Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorDemir, Cihangir
dc.date.accessioned2018-10-01T11:57:29Z
dc.date.available2018-10-01T11:57:29Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-11
dc.identifier.citationDEMİR, Cihangir. (2018). Yeni Uygurca Gramerleşmiş Fiil Yapılarının Türkiye Türkçesine Çevirisi Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalıtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5047
dc.description.abstractNew Uyghur, stemmed from Chagatai dialect of Turkish language followed an important and sole pathway since the beginning of 20th Century. This dialect has a unique characteristics than dialect used in homeland of Turkic Land. One of such unique characteristics that will be reviewed in this study is phrases formed by numerous verbs which shall be referred as “verbs on grammar foundation”. In this study, “verb+verb” structures, which are built by two of verbs, and other structures of verbs, “name+verb” which is commonly reviewed in studies in Turkey, was excluded. In the first section of our review, recent and contemporary studies on Theory of Grammaticalization of New Uyghur Dialect and conjuction of verbs were reviewed and a theoretical approach was developed. In the second section, using accumulated data collected from translation tasks conducted since year of 2015, structures of verbs which were/are in put in rules of grammar were noted and review on impact of new meanings and impact on translation procedures after when process of sustaining conjoint on verbs was sustained. In the conclusion part of our study, the results emerging from the examination section were evaluated, and the situations that could be encountered during the translation of grammatical verb constructions and the things to be considered during the translation of these structures were tried to be explained as much as possible.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLANMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii KISALTMALAR DİZİNİ x TABLOLAR DİZİNİ xi GİRİŞ 1 1. LİTERATÜR ÖZETİ 4 1.1. UYGURLAR 4 1.1.1. Uygur Tarihi 4 1.1.2. Yeni Uygurca 6 1.1.3. Uygurların Kullandığı Alfabeler 8 1.2. GRAMERLEŞME TEORİSİ VE FİİL BİRLEŞMELERİ 12 1.2.1. GRAMERLEŞME TEORİSİ 12 1.2.2. GRAMERLEŞME SÜREÇLERİ 21 1.2.2.1. Anlamsızlaşma 23 1.2.2.2. Kategorsizleşme 25 1.2.2.3. Ses Kaybı 26 1.3. TÜRKÇE FİİL BİRLEŞMELERİ 28 1.3.1. ZARF- FİİL KAVRAMI 28 1.3.1.1. Seviye 1 28 1.3.1.2. Seviye 2 29 1.3.1.3. Seviye 3 29 1.3.1.4. Seviye 4 29 1.3.2. YARDIMCI FİİL KAVRAMI 30 1.4. YENİ UYGURCA FİİL BİRLEŞMELERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 31 2. BÖLÜM 34 2.1. YENİ UYGURCADA FİİL BİRLEŞMELERİ 34 2.1.1. -p yat- / -wat- 35 2.1.2. -p tur- 42 2.1.3. -p yür- 50 2.1.4. -p oltur- 52 2.1.5. -p kel- 55 2.1.6. -p bar- 58 2.1.7. -p ket- 60 2.1.8. -wet- < (–p et-) veya (-p ewet-) 67 2.1.9. -p tashla- 70 2.1.10. -p qal- 72 2.1.11 -p qoy- 76 2.1.12. -p al- > -wal- 79 2.1.13. –a al- 82 2.1.14. -p ber- 84 2.1.15. –a ber- 86 2.1.16. -p chiq- 87 2.1.17. -p öt- 90 2.1.18. -p yet- 90 2.1.19. -p sal- 91 2.1.20. -p kör- 92 2.1.21. -p baq- 92 2.1.22. -p bol- 93 2.1.23. –p chüsh- 95 SONUÇ 96 KAYNAKÇA 100 EK 1 Tez Orijinallik Formu 106 EK 1 Etik Kurul İzin Muafiyet Formu 108tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectyeni uygurca
dc.subjectgramerleşme
dc.subjectyardımcı fiiller
dc.subjectçeviri
dc.titleYeni Uygurca Gramerleşmiş Fiillerin Türkiye Türkçesine Çevirisi Üzerine Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürk dili ailesi içerisinde önemli bir yere sahip olan ve Çağatay Türkçesi temelinde ortaya çıkıp XX. yüzyıl başlarından itibaren müstakil bir yol izleyen Yeni Uygurca, sahip olduğu birtakım özellikler yönüyle Türkiye Türkçesinden farklılık göstermektedir. Çalışmamızın ana konusunu oluşturan ve gramerleşmiş fiil yapıları olarak adlandırdığımız, birden fazla fiilden oluşan, yapılar da işte bu farklılıklardan biridir. Bu tezde, iki parçası da fiilden oluşan, fiil + fiil yapıları ele alınmış, ülkemizde yapılan çalışmalarda genel olarak aynı başlıkta incelenen, isim + fiil yapıları ise kapsam dışında tutulmuştur. Çalışma, temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Yeni Uygurca, Gramerleşme Teorisi, fiil birleşmeleri gibi konularda günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar incelenerek çalışmamızın teorik temellendirmesi yapılmıştır. İnceleme bölümünde, 2015 yılından beri sürdürülen çeviri çalışmalarından elde edilen veriler yardımıyla, Yeni Uygurcanın sahip olduğu, gramerleşmiş veya gramerleşme süreci içerisinde olan fiil yapıları tespit edilmiş ve gramerleşme teorisi temelinde incelenerek fiil birleşmeleri sonucu ortaya çıkan yapının kazandığı yeni işlev ve anlamın çeviri sürecine olan yansıması irdelenmiştir. Sonuç bölümünde ise inceleme bölümünden ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiş, gramerleşmiş fiil yapılarının çevirisi sırasında göz önünde tutulması gerekenler olabildiğince açıklanmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record