisi için Tahmin Yaklaşımları 86 3.1.3. Ayrılma oranı, Eşleşme etkinliği ve v/u oranı 91 3.1.4. İlişkili Yurtiçi Yazın 102 3.2. VERİ 106 3.3. TÜRKİYE İÇİN 2005-2017 DÖNEMİ EMEK PİYASASI AMPİRİK ANALİZİ 117 3.3.1. Ayrılma oranı ve Aktif İşgücü Politikaları 130 3.3.2. Türkiye Emek Piyasası için Beveridge Eğrileri 142 3.3.3. v/u oranı ve Emek verimliliği etkisi 147 SONUÇ 153 KAYNAKÇA 163 EK 1. Orijinallik Raporu 174 EK 1. Etik Kurul Muafiyet Formu 175tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEşleşme Modeli
dc.subjectKapitalizasyon Modeli
dc.subjectOkun Katsayıları
dc.subjectAyrılma Oranı
dc.subjectBeveridge Eğrisi
dc.subjectAktif İşgücü Politikaları
dc.titleTürkiye'de Doğal ve Konjonktürel İşsizlik Bileşenlerinin Eşleşme Modeli ve Akım Yaklaşım İle Belirlenmesi:Kısa ve Uzun Dönem Etkilertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Türkiye’de işsizlik oranındaki yapısal ve konjonktürel bileşenlerinin modern emek piyasası teorileri (akım yaklaşım ve eşleşme modeli) ile incelenmesi ve uzun dönem emek verimliliği ve işsizlik ilişkisinin Türkiye emek piyasası verileri ile araştırılmasıdır. Bu çalışma ayrıca İŞKUR raporlarında yer alan bilgi açısında zengin olan verinin emek piyasası analizlerinde kullanılmasını da amaçlamaktadır. Türkiye emek piyasası için çok sayıda çalışma olmasına rağmen akım yaklaşım ve eşleşme modeli araçlarını kullanan az sayıda çalışma bulunmaktadır ve ayrılma oranı için detaylı analizler yapılmamıştır. Analiz 2005-2017 dönemini kapsamaktadır ve İŞKUR ve TÜİK verileri kullanılmıştır. Türkiye için doğal işsizlik oranı, iş bulma oranı ve ayrılma oranının uzun dönem ortalamaları kullanılarak akım yaklaşım ile elde edilmiştir. Eşleşme fonksiyonu ekonometrik yöntemlerle tahmin edilerek Beveridge eğrisi oluşturulmuştur. Uzun dönem emek verimliliğinin işsizlik üzerine etkisi ise Kapitalizasyon Modeli kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de iş bulma oranı ve ayrılma oranı ortalama seviyeleri 2013 yılı içerisinde kırılarak değişmiş ve doğal işsizlik oranı yükselmiştir. Ayrıca bu dönemde iş bulma ve ayrılma oranı GSYH açığı/fazlasına verdiği tepki değişerek Okun katsayılarının değişmesine neden olmuştur. Emek piyasasındaki bu değişmelere, Aktif İşgücü Politikaları ve İnşaat ve Hizmet sektörlerindeki hızlı büyümenin neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada Kapitalizasyon modelinin uzun dönem iş yaratma koşulu Türkiye verileri test edilmiş ve firmaların açık işlerini doldurma oranının bu koşulla tutarlı hareket ettiği görülmüştür. Bu sonuca göre, uzun dönem emek verimliliği büyüme oranının doğal işsizlik oranı üzerine negatif etkiye sahip olduğu görüşü Türkiye verileri ile ret edilememektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.contributor.authorID131919tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record